Top các bài viết

Các phương pháp phát hành .NET 5, loại bỏ .NET Standard,...

Năm ngoái, Microsoft đã thông báo rằng với việc phát hành .NET 5, một số sản phẩm .NET sẽ được hợp nhất thành một bản phát hành .NET duy nhất. Điều này bao gồm .NET Core, .NET Framework và .NET Standard.