Cafedev chia sẻ cho ace tất cả các lệnh git cực kỳ hữu ích và dùng thường xuyên cho ace nào mới học về git hoặc ôn lại nó.

Ace có thể tham khảo series tự học git này để hiểu rõ từng câu lệnh với ví dụ cụ thể, dễ hiểu.

1. Cấu hình Git

 • Cấu hình Git
  Lấy và đặt các biến cấu hình để kiểm soát tất cả các khía cạnh của giao diện và hoạt động của Git.
  Đặt tên:
  git config –global user.name “Tên người dùng”

  Đặt email:
  git config –global user.email “cafedevn@gmail.com”
  Đặt trình soạn thảo mặc định:
  git config –global core. editor Vim

  Kiểm tra cài đặt:
  git config -list
 • Git Alias
  Thiết lập bí danh
  cho mỗi lệnh:
  git config –global alias.co checkout
  git config –global alias.br branch
  git config –global alias.ci commit
  git config –global alias.st status

2. Bắt đầu một dự án

 • Git init
  Tạo kho lưu trữ cục bộ:
  git init
 • Git clone
  Tạo bản sao cục bộ
  của kho lưu trữ máy chủ.
  git clone

3. Thay đổi cục bộ

 • Git add
  Thêm file
  vào vùng dàn dựng (Chỉ mục – index):
  git add Tên file
  Thêm tất cả file của kho vào vùng dàn (Chỉ mục):
  git add *
 • Git commit
  Ghi lại
  hoặc chụp nhanh các file một cách vĩnh viễn trong lịch sử phiên bản với  một tin nhắn.
  • git commit -m “Tin nhắn của commit”

4. Theo dõi các thay đổi

 • Git diff
  Theo dõi các thay đổi chưa được dàn dựng: $ git diff
  Theo dõi các thay đổi đã được dàn dựng nhưng chưa được commit:
  git diff –staged
  Theo dõi các thay đổi sau khi commit một file:
  git diff HEAD
  Theo dõi các thay đổi giữa hai lần commit:
  git diff branch
 • Git Diff:
  git diff <nhánh 2>
 • Git status
  Hiển thị trạng thái của thư mục làm việc và vùng dàn dựng.
  git status
 • Git show Hiển thị các đối tượng:
  git show

5. Lịch sử commit

 • Git log
  Hiển thị các commit gần đây nhất và trạng thái của phần đầu:
  git log
  Hiển thị đầu ra dưới dạng một commit trên mỗi dòng:
  git log -oneline
  Hiển thị các file đã được sửa đổi:
  git log –stat
  Hiển thị các file đã sửa đổi với vị trí :
  git log -p
 • Git blu
  Hiển thị sửa đổi trên mỗi dòng của file:
  git blu <tên file>

6. file bỏ qua(gitignore)

 • .gitignore
  Chỉ định các file không được theo dõi mình muốn mà Git nên bỏ qua.
 • Tạo .gitignore:
  touch .gitignore
 • Liệt kê các file bị bỏ qua:
  git ls-files -i –exclude-standard

7. Phân nhánh

 • Git branch Tạo nhánh:
  git branch

Danh sách nhánh: git branch –list

Xóa nhánh: git branch -d 

Xóa nhánh từ xa: git push origin -delete

Đổi tên nhánh: git branch -m

 • Git checkout
  Chuyển đổi giữa các nhánh trong kho lưu trữ.
  Chuyển sang một chi nhánh cụ thể: git checkout
  Tạo một chi nhánh mới và chuyển sang nó: git checkout -b 

Đổi nhánh từ xa: git checkout

 • Git stash
  Chuyển các nhánh mà không cần commit nhánh hiện tại. Lưu trữ công việc hiện tại: git stash
  Lưu trữ lưu trữ bằng tin nhắn: git stash save ” “
  Kiểm tra các kho lưu trữ: git stash list
 • Áp dụng lại các thay đổi mà bạn vừa lưu trữ : git stash apply
 • Theo dõi các kho lưu trữ và các thay đổi của chúng: git stash show: 
 • Áp dụng lại các commit trước đó: git stash pop
 • Xóa gần đây nhất stash from the queue: git stash drop
 • Xóa tất cả các kho lưu trữ có sẵn cùng một lúc: git stash clear
 • Làm việc trên một nhánh riêng biệt: git stash branch
 • Git cherry pic
  Áp dụng các thay đổi bởi một số commit hiện có: git cherry-pick

8. Hợp nhất

 • Git merge
  Hợp nhất các nhánh: git merge
  Hợp nhất commit được chỉ định với chi nhánh hiện đang hoạt động: git merge
 • Git rebase
  Áp dụng một chuỗi các commit từ các nhánh khác nhau thành một commit cuối cùng. git rebase
  Tiếp tục quá trình khôi phục : $ git rebase -continue Hủy quá trình khôi phục:
  git rebase –skip
 • Git tương tác rebase
  Cho phép các thao tác khác nhau như chỉnh sửa, viết lại, sắp xếp lại, v.v. trên các commit hiện có.
  git rebase -i

9. Làm việc từ xa

 • Git remote
  Kiểm tra cấu hình của máy chủ từ xa: $ git remote -v
  Thêm từ xa cho kho: git remote add 
 • Tìm nạp dữ liệu từ máy chủ từ xa: git fetch
  Xóa kết nối từ xa khỏi kho: git remote rm
  Đổi tên máy chủ từ xa: git remote đổi tên
  Hiển thị thông tin bổ sung về một điều khiển từ xa cụ thể: $ git remote show
  Thay đổi điều khiển từ xa: git remote set-url
 • Git origin main
  Đẩy dữ liệu đến máy chủ từ xa: git push origin main
 •  Lấy dữ liệu từ máy chủ từ xa: git pull origin main

10. Cập nhật với Push

 • Git push
  Chuyển các commit từ kho lưu trữ cục bộ của bạn đến một máy chủ từ xa. Đẩy dữ liệu đến máy chủ từ xa: git push origin main 
 • Buộc đẩy dữ liệu: git push -f
  Xóa nhánh từ xa bằng lệnh đẩy: git push origin -delete edited

11. Cập nhật với Pull

 • Git pull
  Kéo(lấy) dữ liệu từ máy chủ: git pull origin main
  Lấy một nhánh từ xa: git pull
 • Git fetch
  Tải xuống các nhánh và thẻ từ một hoặc nhiều kho. Tìm nạp(fetch) kho lưu trữ từ xa:
  git fetch <repository Url>
 • Tìm nạp một nhánh cụ thể: git fetch
  Tìm nạp tất cả các nhánh đồng thời: git fetch -all
  Đồng bộ hóa kho lưu trữ cục bộ: git fetch origin

12. Hoàn lại thay đổi

 • Git hoàn lại
  Hoàn lại các thay đổi: git revert
  Hoàn lại một commit cụ thể: git revert
 • Git reset
  Đặt lại các thay đổi: git reset -hard
  git reset -soft
  git reset –mixed

13. Xóa file

 • Git rm
  Xóa file khỏi cây làm việc và khỏi chỉ mục:
  git rm <tên file>
  Xóa file khỏi Git Nhưng giữ file trong kho lưu trữ cục bộ của bạn:
  git rm –cached

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!