Trang chủ MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao

MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao

MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại và hướng tương lai, nó đã và đang thay thế ngôn ngữ Java để phát triển Android.Kotlin có thể được sử dụng cho phát triển ứng dụng web và thiết bị di động khác nhau, chẳng hạn như Server-side web, Android app, Mobile app, Client-side with JavaScript và Data Science.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Kotlin
  • Lộ trình học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Kotlin
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online Kotlin cho người mới
0.2 Video học Kotlin(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về về Kotlin
1.1 Kotlin Hello World – Chương trình Kotlin đầu tiên
1.2 Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin
1.3 Các toán tử trong Kotlin
1.4 Chuyển đổi kiểu trong Kotlin
1.5 Biểu thức, câu lệnh và khối câu lệnh trong Kotlin
1.6 Comment trong Kotlin
1.7 Input / output cơ bản trong Kotlin
 
Phần 2 Flow Control trong Kotlin
2.0 Biểu thức if trong Kotlin
2.1 Biểu thức when trong Kotlin
2.2 Vòng lặp while và do… while trong Kotlin
2.3 Vòng lặp for trong Kotlin
2.4 Biểu thức break trong Kotlin
2.5 Biểu thức continue trong Kotlin
 
Phần 3 Hàm trong Kotlin
3.0 Hàm trong Kotlin
3.1 Gọi hàm Infix trong Kotlin
3.2 Các đối số mặc định và đối số được đặt tên của Kotlin
3.3 Đệ quy (Hàm đệ quy) và Đệ quy đuôi trong Kotlin
 
Phần 4 Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin
4.0 Class và các đối tượng trong Kotlin
4.1 Các hàm tạo trong Kotlin
4.2 Hàm getters và Setters trong Kotlin
4.3 Kế thừa trong Kotlin
4.4 Mức độ hiển thị/truy cập trong Kotlin
4.5 Class trừu tượng trong Kotlin
4.6 Interface trong Kotlin là gì?
4.7 Class lồng nhau và class con trong Kotlin
4.8 Data class trong Kotlin
4.9 Sealed class trong Kotlin
4.10 Khai báo đối tượng và biểu thức đối tượng trong Kotlin
4.11 Đối tượng companion trong Kotlin
4.12 Hàm mở rộng trong Kotlin
4.13 Nạp chồng toán tử trong Kotlin
 
Phần 5 Collection(tập hợp) trong Kotlin
5.0 Tổng quan về collections trong Kotlin
5.1 Xây dựng collection
5.2 Trình lặp lại(Iterators)
5.3 Chuỗi (Sequence)
5.4 Các thao tác cụ thể với List
5.5 Các thao tác cụ thể với Set
5.6 Các thao tác cụ thể trên map
 
Phần 6 Lambdas vs Higher-Order Functions
6.0 Toàn tập về Lambdas vs Hàm bậc cao trong Kotlin
 

TIN HOT NHẤT HIỆN NAY