MIỄN PHÍ 100% | Series tự học AWS từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

AWS là viết tắt của Amazon Web Services sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT(infrastructure) phân tán để cung cấp các tài nguyên CNTT khác nhau theo yêu cầu.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học AWS
  • Lộ trình học AWS từ cơ bản tới nâng cao
  • Thực hành từng bước sử dụng các dịch vụ của AWS với hình ảnh chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách AWS
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Video học AWS(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu chi tiết về AWS(Amazon Web Services)
1.1 Tìm hiểu về lịch sử của Amazon Web Services(AWS)
1.2 Tìm hiểu về các tính năng của Amazon Web Services(AWS), Vì sao chọn dùng nó?
1.3 Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng(Infrastructure) toàn cầu của Amazon Web Services(AWS)
1.4 Hướng dẫn đăng ký tài khoản miễn phí trên Amazon Web Services(AWS)
 
Phần 2 Tìm hiểu về IAM trong Amazon Web Services
2.0 IAM trong Amazon Web Services là gì?
2.1 SAML trong Amazon Web Services là gì?
2.2 Giới thiệu về IAM Identity trong Amazon Web Services là gì?
2.3 Vai trò(Role) của IAM trong Amazon Web Services là gì?
2.4 Các trường hợp sử dụng vai trò IAM trong Amazon Web Services là gì?
2.5 Hướng dẫn tạo vai trò IAM trong Amazon Web Services là gì?
 
Phần 3 Tìm hiểu về Storage Service trong AWS
3.0 Giới thiệu về S3 trong Amazon Web Services là gì?
3.1 Các khái niệm cần biết về S3 trong Amazon Web Services
3.2 Hướng dẫn tạo một vùng chứa S3(S3 Bucket) trong Amazon Web Services là gì?
3.3 Giới thiệu về các lớp/loại lưu trữ S3 khác nhau trong trong Amazon Web Services
3.4 Hướng dẫn tạo nhiều phiên bản cho dữ liệu,.. trong S3 bucket
3.5 Cách nhân rộng nhiều vùng trong Amazon Web Services
3.6 Hiểu về Quản lý vòng đời trong S3 qua ví dụ cụ thể
3.7 Giới thiệu về Phân phối mạng máy tính(CloudFront CDN) trong Amazon Web Services
3.8 Hướng dẫn tạo CDN CloudFront trong Amazon Web Services
3.9 Cổng lưu trữ(Storage Gateway) trong Amazon Web Services là gì?
3.10 Snowball trong Amazon Web Services là gì?
3.11 Tìm hiểu về cách tăng tốc truyền tải S3 trong Amazon Web Services
 
Phần 4 Tìm hiểu EC2 - Backbone trong AWS
4.0 Giới thiệu về EC2 là gì? trong Amazon Web Services
4.1 Giới thiệu về EBS là gì? trong Amazon Web Services
4.2 Hướng dẫn tạo một phiên bản EC2 trong Amazon Web Services
4.3 Tìm hiểu về Ổ cứng EBS và hướng dẫn tạo nó trong Amazon Web Services là gì?
4.4 Nhóm bảo mật(Security Group) trong Amazon Web Services
4.5 Amazon Machine Images(AMI) là gì? trong Amazon Web Services
4.6 Amazon Machine Images(AMI) là gì? trong Amazon Web Services
4.7 Load Balancer trong Amazon Web Services là gì?
4.8 Hướng dẫn tạo Cân bằng tải(Load Balancer) trong Amazon Web Services
4.9 Lambda trong Amazon Web Services là gì?
4.10 Hướng dẫn cách tạo một hàm Lambda trong Amazon Web Services
4.11 CloudWatch là gì? và cách sử dụng nó trong Amazon Web Services
4.12 Bash Script trong Amazon Web Services là gì?
 
Phần 5 Database Services trong Amazon Web Services
5.0 Giới thiệu Cơ sở dữ liệu quan hệ(Relational Databases) trong Amazon Web Services
5.1 Cơ sở dữ liệu phi quan hệ(NonRelational Database) trong Amazon Web Services là gì?
5.2 Elasticache trong Amazon Web Services là gì?
5.3 Hướng dẫn tạo một phiên bản RDS trong Amazon Web Services
5.4 DynamoDB trong Amazon Web Services là gì?
5.5 Aurora trong Amazon Web Services là gì?
5.6 Redshift trong Amazon Web Services là gì?
 
Phần 6 Application Services trong Amazon Web Services
6.0 SQS trong Amazon Web Services là gì?
6.1 SWF trong Amazon Web Services là gì?
6.2 SNS là gì? và cách dùng trong Amazon Web Services
6.3 Bộ chuyển mã đàn hồi trong Amazon Web Services là gì?
6.4 Cổng API(API Gateway) là gì? trong Amazon Web Services
6.5 Kinesis trong Amazon Web Services là gì?
 
Phần 7 Tìm hiểu về Virtual Private Cloud trong Amazon Web Services
7.0 VPC trong Amazon Web Services là gì?
7.1 Hướng dẫn tạo VPC tùy chỉnh của riêng bạn trong Amazon Web Services
7.2 Kết nối trực tiếp trong Amazon Web Services
7.3 Cổng NAT trong Amazon Web Services
7.4 Máy chủ lưu trữ Bastion trong Amazon Web Services là gì?
7.5 Điểm cuối VPC trong Amazon Web Services
7.6 VPC FlowLog trong Amazon Web Services là gì?
7.7 NACL trong Amazon Web Services là gì?
7.8 Nhóm bảo mật trong Amazon Web Services là gì?
7.9 Tại sao chúng ta cần một Đường ống(Pipeline) Dữ liệu? trong Amazon Web Services
 
Phần 8 Các câu hỏi phỏng vấn về AWS
8.0 Các câu hỏi phỏng vấn AWS hay nhất phần 1
8.1 Các câu hỏi phỏng vấn AWS hay nhất phần 2
8.2 Các câu hỏi phỏng vấn AWS hay nhất phần 3
 

Các bài viết liên quan