Viết chương trình C++ để nhận điểm và tính tổng điểm của sinh viên bởi sử dụng Lớp cơ sở ảo (Virtual Base Class) trong C++.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
 
class sinhvien
{
  int mssv;
 public:
  void getnumber()
  {
       cout<<"Nhap MSSV: ";
       cin>>mssv;
  }
  void putnumber()
  {
       cout<<"\n\n\tMSSV la: "<<mssv<<"\n";
  }
};
 
class diemthi:virtual public sinhvien
{
 
 public:
  int diemthi1,diemthi2;
  void getmark()
  {
       cout<<"Nhap cac diem thi\n";
       cout<<"Diem thi 1 la: ";
       cin>>diemthi1;
       cout<<"Diem thi 2 la: ";
       cin>>diemthi2;
  }
  void putmark()
  {
       cout<<"\tCac diem thi da nhap\n";
       cout<<"\n\tDiem thi 1 la: "<<diemthi1;
       cout<<"\n\tDiem thi 2 la: "<<diemthi2;
  }
};

class gdthechat:public virtual sinhvien
{
 
 public:
  int diemtc;
  void getscore()
  {
       cout<<"Nhap diem Giao duc the chat: ";
       cin>>diemtc;
  }
  void putscore()
  {
       cout<<"\n\tDiem Giao duc the chat la: "<<diemtc;
  }
};

class ketqua:public diemthi,public gdthechat
{
  int tongdiem;
 public:
  void display()
  {
   tongdiem=diemthi1+diemthi2+diemtc;
   putnumber();
   putmark();
   putscore();
   cout<<"\n\tTong diem: "<<tongdiem;
  }
};
 
int main()
{
  ketqua obj;
  
  obj.getnumber();
  obj.getmark();
  obj.getscore();
  obj.display();
  return 0;
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!