MIỄN PHÍ 100% | Series tự học PHP từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, được thông dịch và hướng đối tượng có thể được thực thi ở phía máy chủ. PHP rất phù hợp để phát triển web. Do đó, nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng web (một ứng dụng thực thi trên máy chủ và tạo ra trang động.)

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học PHP
  • Lộ trình học PHP từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách PHP
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online PHP cho người mới
0.2 Video học PHP
 
Phần 1 Giới thiệu kiến thức về PHP
1.0 Giới thiệu chi tiết về PHP
1.1 Hướng dẫn cài đặt PHP
1.2 Cách chạy code PHP trong XAMPP
1.3 Tìm hiểu về Echo trong PHP
1.4 Tìm hiểu về print trong PHP
1.5 So sánh print và echo trong PHP
1.6 Tìm hiểu về biến trong PHP
1.7 Phạm vi của biến trong PHP
1.8 Tìm hiểu về $ và $$ trong PHP
1.9 Hằng số trong PHP
1.10 Hằng số ma thuật trong PHP
1.11 Các kiểu dữ liệu trong PHP
1.12 Toán tử trong PHP
1.13 Comment trong PHP
 
Phần 2 Câu lệnh điều khiển
2.0 Câu lệnh If else
2.1 Câu lệnh switch trong PHP
2.2 Vòng lặp for trong PHP
2.3 Vòng lặp foreach trong PHP
2.4 Vòng lặp While trong PHP
2.5 Vòng lặp do-while trong PHP
2.6 Từ khoá break
2.7 Từ khoá continue trong PHP
 
Phần 3 Hàm trong PHP
3.0 Giới thiệu chi tiết về hàm trong PHP
3.1 Hàm và tham số trong PHP
3.2 Gọi hàm với đối số là tham trị
3.3 Gọi hàm với đối số là biến tham chiếu
3.4 Hàm với đối số là tham trị và đối số mặc định trong PHP
3.5 Hàm với số lượng đối số có thể biến đổi trong PHP
3.6 Hàm đệ quy trong PHP
 
Phần 4 Kiểu Array
4.0 Tìm hiểu Array trong PHP
4.1 Mảng được lập chỉ mục trong PHP
4.2 Mảng liên kết trong PHP
4.3 Mảng đa chiều trong PHP
4.4 Tổng hợp các hàm thường dùng trong array trong PHP
 
Phần 5 Kiểu dữ liệu String và Math, Form, Include, Quản lý State
5.0 Kiểu chuỗi trong PHP
5.1 Tổng hợp các hàm của String trong PHP
5.2 Các hàm toán học trong PHP
5.3 Xử lý form, get, post trong PHP
5.4 Tự học PHP | Hiểu về Bao gồm(Include) và Yêu cầu(Require) trong PHP
5.5 Quản lý state - Cookie trong PHP
5.6 Quản lý state - Session(phiên làm việc) trong PHP
 
Phần 6 Làm việc với file, Upload, Download file
6.0 Xử lý file trong PHP
6.1 Mở file trong PHP
6.2 Đọc file trong PHP
6.3 Viết vào file trong PHP
6.4 Thêm dữ liệu vào file trong PHP
6.5 Xoá file trong PHP
6.6 Tải file trong PHP
6.7 Upload file trong PHP
 
Phần 7 Làm việc với Mail, MySQLite, JSON
7.0 Làm việc với mail trong PHP
7.1 Làm việc với JSON trong PHP
7.2 Kết nối với MySQL trong PHP
7.3 Tạo cơ sở dữ liệu với MySQL trong PHP
7.4 Tạo bảng với MySQL trong PHP
7.5 Thêm dữ liệu với MySQL trong PHP
7.6 Cập nhật dữ liệu với MySQL trong PHP
7.7 Xoá dữ liệu với MySQL trong PHP
7.8 Truy vấn chọn của MySQL trong PHP
7.9 Truy vấn order by MySQL trong PHP
 
Phần 8 Hướng đối tượng trong PHP
8.0 Khái niệm về hướng. đối tượng trong PHP
8.1 Abstract class trong PHP
8.2 Chỉ định quyền truy cập trong PHP
8.3 Từ khóa Const trong PHP
8.4 Hàm tạo - CONSTRUCTOR trong PHP
8.5 Hàm huỷ - DESTRUCTOR
8.6 So sánh lớp Abstract vs Interfaces
8.7 Tính Đóng gói trong PHP
8.8 Tính kế thừa trong PHP
8.9 Từ khoá final trong PHP
8.10 Những hàm hữu ích khi làm việc với class và Object trong PHP
8.11 Interface trong PHP
8.12 Nạp chồng(overloading) trong PHP
8.13 Kiểu gợi ý trong PHP
 
Phần 9 Các câu hỏi phỏng vấn cực hay về PHP
9.0 Các câu hỏi phỏng vấn cực hay của PHP phần 1
9.1 Các câu hỏi phỏng vấn cực hay của PHP phần 2
9.2 Các câu hỏi phỏng vấn cực hay của PHP phần 3
9.3 Các câu hỏi phỏng vấn cực hay của PHP phần 4
 

Các bài viết liên quan