MIỄN PHÍ 100% | Series tự học CSS từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

CSS là ngôn ngữ mô tả style(phong cách) cho một tài liệu HTML nào đó. Nó mô tả cách mà các phần tử HTML sẽ được hiển thị hay nói dễ hiểu hơn thì css sẽ làm đẹp cho các phần tử html ví dụ như tô màu nó lên, tạo border, viền, phân chia bố cục trang web,…

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học CSS
  • Lộ trình học CSS từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách CSS
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online CSS cho người mới
0.2 Video học CSS(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về CSS một cách đơn giản về dễ hiểu nhất
1.1 Tìm hiểu cú pháp trong CSS
1.2 Tìm hiểu về bộ chọn(Selectors) trong CSS
1.3 Các thêm CSS vào các file HTML
1.4 Làm sao để Comments trong CSS?
 
Phần 2 Tìm hiểu về tất cả các thuộc tính trong CSS
2.0 Tìm hiểu về Color trong CSS
2.1 Tìm hiểu về Background Color trong CSS
2.2 Tìm hiểu về Background Image vs Background Repeat trong CSS
2.3 Tìm hiểu về background-attachment và một số thuộc tính background khác trong CSS
2.4 Tìm hiểu viền(Border) và chiều rộng của viền trong CSS
2.5 Tìm hiểu về màu, bo tròn góc(Rounded) và viết gọn(Shorthand) viền(Border) trong CSS
2.6 Tìm hiểu canh lề(margins) trong CSS
2.7 Tìm hiểu Padding trong CSS
2.8 Tìm hiểu Height, Width và Box Model trong CSS
2.9 Tìm hiểu mọi thứ về Outline trong CSS
2.10 Tìm hiểu mọi thứ về Text(Văn bản) trong CSS
2.11 Tìm hiểu mọi thứ về Font chữ trong CSS
2.12 Tìm hiểu mọi thứ về icons(biểu tượng) và Links(liên kết) trong CSS
2.13 Tìm hiểu mọi thứ về list trong CSS
2.14 Tìm hiểu mọi thứ về table trong CSS
2.15 Tìm hiểu về thuộc tính display trong layout và max-width trong CSS
2.16 Tìm hiểu về thuộc tính position(vị trí) của layout trong CSS
2.17 Tìm hiểu về thuộc tính float và clear, display: inline-block của layout trong CSS
2.18 Tìm hiểu về Horizontal & Vertical Align của layout trong CSS
2.19 Tìm hiểu về Combinators và Opacity / Transparency trong CSS
2.20 Tìm hiểu toàn tập về Navigation Bar trong CSS
2.21 Tìm hiểu cách tạo Dropdowns menu trong CSS
2.22 Tìm hiểu thuộc tính Selectors trong CSS
2.23 Tìm hiểu CSS Forms trong CSS dễ hiểu nhất
2.24 Tìm hiểu layout – bố cục một trang web đơn giản với CSS
2.25 Tổng hợp các đơn vị được dùng trong CSS
2.26 Tìm hiểu về độ ưu tiên, độ cụ thể khi làm việc với CSS – rất hữu ích
 
Phần 3 CSS Nâng cao
3.0 Đang cập nhật...
 

Các bài viết liên quan