Chào ace, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Xoá node trong Linked List(danh sách liên kết đơn) trong series tự học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, sau đây cafedev sẽ giới thiệu và chia sẻ chi tiết(khái niệm, độ phức tạp, ứng dụng của nó, code ví dụ…) về nó thông qua các phần sau.

Trong các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về linked listcách để chèn thêm một node mới vào linked list. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về thao tác xóa một node khỏi linked list. Cho trước một ‘key’, hãy xóa đi sự hiện diện đầu tiên của key này trong linked list.

Để xóa một node khỏi linked list, chúng ta cần làm các bước sau:

1. Tìm ra node nằm trước node cần xóa

2. Thay đổi con trỏ next của node nằm trước node cần xóa đã tìm được ở bước 1

3. Giải phóng bộ nhớ của node cần xóa

Bởi vì mọi node của linked list đều được cấp phát động bằng hàm malloc() trong C, chúng ta sẽ cần phải gọi hàm free() để giải phóng bộ nhớ đã được cấp phát cho node cần xóa bỏ.

CODE VÍ DỤ

C/C++


// A complete working C program to demonstrate deletion in singly 
// linked list 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
// A linked list node 
struct Node 
{ 
  int data; 
  struct Node *next; 
}; 
 
/* Given a reference (pointer to pointer) to the head of a list 
  and an int, inserts a new node on the front of the list. */
void push(struct Node** head_ref, int new_data) 
{ 
  struct Node* new_node = (struct Node*) malloc(sizeof(struct Node)); 
  new_node->data = new_data; 
  new_node->next = (*head_ref); 
  (*head_ref)  = new_node; 
} 
 
/* Given a reference (pointer to pointer) to the head of a list 
  and a key, deletes the first occurrence of key in linked list */
void deleteNode(struct Node **head_ref, int key) 
{ 
  // Store head node 
  struct Node* temp = *head_ref, *prev; 
 
  // If head node itself holds the key to be deleted 
  if (temp != NULL && temp->data == key) 
  { 
    *head_ref = temp->next;  // Changed head 
    free(temp);        // free old head 
    return; 
  } 
 
  // Search for the key to be deleted, keep track of the 
  // previous node as we need to change 'prev->next' 
  while (temp != NULL && temp->data != key) 
  { 
    prev = temp; 
    temp = temp->next; 
  } 
 
  // If key was not present in linked list 
  if (temp == NULL) return; 
 
  // Unlink the node from linked list 
  prev->next = temp->next; 
 
  free(temp); // Free memory 
} 
 
// This function prints contents of linked list starting from 
// the given node 
void printList(struct Node *node) 
{ 
  while (node != NULL) 
  { 
    printf(" %d ", node->data); 
    node = node->next; 
  } 
} 
 
/* Drier program to test above functions*/
int main() 
{ 
  /* Start with the empty list */
  struct Node* head = NULL; 
 
  push(&head, 7); 
  push(&head, 1); 
  push(&head, 3); 
  push(&head, 2); 
 
  puts("Created Linked List: "); 
  printList(head); 
  deleteNode(&head, 1); 
  puts("\nLinked List after Deletion of 1: "); 
  printList(head); 
  return 0; 
}

Java


// A complete working Java program to demonstrate deletion in singly 
// linked list 
class LinkedList 
{ 
  Node head; // head of list 
 
  /* Linked list Node*/
  class Node 
  { 
    int data; 
    Node next; 
    Node(int d) 
    { 
      data = d; 
      next = null; 
    } 
  } 
 
  /* Given a key, deletes the first occurrence of key in linked list */
  void deleteNode(int key) 
  { 
    // Store head node 
    Node temp = head, prev = null; 
 
    // If head node itself holds the key to be deleted 
    if (temp != null && temp.data == key) 
    { 
      head = temp.next; // Changed head 
      return; 
    } 
 
    // Search for the key to be deleted, keep track of the 
    // previous node as we need to change temp.next 
    while (temp != null && temp.data != key) 
    { 
      prev = temp; 
      temp = temp.next; 
    }   
 
    // If key was not present in linked list 
    if (temp == null) return; 
 
    // Unlink the node from linked list 
    prev.next = temp.next; 
  } 
 
  /* Inserts a new Node at front of the list. */
  public void push(int new_data) 
  { 
    Node new_node = new Node(new_data); 
    new_node.next = head; 
    head = new_node; 
  } 
 
  /* This function prints contents of linked list starting from 
    the given node */
  public void printList() 
  { 
    Node tnode = head; 
    while (tnode != null) 
    { 
      System.out.print(tnode.data+" "); 
      tnode = tnode.next; 
    } 
  } 
 
  /* Drier program to test above functions. Ideally this function 
  should be in a separate user class. It is kept here to keep 
  code compact */
  public static void main(String[] args) 
  { 
    LinkedList llist = new LinkedList(); 
 
    llist.push(7); 
    llist.push(1); 
    llist.push(3); 
    llist.push(2); 
 
    System.out.println("\nCreated Linked list is:"); 
    llist.printList(); 
 
    llist.deleteNode(1); // Delete node with data 1 
 
    System.out.println("\nLinked List after Deletion of 1:"); 
    llist.printList(); 
  } 
} 

Python 3

# Python program to delete a node from linked list 
 
# Node class 
class Node: 
 
  # Constructor to initialize the node object 
  def __init__(self, data): 
    self.data = data 
    self.next = None
 
class LinkedList: 
 
  # Function to initialize head 
  def __init__(self): 
    self.head = None
 
  # Function to insert a new node at the beginning 
  def push(self, new_data): 
    new_node = Node(new_data) 
    new_node.next = self.head 
    self.head = new_node 
 
  # Given a reference to the head of a list and a key, 
  # delete the first occurence of key in linked list 
  def deleteNode(self, key): 
     
    # Store head node 
    temp = self.head 
 
    # If head node itself holds the key to be deleted 
    if (temp is not None): 
      if (temp.data == key): 
        self.head = temp.next
        temp = None
        return
 
    # Search for the key to be deleted, keep track of the 
    # previous node as we need to change 'prev.next' 
    while(temp is not None): 
      if temp.data == key: 
        break
      prev = temp 
      temp = temp.next
 
    # if key was not present in linked list 
    if(temp == None): 
      return
 
    # Unlink the node from linked list 
    prev.next = temp.next
 
    temp = None
 
 
  # Utility function to print the linked LinkedList 
  def printList(self): 
    temp = self.head 
    while(temp): 
      print (" %d" %(temp.data)), 
      temp = temp.next
 
 
# Driver program 
llist = LinkedList() 
llist.push(7) 
llist.push(1) 
llist.push(3) 
llist.push(2) 
 
print ("Created Linked List: ") 
llist.printList() 
llist.deleteNode(1) 
print ("\nLinked List after Deletion of 1:") 
llist.printList() 

Kết quả in ra là:

Created Linked List:
 2 3 1 7
Linked List after Deletion of 1:
 2 3 7

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Bạn thấy chất lượng bài viết này tốt không?

Thả 1->5 ❤️ để đánh giá chất lượng bài viết.

Xếp hạng 0 / 5. Số lượng đánh giá 0

Hãy đánh giá để ủng hộ và giúp chúng tôi cải thiện bài viết tốt hơn cho bạn!

Chúng tôi xin lỗi vì bài viết chưa được chất lượng. Chúng tôi sẽ cải thiện nó sớm nhất!

Hãy gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi

Tại sao bài viết này lại không chất lượng?

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!