MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Design Pattern từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Design Pattern cung cấp một giải pháp chung có thể tái sử dụng cho các vấn đề chung xảy ra trong thiết kế phần mềm. Pattern thường hiển thị các mối quan hệ và tương tác giữa các lớp hoặc đối tượng. Ý tưởng là để tăng tốc quá trình phát triển bằng cách cung cấp mô hình thiết kế / phát triển đã được kiểm nghiệm, chứng minh.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Design Pattern
  • Lộ trình học Design Pattern từ cơ bản tới nâng cao
  • Thực hành từng bước sử dụng các dịch vụ của Design Pattern với hình ảnh chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Design Pattern
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Video học Design Pattern(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu chi tiết về Design Pattern cho người mới
 
Phần 2 Tìm hiểu các loại Creational design patterns
 
Phần 2.1 Tìm hiểu về Singleton Design Pattern
2.1.0 Giới thiệu về Singleton Design Pattern và code demo phần 1
2.1.1 Giới thiệu về Singleton Design Pattern và code demo phần 2
2.1.2 Code ví dụ Singleton Design Pattern trong Java
2.1.3 Code ví dụ Singleton Design Pattern trong C++
2.1.4 Code ví dụ Singleton Design Pattern trong PHP
2.1.5 Code ví dụ Singleton Design Pattern trong Python
 
Phần 2.2 Tìm hiểu về Prototype Design Pattern
2.2.0 Giới thiệu về Prototype Design Pattern và code demo
2.2.1 Code ví dụ Prototype design pattern trong Java
2.2.2 Code ví dụ Prototype design pattern trong C++
2.2.3 Code ví dụ Prototype design pattern trong PHP
2.2.4 Code ví dụ Prototype design pattern trong Python
 
Phần 2.3 Tìm hiểu về Factory Method Design Pattern
2.3.0 Giới thiệu về Factory Method Pattern và code ví dụ
2.3.1 Code ví dụ Factory Method trong Java
2.3.2 Code ví dụ Factory Method trong C++
2.3.3 Code ví dụ Factory Method trong PHP
2.3.4 Code ví dụ Factory Method trong Python
 
Phần 2.4 Tìm hiểu về Builder Design Pattern
2.4.0 Giới thiệu về Builder Design Pattern và code ví dụ
2.4.1 Code ví dụ Builder trong Java
2.4.2 Code ví dụ Builder trong C++
2.4.3 Code ví dụ Builder trong PHP
2.4.4 Code ví dụ Builder trong Python
 
Phần 2.5 Tìm hiểu về Abstract Factory Pattern
2.5.0 Giới thiệu về Abstract Factory Pattern và code ví dụ
2.5.1 Code ví dụ Abstract Factory trong Java
2.5.2 Code ví dụ Abstract Factory trong C++
2.5.3 Code ví dụ Abstract Factory trong PHP
2.5.4 Code ví dụ Abstract Factory trong Python.
 
Phần 3 Tìm hiểu các loại Structural design patterns
3.0 Giới thiệu về MVC Design Pattern và code ví dụ
 
Phần 3.1 Tìm hiểu về Proxy Design Pattern
3.1.0 Giới thiệu về Proxy Design Pattern và code ví dụ
3.1.1 Code ví dụ Proxy design pattern trong Java
3.1.2 Code ví dụ Proxy design pattern trong C++
3.1.3 Code ví dụ Proxy design pattern trong PHP
3.1.4 Code ví dụ Proxy design pattern trong Python
 
Phần 3.2 Tìm hiểu về Flyweight Design Pattern
3.2.0 Giới thiệu về Flyweight Design Pattern và code demo
3.2.1 Code ví dụ Flyweight design pattern trong Java
3.2.2 Code ví dụ Flyweight design pattern trong C++
3.2.3 Code ví dụ Flyweight design pattern trong PHP
3.2.4 Code ví dụ Flyweight design pattern trong Python
 
Phần 3.3 Tìm hiểu về Facade Design Pattern
3.3.0 Giới thiệu về Facade Design Pattern và code ví dụ
3.3.1 Code ví dụ Facade design pattern trong Java
3.3.2 Code ví dụ Facade design pattern trong C++
3.3.3 Code ví dụ Facade design pattern trong PHP
3.3.4 Code ví dụ Facade design pattern trong Python
 
Phần 3.4 Tìm hiểu về Decorator Pattern Pattern
3.4.0 Giới thiệu về Decorator Pattern và code demo phần 1
3.4.1 Giới thiệu về Decorator Pattern và code demo phần 2
3.4.2 Giới thiệu về Decorator Pattern và code ví dụ phần 3
3.4.3 Code ví dụ Decorator design pattern trong Java
3.4.4 Code ví dụ Decorator design pattern trong C++
3.4.5 Code ví dụ Decorator design pattern trong PHP
3.4.6 Code ví dụ Decorator design pattern trong Python
 
Phần 3.5 Tìm hiểu về Composite Design Pattern
3.5.0 Giới thiệu về Composite Design Pattern và code ví dụ
3.5.1 Code ví dụ Composite design pattern trong Java
3.5.2 Code ví dụ Composite design pattern trong C++
3.5.3 Code ví dụ Composite design pattern trong PHP
3.5.4 Code ví dụ Composite design pattern trong Python
 
Phần 3.6 Tìm hiểu về Bridge Design Pattern
3.6.0 Giới thiệu về Bridge Design Pattern và code ví dụ
3.6.1 Code ví dụ Bridge design pattern trong Java
3.6.2 Code ví dụ Bridge design pattern trong C++
3.6.3 Code ví dụ Bridge design pattern trong PHP
3.6.4 Code ví dụ Bridge design pattern trong Python
 
Phần 3.7 Tìm hiểu về Adapter Design Pattern
3.7.0 Giới thiệu về Adapter Pattern và code ví dụ
3.7.1 Code ví dụ Adapter Design Pattern trong Java
3.7.2 Code ví dụ Adapter Design Pattern trong C++
3.7.3 Code ví dụ Adapter Design Pattern trong PHP
3.7.4 Code ví dụ Adapter Design Pattern trong Python
 
Phần 4 Tìm hiểu các loại Behavioral design patterns
 
Phần 4.0 Tìm hiểu về Strategy Design Pattern
4.0.0 Giới thiệu về Strategy Pattern và code ví dụ phần 1
4.0.1 Giới thiệu về Strategy Pattern và code ví dụ phần 2
4.0.2 Code ví dụ Strategy design pattern trong Java
4.0.3 Code ví dụ Strategy design pattern trong C++
4.0.4 Code ví dụ Strategy design pattern trong PHP
4.0.5 Code ví dụ Strategy design pattern trong Python
 
Phần 4.1 Tìm hiểu về Observer design pattern
4.1.0 Giới thiệu về Observer Pattern và code ví dụ phần 1
4.1.1 Giới thiệu về Observer Pattern và code ví dụ phần 2
4.1.2 Code ví dụ Observer design pattern trong Java
4.1.3 Code ví dụ Observer design pattern trong PHP
4.1.4 Code ví dụ Observer design pattern trong Python
 
Phần 4.2 Tìm hiểu về Mediator design pattern
4.2.0 Giới thiệu về Mediator design pattern và code ví dụ
4.2.1 Code ví dụ Mediator design pattern trong Java
4.2.2 Code ví dụ Mediator design pattern trong C++
4.2.3 Code ví dụ Mediator design pattern trong PHP
4.2.4 Code ví dụ Mediator design pattern trong Python
 
Phần 4.3 Tìm hiểu về Iterator design pattern
4.3.0 Giới thiệu về Iterator Pattern và code demo
4.3.1 Code ví dụ Iterator design pattern trong Java
4.3.2 Code ví dụ Iterator design pattern trong C++
4.3.3 Code ví dụ Iterator design pattern trong PHP
4.3.4 Code ví dụ Iterator design pattern trong Python
 
Phần 4.4 Tìm hiểu về Command Pattern
4.4.0 Giới thiệu về Command Pattern và code demo
4.4.1 Code ví dụ Command design pattern trong Java
4.4.2 Code ví dụ Command design pattern trong C++
4.4.3 Code ví dụ Command design pattern trong PHP
4.4.4 Code ví dụ Command design pattern trong Python
 

Các bài viết liên quan