Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học SQL cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Phần mở đầu – Sách và tài liệu

Kho sách SQL
Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây

Phần 1 – Giới thiệu

1.0Giới thiệu chi tiết về SQL và ứng dụng của nó
1.1Tìm hiểu cách Comments trong code SQL
1.2Tổng hợp các toán tử dùng trong SQL
1.3Làm việc với kiểu ngày, giờ(Date) trong SQL

Phần 2 – Câu lệnh truy vấn trong SQL

2.0Tìm hiểu về câu lệnh truy vấn là gì? và câu lệnh select trong SQL
2.1Sử dụng WHERE và AND, OR, Not, Order By với SELECT trong SQL
2.2Tìm hiểu về INSERT INTO, UPDATE, DELETE dữ liệu trong SQL
2.3Sử dụng TOP, LIMIT or ROWNUM, TOP PERCENT trong SQL

Phần 3 – Các hàm và toán tử trong SQL

3.0Sử dụng hàm MIN(), MAX(),COUNT(), AVG() và SUM() với SELECT trong SQL
3.1Toán tử Like trong SQL
3.2Toán tử Wildcards trong SQL
3.3Tìm hiểu về toán tử IN, NOT IN, Between, NOT BETWEEN trong SQL
3.4Tìm hiểu về từ AS hay gọi là Aliases trong SQL
3.5Tìm hiểu mọi thứ về JOIN với SELECT trong SQL
3.6Tìm hiểu về toán tử UNION, UNION ALL với SELECT trong SQL
3.7Tìm hiểu về toán tử EXISTS, ANY và ALL với SELECT trong SQL
3.8Tìm hiểu về GROUP BY, HAVING với SELECT trong SQL
3.9Tìm hiểu về SELECT INTO,INSERT INTO và CASE với SELECT trong SQL
3.10Tìm hiểu về giá trị NULL và hàm IFNULL(), ISNULL(), COALESCE(), and NVL() trong SQL

Phần 4 – Tìm hiểu về Database trong SQL

4.0Tạo, Xoá, Sao lưu Cơ sở dữ liệu(DATABASE) trong SQL
4.1Tạo bảng(table), Xoá bảng, After bảng trong SQL
4.2 Tìm hiểu về ràng buộc(Constraint) là gì? và NOT NULL, UNIQUE Constraint trong SQL
4.3Tìm hiểu về khoá chính(PRIMARY KEY), khoá ngoại(FOREIGN KEY) trong SQL
4.4Tìm hiểu về ràng buộc CHECK và DEFAULT trong SQL
4.5Tìm hiểu về cách tự động tăng giá trị trong bảng
4.6Tìm hiểu về câu lệnh View trong SQL
4.7Tìm hiểu về trigger trong SQL là gì qua ví dụ chi tiết

Phần 5 – Bài tập SQL

5.0Bài tập thực hành Create, insert, update, xoá dữ liệu trong SQL
5.1Bài tập thực hành câu lệnh select dữ liệu từ cơ bản tới nâng cao trong SQL
5.2Bộ đề thực hành tất cả các truy vấn sql từ cơ bản tới nâng cao(full hướng dẫn)
5.3Bài tập thực hành sql server phần 1 (full hướng dẫn)
5.4Bài tập thực hành sql server phần 2 (full hướng dẫn)
5.5Bài tập thực hành sql server phần 3 (full hướng dẫn)
5.6Bài tập thực hành sql server phần 4 (full hướng dẫn)
5.7Bài tập thực hành sql server phần 5 (full hướng dẫn)
5.8Tài liệu + bài tập hay để học SQL đẩy đủ nhất hiện nay

=>> Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập 2 link sau:

=> Nơi đăng ký 1

=> Nơi đăng ký 2