MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Javascript là một trong những ngôn ngữ dùng để lập trình web, làm cho trang web của bạn sống động hơn. Các chương trình trong ngôn ngữ này được gọi là kịch bản(scripts). Chúng có thể được viết ngay trong HTML của trang web và chạy tự động khi tải trang.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Javascript
  • Lộ trình học Javascript từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Javascript
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online Javascript cho người mới
0.2 Video học Javascript
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về Javascript
1.1 Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật chi tiết của Javascript
1.2 Top những trình chỉnh sửa code cho Javascript
1.3 Mở console trong Javascript
 
Phần 2 Kiến thức cơ bản về Javascript
2.0 Hello world! trong Javascript
2.1 Cấu trúc code trong Javascript
2.2 Chế độ hiện đại, “sử dụng nghiêm ngặt”(use strict) trong Javascript
2.3 Biến trong javascript
2.4 Kiểu dữ liệu trong Javascript
2.5 Tương tác với alert, prompt, confirm trong Javascript
2.6 Chuyển đổi kiểu trong Javascript
2.7 Toán tử cơ bản, toán học trong Javascript
2.8 So sánh trong Javascript
2.9 Toán tử điều kiện: if, ‘?’ trong Javascript
2.10 Toán tử logic trong Javascript
2.11 Toán tử kết hợp Nullish ‘??’ trong Javascript
2.12 Vòng lặp – while vs for trong Javascript
2.13 Câu lệnh “Switch” trong Javascript
2.14 Hàm trong Javascraipt
2.15 Hàm là một biểu thức trong Javascript
2.16 Hàm mũi tên trong Javascript
2.17 Tổng hợp những kiến thức cơ bản trong Javascript
 
Phần 3 Kiến thức cơ bản về Object
3.0 Đối tượng trong Javascript
3.1 Sao chép đối tượng, tham chiếu trong Javascript
3.2 Dọn dẹp tài nguyên, Quản lý bộ nhớ trong Javascript
3.3 Phương thức của đối tượng và “this” trong Javascript
3.4 Constructor, operator “new” trong Javascript
3.5 Optional ‘?.’ trong Javascript
3.6 Kiểu Symbol trong Javascript
3.7 Chuyển đổi đối tượng thành kiểu nguyên thủy trong Javascript
 
Phần 4 Các kiểu dữ liệu trong Javascript
4.0 Hàm trong các kiểu nguyên thuỷ trong Javascript
4.1 Kiểu số(Numbers) trong Javascript
4.2 String trong Javascript
4.3 Arrays trong Javascript
4.4 Một số phương thức thông dụng nhất của Array trong Javascript
4.5 Lặp lại(Iterables) trong Javascript
4.6 Map and Set trong Javascript
4.7 WeakMap và WeakSet trong Javascript
4.8 Object.keys, values, entries(phần tử) trong Javascript
4.9 Cách phân rã giá trị trong Javascript
4.10 Ngày và giờ trong Javascript
4.11 Các hàm của JSON, toJSON trong Javascript
 
Phần 5 Phần nâng cao làm việc với hàm
5.0 Đệ quy và ngăn xếp trong Javascript
5.1 Hàm binding trong Javascript
5.2 Xem lại Hàm mũi tên được trong Javascript
5.3 Object toàn cục trong Javascript
 
Phần 6 Cấu hình thuộc tính đối tượng
6.0 Các flag của thuộc tính và mô tả trong Javascript
6.1 Thuộc tính getters và setters trong Javascript
 
Phần 7 Prototypes(Nguyên mẫu), inheritance(tính kế thừa)
7.0 Kế thừa protocol(nguyên mẫu) trong Javascript
7.1 F.prototype trong Javascript
7.2 Native prototypes trong Javascript
 
Phần 8 Class trong Javascript
8.0 Cú pháp cơ bản của lớp trong Javascript
8.1 Tính kế thừa trong Javascript
8.2 Các thuộc tính và phương thức tĩnh(static) trong Javascript
8.3 Các thuộc tính và phương thức private, protected trong Javascript
8.4 Mở rộng các lớp tích hợp trong Javascript
8.5 Kiểm tra lớp: “instanceof” trong Javascript
 
Phần 9 Xử lý lỗi trong Javascript
9.0 Xử lý lỗi, “try..catch” trong Javascript
9.1 Tùy chỉnh lỗi , mở rộng lỗi trong Javascript
 
Phần 10 Xử lý Promises, async/await trong Javascript
10.0 Giới thiệu: callbacks(gọi lại) trong Javascript
10.1 Promise trong Javascript
10.2 Một Chuỗi các Promises trong Javascript
10.3 Xử lý lỗi với promises trong Javascript
10.4 Promise API trong Javascript
10.5 Promisification trong Javascript
10.6 Microtasks trong Javascript
10.7 Async/await trong Javascript
 
 

Xử lý và tương tác với các thành phần như Document, Events, Interfaces của trình duyệt

Phần 11 Document
11.0 Tìm hiểu về Môi trường trình duyệt, thông số kỹ thuật
11.1 Tìm hiểu về cây DOM trong Javascript
11.2 Tìm hiểu cách chỉnh sửa các phần từ thông qua DOM trong Javascript
11.3 Tìm kiếm: getElement *, querySelector * trong Javascript
11.4 Tìm hiểu các Thuộc tính Node(nút) trong DOM: loại, thẻ(tag) và nội dung
11.5 Attributes(Đặc tính) and properties(thuộc tính) của DOM trong Javascript
11.6 Sửa đổi tài liệu(document) trong Javascript
11.7 Tìm hiểu và thao tác với các Styles(kiểu) and classes với Javascript
 
Phần 12 Event trong trình duyệt
12.0 Giới thiệu về các sự kiện(event) trình duyệt
12.1 Cơ chế Sủi bọt và bắt giữ(Bubbling and capturing) trong Javascript
12.2 Event delegation(ủy quyền sự kiện) trong Javascript
12.3 Hành động mặc định của trình duyệt trong Javascript
12.4 Dispatching custom events trong Javascript
12.5 Sự kiện chuột trong Javascript
12.6 Di chuyển chuột: di chuột qua / ra, di chuyển chuột / rời khỏi trong Javascript
12.7 Bàn phím: keydown and keyup trong Javascript
 
Phần 13 Forms và controls
13.0 Thuộc tính và phương thức trong biểu mẫu(form) trong javascript
13.1 Tập trung: lấy nét / mờ(Focusing: focus/blur) trong Javascript
13.2 Sự kiện: thay đổi, nhập, cắt, sao chép, dán trong Javascript
13.3 Forms: sự kiện và phương thức gửi trong Javascript
13.4 Page: DOMContentLoaded, load, beforeunload, unload
13.5 Scripts: async, defer trong Javascript
13.6 Tải tài nguyên: onload và onerror trong Javascript
13.7 Tìm hiểu về MutationObserver trong Javascript
13.8 Vòng lặp sự kiện: microtasks and macrotasks trong javascript
 
Phần 14 Tuyển chọn bài tập cơ bản cho Javascript
14.0 Bài tập + full bài hướng dẫn về biến, kiểu dữ liệu trong Javascript
14.1 Bài tập + full bài hướng dẫn về control flow, logic trong Javascript
14.2 Bài tập + full bài hướng dẫn về vòng lặp, switch, hàm trong Javascript
14.3 Bài tập + full bài hướng dẫn về Object, this, new, constructor trong Javascript
14.4 Bài tập + full bài hướng dẫn về phương thức, Number, String trong Javascript
14.5 Bài tập + full bài hướng dẫn về Array và hàm Array trong Javascript
14.6 Bài tập + full bài hướng dẫn về Map,Set, Object.key, Huỷ gán trong Javascript
14.7 Bài tập + full bài hướng dẫn về Date, Time, JSON trong Javascript
14.8 Bài tập + full bài hướng dẫn về Đệ quy, ngăn xếp,hàm mũi tên trong Javascript
14.9 Bài tập + full bài hướng dẫn về Prototypes, inheritance trong Javascript
14.10 Bài tập + full bài hướng dẫn về Class trong Javascript
14.11 Bài tập + full bài hướng dẫn về Handle Error, Promise, Async, await trong Javascript

Các bài viết liên quan