[Tự học Python] Set trong Python

Trong Python, Set là một set các kiểu dữ liệu không có thứ tự có thể lặp lại, có thể thay đổi và không có các phần tử trùng lặp. Thứ tự của các phần tử trong một set là không được xác định mặc dù nó có thể bao gồm nhiều phần tử khác nhau.

[Tự học Python] Tuple trong Python

Tuple là một tập hợp các đối tượng Python giống như một list. Chuỗi các giá trị được lưu trữ trong một tuple có thể thuộc bất kỳ loại nào và chúng được lập chỉ mục bởi các giá trị nguyên.

[Tự học Python] List trong Python

List giống như các mảng có kích thước động, được khai báo bằng các ngôn ngữ khác (vectơ trong C ++ và ArrayList trong Java). List không nhất thiết phải đồng nhất làm cho nó trở thành một công cụ mạnh nhất trong Python. Một list có thể chứa DataTypes như Integers, String, cũng như các Đối tượng. List có thể thay đổi, và do đó, chúng có thể được thay đổi ngay cả sau khi tạo.

[Tự học Python] String trong Python

Trong Python, String là các mảng byte đại diện cho các ký tự Unicode. Tuy nhiên, Python không có kiểu dữ liệu ký tự, một ký tự đơn giản chỉ là một string có độ dài là 1. Dấu ngoặc vuông có thể được sử dụng để truy cập các phần tử của string.

[Tự học Python] Bộ 3 (Strings, Lists, Tuples, Iterations) trong Python

Trong bài viết trước, chúng ta đã đọc về những điều cơ bản của Python. Bây giờ, chúng ta tiếp tục thêm với một số khái niệm về python.