Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về FileWriter trong Java và các phương thức của nó với sự trợ giúp của các ví dụ.

lớp FileWriter của gói java.io có thể được sử dụng để ghi dữ liệu (bằng ký tự) vào file.

Nó mở rộng lớp OutputStreamWriter.

Trước khi bạn tìm hiểu thêm về FileWriter, hãy đảm bảo bạn đã biết về Java File .

1. Tạo một FileWriter

Để tạo một trình ghi tệp, trước tiên chúng ta phải nhập gói Java.io.FileWriter. Khi chúng tôi nhập gói, đây là cách chúng tôi có thể tạo trình ghi tệp.

1. Sử dụng tên của tệp

FileWriter output = new FileWriter(String name);

Ở đây, chúng tôi đã tạo một trình ghi tệp sẽ được liên kết với tệp được chỉ định bởi Tên.

2. Sử dụng một đối tượng của tệp

FileWriter  input = new FileWriter(File fileObj);

Ở đây, chúng tôi đã tạo một trình ghi tệp sẽ được liên kết với tệp được chỉ định bởi đối tượng của tệp.

Trong ví dụ trên, dữ liệu được lưu trữ bằng một số mã hóa ký tự mặc định.

Tuy nhiên, kể từ Java 11, chúng ta cũng có thể chỉ định kiểu mã hóa ký tự ( UTF8 hoặc UTF16 ).

FileWriter input = new FileWriter(String file, Charset cs);

Ở đây, chúng tôi đã sử dụng lớp Charset để chỉ định mã hóa ký tự của trình ghi tệp.

2. Phương thức của FileWriter

lớp FileWriter cung cấp triển khai cho các phương thức khác nhau trình bày trong lớp Writer.

2.1 phương thức viết

 • write() – viết một ký tự cho nhà văn
 • write(char[] array) – ghi các ký tự từ mảng được chỉ định vào trình viết
 • write(String data) – ghi chuỗi được chỉ định cho người viết

2.2 Ví dụ: FileWriter để ghi dữ liệu vào một tệp

import java.io.FileWriter;

public class Main {

 public static void main(String args[]) {

  String data = "This is the data in the output file";

  try {
   // Creates a FileWriter
   FileWriter output = new FileWriter("output.txt");

   // Writes the string to the file
   output.write(data);

   // Closes the writer
   output.close();
  }

  catch (Exception e) {
   e.getStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo một trình ghi tệp có tên đầu ra. Trình đọc đầu ra được liên kết với tệp output.txt .

FileWriter output = new FileWriter("output.txt");

Để ghi dữ liệu vào tệp, chúng tôi đã sử dụng phương thức write().

Ở đây khi chúng tôi chạy chương trình, tệp output.txt chứa đầy nội dung sau.

This is a line of text inside the file.

3. Phương thức getEncoding()

phương thức getEncoding() có thể được sử dụng để có được các loại mã hóa được sử dụng để ghi dữ liệu. Ví dụ,

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/

import java.io.FileWriter;
import java.nio.charset.Charset;

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String file = "output.txt";

  try {
   // Creates a FileReader with default encoding
   FileWriter output1 = new FileWriter(file);

   // Creates a FileReader specifying the encoding
   FileWriter output2 = new FileWriter(file, Charset.forName("UTF8"));

   // Returns the character encoding of the reader
   System.out.println("Character encoding of output1: " + output1.getEncoding());
   System.out.println("Character encoding of output2: " + output2.getEncoding());

   // Closes the reader
   output1.close();
   output2.close();
  }

  catch(Exception e) {
   e.getStackTrace();
  }
 }
}

Đầu ra

The character encoding of output1: Cp1252
The character encoding of output2: UTF8

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo 2 trình ghi tệp có tên đầu ra1 và đầu ra2.

 • đầu ra1 không chỉ định mã hóa ký tự. Do đó, phương thức getEncoding()trả về mã hóa ký tự mặc định.
 • đầu ra2 chỉ định mã hóa ký tự, UTF8 . Do đó, phương thức getEncoding()trả về mã hóa ký tự được chỉ định.

Lưu ý : Chúng tôi đã sử dụng phương thức Charset.forName()để chỉ định loại mã hóa ký tự. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Java Charset (tài liệu Java chính thức) .

4. phương thức close()

Để đóng trình ghi tệp, chúng ta có thể sử dụng phương thức close(). Khi phương thức close()được gọi, chúng ta không thể sử dụng trình viết để ghi dữ liệu.

5. Các phương thức khác của FileWriter

phương thứcSự miêu tả
flush()buộc ghi tất cả dữ liệu có trong trình ghi vào đích tương ứng
append()chèn ký tự được chỉ định cho người viết hiện tại

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Java FileWriter (tài liệu Java chính thức) .

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!