1. Sử dụng constructor để tìm số nguyên tố

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

class songuyento
{
  int a, k, i;
  public:
    songuyento(int x)
  {
    a = x;
  }
  void calculate()
  {
    k = 1;
    {
      for(i = 2;i <= a / 2;i + +)

      if(a % i == 0)
      {
        k = 0;
        break;
      }
      else
      {
        k = 1;
      }
    }
  }

  void show()
  {
    if(k == 1)
    cout << "\n\tA la so nguyen to. ";
      else
    cout << "\n\tA khong la so nguyen to.";
  }
};

int main()
{

  int a;
  cout << "\n\tNhap so: ";
  cin >> a;
  songuyento obj(a);
  obj.calculate();
  obj.show();
  return 0;
}

[/bg_collapse]

2. Tính giai thừa bởi sử dụng copy constructor

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>


class copy
{
  int var, fact;
  public:

  copy(int temp)
  {
    var = temp;
  }

  double calculate()
  {
    fact = 1;
    for(int i = 1;i <= var;i + +)
    {
      fact = fact * i;
    }
    return fact;
  }
};
int main()
{

  int n;
  std:: cout << "\n\tNhap so : ";
  std:: cin >> n;
  copy obj(n);
  copy cpy = obj;
  std:: cout << "\n\t Giai thua cua " << n << "la: " << obj.calculate();
  std:: cout << "\n\t Giai thua cua " << n << "la: " << cpy.calculate();
  return 0;
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!