Series tự học Kotlin từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học Kotlin cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Phần 1 – Giới thiệu

1.0Kotlin Hello World – Chương trình Kotlin đầu tiên
1.1Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin
1.2Các toán tử trong Kotlin
1.3Chuyển đổi kiểu trong Kotlin
1.4Biểu thức, câu lệnh và khối câu lệnh trong Kotlin
1.5Comment trong Kotlin
1.6Input / output cơ bản trong Kotlin

Phần 2 – Control Flow

2.0Biểu thức if trong Kotlin
2.1Biểu thức when trong Kotlin
2.3Vòng lặp while và do… while trong Kotlin
2.4Vòng lặp for trong Kotlin
2.5Biểu thức break trong Kotlin
2.5Biểu thức continue trong Kotlin

Phần 3 – Function

3.0Hàm trong Kotlin
3.1Gọi hàm Infix trong Kotlin
3.2Các đối số mặc định và đối số được đặt tên của Kotlin
3.3Đệ quy (Hàm đệ quy) và Đệ quy đuôi trong Kotlin

Phần 4 – Hướng đối tượng

4.0Class và các đối tượng trong Kotlin
4.1Các hàm tạo trong Kotlin
4.2Hàm getters và Setters trong Kotlin
4.3Kế thừa trong Kotlin
4.4Mức độ hiển thị/truy cập trong Kotlin
4.5Class trừu tượng trong Kotlin
4.6Interface trong Kotlin là gì?
4.7Class lồng nhau và class con trong Kotlin

Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập vào 2 link sau:

=> Nơi đăng ký 1

=> Nơi đăng ký 2