Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học Javascript cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

=>> Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập 2 link sau và ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SIÊU HẤP DẪN <<=

Nơi đăng ký 1 (mở trong tab mới)”>=> Nơi đăng ký 1

Nơi đăng ký 2 (mở trong tab mới)”>=> Nơi đăng ký 2

Phần 1 – Giới thiệu

1.0Giới thiệu về Javascript
1.1Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật chi tiết của Javascript
1.2Top những trình chỉnh sửa code cho Javascript
1.3Mở console trong Javascript

Phần 2 – Kiến thức cơ bản về Javascript

2.0Hello world! trong Javascript
2.1Cấu trúc code trong Javascript
2.2Chế độ hiện đại, “sử dụng nghiêm ngặt”(use strict) trong Javascript
2.3Biến trong javascript
2.4Kiểu dữ liệu trong Javascript
2.5Tương tác với alert, prompt, confirm trong Javascript
2.6Chuyển đổi kiểu trong Javascript
2.7Toán tử cơ bản, toán học trong Javascript
2.8So sánh trong Javascript
2.9Toán tử điều kiện: if, ‘?’ trong Javascript
2.10Toán tử logic trong Javascript
2.11Toán tử kết hợp Nullish ‘??’ trong Javascript
2.12Vòng lặp – while vs for trong Javascript
2.13Câu lệnh “Switch” trong Javascript
2.14Hàm trong Javascraipt
2.15Hàm là một biểu thức trong Javascript
2.16Hàm mũi tên trong Javascript
2.17Tổng hợp những kiến thức cơ bản trong Javascript

Phần 3 – Kiến thức cơ bản về Object

3.0Đối tượng trong Javascript
3.1Sao chép đối tượng, tham chiếu trong Javascript
3.2Dọn dẹp tài nguyên, Quản lý bộ nhớ trong Javascript
3.3Phương thức của đối tượng và “this” trong Javascript
3.4Constructor, operator “new” trong Javascript
3.5Optional ‘?.’ trong Javascript
3.6Kiểu Symbol trong Javascript
3.7Chuyển đổi đối tượng thành kiểu nguyên thủy trong Javascript

Phần 4 – Các kiểu dữ liệu trong Javascript

4.0Hàm trong các kiểu nguyên thuỷ trong Javascript
4.1Kiểu số(Numbers) trong Javascript
4.2String trong Javascript
4.3Arrays trong Javascript
4.4Một số phương thức thông dụng nhất của Array trong Javascript
4.5Lặp lại(Iterables) trong Javascript
4.6Map and Set trong Javascript
4.7WeakMap và WeakSet trong Javascript
4.8Object.keys, values, entries(phần tử) trong Javascript
4.9Cách phân rã giá trị trong Javascript
4.10Ngày và giờ trong Javascript
4.11Các hàm của JSON, toJSON trong Javascript

Phần 5 – Phần nâng cao làm việc với hàm

5.0Đệ quy và ngăn xếp trong Javascript
5.1Hàm binding trong Javascript
5.2Xem lại Hàm mũi tên được trong Javascript

Phần 6 – Cấu hình thuộc tính đối tượng

6.0Các flag của thuộc tính và mô tả trong Javascript
6.1Thuộc tính getters và setters trong Javascript

Phần 7 – Prototypes(Nguyên mẫu), inheritance(tính kế thừa)

7.0Kế thừa protocol(nguyên mẫu) trong Javascript
7.1F.prototype trong Javascript
7.2Native prototypes trong Javascript

Phần 8 – Class trong Javascript

8.0Cú pháp cơ bản của lớp trong Javascript
8.1Tính kế thừa trong Javascript
8.2Các thuộc tính và phương thức tĩnh(static) trong Javascript
8.3Các thuộc tính và phương thức private, protected trong Javascript
8.4Mở rộng các lớp tích hợp trong Javascript
8.5Kiểm tra lớp: “instanceof” trong Javascript

Phần 9 – Xử lý lỗi trong Javascript

9.0Xử lý lỗi, “try..catch” trong Javascript
9.1Tùy chỉnh lỗi , mở rộng lỗi trong Javascript

Phần 10 – Xử lý Promises, async/await trong Javascript

10.0Giới thiệu: callbacks(gọi lại) trong Javascript
10.1Promise trong Javascript
10.2Một Chuỗi các Promises trong Javascript
10.3Xử lý lỗi với promises trong Javascript
10.4Promise API trong Javascript
10.5Promisification trong Javascript
10.6Microtasks trong Javascript
10.7Async/await trong Javascript

Xử lý và tương tác với các thành phần như Document, Events, Interfaces của trình duyệt

Phần 11 – Document