MIỄN PHÍ 100% | Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

SQL(Structured Query Language) là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Series này sẽ dạy bạn cách sử dụng SQL trong các hệ quản trị cơ sở sau đây: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học SQL
  • Lộ trình học SQL từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách SQL
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online SQL cho người mới
0.2 Video học SQL(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu chi tiết về SQL và ứng dụng của nó
1.1 Tìm hiểu cách Comments trong code SQL
1.2 Tổng hợp các toán tử dùng trong SQL
1.3 Làm việc với kiểu ngày, giờ(Date) trong SQL
 
Phần 2 Câu lệnh truy vấn trong SQL
2.0 Tìm hiểu về câu lệnh truy vấn là gì? và câu lệnh select trong SQL
2.1 Sử dụng WHERE và AND, OR, Not, Order By với SELECT trong SQL
2.2 Tìm hiểu về INSERT INTO, UPDATE, DELETE dữ liệu trong SQL
2.3 Sử dụng TOP, LIMIT or ROWNUM, TOP PERCENT trong SQL
 
Phần 3 Các hàm và toán tử trong SQL
3.0 Sử dụng hàm MIN(), MAX(),COUNT(), AVG() và SUM() với SELECT trong SQL
3.1 Toán tử Like trong SQL
3.2 Toán tử Wildcards trong SQL
3.3 Tìm hiểu về toán tử IN, NOT IN, Between, NOT BETWEEN trong SQL
3.4 Tìm hiểu về từ AS hay gọi là Aliases trong SQL
3.5 Tìm hiểu mọi thứ về JOIN với SELECT trong SQL
3.6 Tìm hiểu về toán tử UNION, UNION ALL với SELECT trong SQL
3.7 Tìm hiểu về toán tử EXISTS, ANY và ALL với SELECT trong SQL
3.8 Tìm hiểu về GROUP BY, HAVING với SELECT trong SQL
3.9 Tìm hiểu về SELECT INTO,INSERT INTO và CASE với SELECT trong SQL
3.10 Tìm hiểu về giá trị NULL và hàm IFNULL(), ISNULL(), COALESCE(), and NVL() trong SQL
3.11 Stored Procedures trong SQL Server
 
Phần 4 Tìm hiểu về Database trong SQL
4.0 Tạo, Xoá, Sao lưu Cơ sở dữ liệu(DATABASE) trong SQL
4.1 Tạo bảng(table), Xoá bảng, After bảng trong SQL
4.2 Tìm hiểu về ràng buộc(Constraint) là gì? và NOT NULL, UNIQUE Constraint trong SQL
4.3 Tìm hiểu về khoá chính(PRIMARY KEY), khoá ngoại(FOREIGN KEY) trong SQL
4.4 Tìm hiểu về ràng buộc CHECK và DEFAULT trong SQL
4.5 Tìm hiểu về cách tự động tăng giá trị trong bảng
4.6 Tìm hiểu về câu lệnh View trong SQL
4.7 Tìm hiểu về trigger trong SQL là gì qua ví dụ chi tiết
 
Phần 5 Bài tập SQL
5.0 Bài tập thực hành Create, insert, update, xoá dữ liệu trong SQL
5.1 Bài tập thực hành câu lệnh select dữ liệu từ cơ bản tới nâng cao trong SQL
5.2 Bộ đề thực hành tất cả các truy vấn sql từ cơ bản tới nâng cao(full hướng dẫn)
5.3 Bài tập thực hành sql server phần 1 (full hướng dẫn)
5.4 Bài tập thực hành sql server phần 2 (full hướng dẫn)
5.5 Bài tập thực hành sql server phần 3 (full hướng dẫn)
5.6 Bài tập thực hành sql server phần 4 (full hướng dẫn)
5.6 Bài tập thực hành sql server phần 5 (full hướng dẫn)
5.6 Tài liệu + bài tập hay để học SQL đẩy đủ nhất hiện nay
 
Phần 6 Bài tập SQL nâng cao
6.0 Bài tập thực hành sql server nâng cao – Phần 1(full hướng dẫn)
6.1 Bài tập thực hành sql server nâng cao – Phần 2(full hướng dẫn)
6.2 Bài tập thực hành về Stored Procedures
6.3 Bài tập thực hành về Chuỗi
6.4 Bộ đề ôn luyện thi SQL từ cơ bản tới nâng cao(có giải) đề số 1
6.5 Bộ đề ôn luyện thi SQL từ cơ bản tới nâng cao(có giải) đề số 2
 

Các bài viết liên quan