Trang chủ MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao

MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao

MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại và hướng tương lai, nó đã và đang thay thế ngôn ngữ Java để phát triển Android.Kotlin có thể được sử dụng cho phát triển ứng dụng web và thiết bị di động khác nhau, chẳng hạn như Server-side web, Android app, Mobile app, Client-side with JavaScript và Data Science.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Kotlin
  • Lộ trình học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Kotlin
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online Kotlin cho người mới
0.2 Video học Kotlin(Đang cập nhật...)
 
Phần đầu Tham quan các phần cơ bản của Kotlin
0.00 Chào mừng bạn đến với series tự học Kotlin với kiến thức cơ bản nhất
0.01 Hello world với Kotlin
0.02 Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin
0.03 Các kiểu dữ liệu bộ sưu tập trong Kotlin
0.04 Hiểu về luồng điều khiển trong Kotlin
0.05 Hiểu về hàm trong Kotlin
0.06 Class trong Kotlin
0.07 Code an toàn với Null safety trong Kotlin
 
Phần tổng quan Kotlin và các tính năng quan trọng
0.0 Kotlin với Đa Nền Tảng
0.1 Kotlin với server
0.2 Kotlin cho Android
0.3 Kotlin với Wasm
0.4 Kotlin for Native
0.5 Kotlin cho JavaScript
0.6 Kotlin với dữ liệu khoa học
0.7 Kotlin cho lập trình cạnh tranh(Competitive programming)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về về Kotlin
1.1 Kotlin Hello World – Chương trình Kotlin đầu tiên
1.2 Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin
1.3 Kotlin với Kiểu số nguyên không dấu
1.4 Các toán tử trong Kotlin
1.5 Chuyển đổi kiểu trong Kotlin
1.6 Biểu thức, câu lệnh và khối câu lệnh trong Kotlin
1.7 Comment trong Kotlin
1.8 Input / output cơ bản trong Kotlin
 
Phần 2 Flow Control trong Kotlin
2.0 Biểu thức if trong Kotlin
2.1 Biểu thức when trong Kotlin
2.2 Vòng lặp while và do… while trong Kotlin
2.3 Vòng lặp for trong Kotlin
2.4 Biểu thức break trong Kotlin
2.5 Biểu thức continue trong Kotlin
2.6 Kotlin với Xử lý Ngoại lệ
 
Phần 3 Hàm trong Kotlin
3.0 Hàm trong Kotlin
3.1 Gọi hàm Infix trong Kotlin
3.2 Các đối số mặc định và đối số được đặt tên của Kotlin
3.3 Đệ quy (Hàm đệ quy) và Đệ quy đuôi trong Kotlin
3.4 Kotlin với Packages(Gói) và Imports
 
Phần 4 Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin
4.0 Class và các đối tượng trong Kotlin
4.1 Các hàm tạo trong Kotlin
4.2 Hàm getters và Setters trong Kotlin
4.3 Kế thừa trong Kotlin
4.4 Mức độ hiển thị/truy cập trong Kotlin
4.5 Class trừu tượng trong Kotlin
4.6 Interface trong Kotlin là gì?
4.7 Kotlin với Hàm (SAM) interfaces
4.8 Class lồng nhau và class con trong Kotlin
4.9 Data class trong Kotlin
4.10 Sealed class trong Kotlin
4.11 Khai báo đối tượng và biểu thức đối tượng trong Kotlin
4.12 Đối tượng companion trong Kotlin
4.13 Hàm mở rộng trong Kotlin
4.14 Nạp chồng toán tử trong Kotlin
4.15 Kotlin với Generics: in, out, where
4.16 Enum classes trong Kotlin
4.17 Kotlin với Các lớp giá trị Inline
4.18 Delegation trong Kotlin
4.19 Kotlin với Thuộc tính được ủy quyền
4.20 Kotlin with Type aliaseas
 
Phần 5 Collection(tập hợp) trong Kotlin
5.0 Tổng quan về collections trong Kotlin
5.1 Xây dựng collection
5.2 Trình lặp lại(Iterators)
5.3 Chuỗi (Sequence)
5.4 Các thao tác cụ thể với List
5.5 Các thao tác cụ thể với Set
5.6 Các thao tác cụ thể trên map
 
Phần 6 Lambdas vs Higher-Order Functions
6.0 Toàn tập về Lambdas vs Hàm bậc cao trong Kotlin
6.1 Kotlin với các hàm nội suy(inline)
6.2 Kotlin với Type-safe builders
6.3 Kotlin với Sử dụng builders và kiểu suy luận builder
 
Phần 7 Phần nâng cao
7.0 Kotlin An toàn với Null Safe
7.1 Kotlin với so sánh bằng nhau
7.2 Kotlin với các kỹ thuật lập trình bất đồng bộ
7.3 Kotlin với Annotations(Chú thích)
7.4 Kotlin với khai báo tạo nhiều biến
7.5 Kotlin với Sự phản xạ(Reflection)
7.6 Các quy ước viết code khi dùng Kotlin(Coding conventions)
7.7 Kotlin với Kiểm tra loại và Ép kiểu
 
Phần 8 Phần nâng cao - Coroutines
8.0 Nên tìm hiểu Coroutines trong Kotlin như thế nào?
8.1 Hướng dẫn Kotlin với Coroutines
8.2 Cơ bản về Coroutines
8.3 Hướng dẫn về Coroutines và channels
8.4 Hủy bỏ và thời gian chờ trong coroutine
8.5 Coroutines với việc Kết hợp hàm tạm dừng(suspending)
8.6 Hiểu về Coroutine context và Dispatchers
8.7 Kotlin với các kỹ thuật lập trình bất đồng bộ
8.8 Luồng bất đồng bộ trong Kotlin
8.9 Bất đồng bộ với Channels là gì?
8.10 Kotlin với Xử lý ngoại lệ của Coroutine
8.11 Kotlin với Trạng thái chia sẻ có thể thay đổi và đồng thời
8.12 Biểu thức Select (thử nghiệm)
8.13 Debug coroutines sử dụng IntelliJ IDEA
8.14 Hướng dẫn Debug Kotlin Flow sử dụng IntelliJ IDEA
 

Các bài viết liên quan