Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Collection interface trong Java và các subinterface của nó.

Collection interface là interface cha của collections framework trong Java.

Interface này không được sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên, nó được sử dụng thông qua các subinterface như List, SetQueue.

Ví dụ, class ArrayList được triển khai bởi List interface – một subinterface của Collection interface.

1. Các subinterface của collection

Như đã đề cập ở trên, collection interface bao gồm các subinterface được triển khai bởi các class khác nhau trong Java.

1.1 List interface

List interface là một collection có trật tự cho phép chúng ta để thêm vào và loại bỏ các phần tử như trong một mảng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: List interface trong Java.

1.2 Set interface

Các Set interface cho phép ta lưu trữ các phần tử trong các set khác nhau, các set này  tương tự như các set ở trong toán học. Nó không thể có các phần tử trùng lặp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Set Interface trong Java

1.3 Queue interface

Các Queue interface được sử dụng khi chúng ta muốn lưu trữ và truy cập tới các phần tử theo cách First In First Out (nhập trước thì xuất trước). Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Queue Interface trong Java

 Các hàm của collection

Collection interface bao gồm các hàm khác nhau, các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các toán tử khác nhau trên các đối tượng. Các hàm này có sẵn trong tất cả các subinterface của nó.

  • add() – chèn phần tử xác định vào collection
  • size() – trả về kích thước của collection
  • remove() – xóa phần tử đã chỉ định khỏi collection
  • iterator() – trả về một iterator để truy cập các phần tử của collection
  • addAll() – thêm tất cả các phần tử của một collection đã được chỉ định vào collection
  • removeAll() – xóa tất cả các phần tử của một collection đã chỉ định khỏi collection
  • clear() – loại bỏ tất cả các phần tử của collection

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!