Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới trong suốt 20 năm qua.

Tổng hợp series tự học

Bao gồm các series tự học ngôn ngữ lập trình, lập trình web, mobile, backend, frontend, thuật toán, tin học, ngoại ngữ, ... và nhiều thứ khác liên quan tới IT. Nhằm giúp ace tự học một cách dễ dàng nhất với nhiều kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong các series dưới đây.

Kho Ebook lập trình vs IT

Tài liệu IT và Ebook lập trình

Tổng hợp và chọn lọc nhiều tài liệu hay cho dân IT, sách và ebook học lập trình bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt...

[Tự học Javascript] Async/await trong Javascript

Có một cú pháp đặc biệt để làm việc với những lời hứa theo cách thoải mái hơn, được gọi là async / await. Thật đáng ngạc nhiên dễ hiểu và sử dụng.

[Tự học Javascript] Microtasks trong Javascript

Trình xử lý hứa hẹn .then/ .catch/ .finallyluôn không đồng bộ.

[Tự học Javascript] Promisification trong Javascript

Promisification trực tiếp là một từ dài cho một chuyển đổi đơn giản. Đó là việc chuyển đổi một hàm chấp nhận một cuộc gọi lại thành một hàm trả lại một lời hứa.

[Tự học Javascript] Promise API trong Javascript

Có 5 phương thức tĩnh trong lớp Promise. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu các trường hợp sử dụng của họ ở đây.

[Tự học Javascript] Xử lý lỗi với promises trong Javascript

Chuỗi các hứa hẹn thật tuyệt vời khi xử lý lỗi. Khi một lời hứa từ chối, điều khiển nhảy đến trình xử lý từ chối gần nhất. Điều đó rất thuận tiện trong thực tế.