1. Sử dụng con trỏ trong C++, bạn hãy viết một chương trình C++ để nhận dữ liệu từ người dùng và tìm giá trị lớn nhất của một tập dữ liệu nội bộ.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream> 
#include<conio.h> 
using namespace std;
int *findMax(int arr[],int n); 
int main(){  
  int n,i,*p;   
 cout<<"Nhap so du lieu: ";   
 cin>>n;   
 int arr[n];     
 for(i=0;i<n;i++)   {    
  cout<<"Nhap gia tri thu "<<i+1<<" la :";    
  cin>>arr[i];       
}      
 p=findMax(arr,n);   
 cout<<"Gia tri lon nhat la: "<<*p;   
 getch();   
 return 0; 
} 
 
int *findMax(int data[],int n){   
 int *max=data;   
 int i;  
 for(i=1;i<n;i++){      
  if(*max<*(max+i)) *max=*(max+i);               
 }   
 return max; 
}

2. Viết một chương trình C++ để nhận 5 giá trị nguyên từ bàn phím. 5 giá trị này sẽ được lưu trữ trong một mảng bởi sử dụng một con trỏ. Sau đó, in các phần tử của mảng trên màn hình.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream> 
#include<conio.h>
using namespace std;

  int main() 
  { 
   int arr[5],i; 
   int *p=arr; 
   cout<<"Nhap 5 so:"; 
   cin>>*p>>*(p+1)>>*(p+2)>>*(p+3)>>*(p+4); 
   cout<<"Cac so ban vua nhap la:\n"; 
   for(i=0;i<5;i++) 
    cout<<arr[i]<<endl; 
   
   
   return 0; 
 
  } 

Sửa đổi lời giải trên để in các phần tử của mảng theo thứ tự đảo ngược bởi sử dụng một con trỏ.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream> 
#include<conio.h>
using namespace std;

  int main() 
  { 
   int arr[5],i; 
   int *p=arr; 
   cout<<"Nhap 5 so:"; 
   cin>>*p>>*(p+1)>>*(p+2)>>*(p+3)>>*(p+4); 
   cout<<"Cac so ban vua nhap theo thu tu dao nguoc la:\n"; 
   for(i=4;i>=0;i--) 
    cout<<*(p+i)<<endl; 
   
   
   return 0; 
 
  }

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!