1. Viết một chương trình C++ để nhập một chuỗi từ bàn phím và in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{

  int slength;
  char x[81]; //cho phep nguoi dung nhap mot chuoi co do dai toi da la 80 ky tu.
  cout << "Nhap chuoi : " << endl;
  cin >> x;
  slength = strlen(x);
  cout << "Do dai cua chuoi " << x << " la " << slength << "." << endl;
  return 0;
}

2. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và tìm lập phương của số đó.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int lapphuong(int x); //la prototype.

int main()
{

  int a;
  cout << "Nhap mot so nguyen : ";
  cin >> a;
  cout << "Gia tri lap phuong cua " << a << " la : " << lapphuong(a) << endl; //goi ham lapphuong(a).
  return 0;
}
//dinh nghia ham
int lapphuong(int x)
{
  int y;
  y = x * x * x;
  return(y);
}

[/bg_collapse]

3. Viết chương trình C++ để in ra màn hình số kế tiếp của số nguyên bạn vừa nhập.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
void value(int);

int main()
{

  int x;
  cout << "Nhap mot so nguyen : ";
  cin >> x;
  cout << "So ngay sau cua " << x << " la ";
  value(x);
  return 0;
}
void value(int x)
{
  x + + ;
  cout << x << "." << endl;
}

4. Viết chương trình C++ để nhắc người dùng chọn một tùy chọn. Sau đó nhắc họ nhập hai số nguyên và in kết quả tương ứng với tùy chọn đó.

Viết chương trình C++ để nhắc người dùng chọn một tùy chọn. Sau đó nhắc họ nhập hai số nguyên và in kết quả tương ứng với tùy chọn đó.

===================================================

MENU

===================================================

1. Cong

2. Tru

3. Nhan

4. Chia

5. Chia lay phan du

Nhap lua chon cua ban: 1

Nhap hai so: 23 2

Ket qua: 25

Tiep tuc? y

Tiếp đó, bạn hỏi người dùng xem họ có muốn tiếp tục chương trình với các tùy chọn khác không. Nếu họ chọn y hoặc Y, thì chương trình sẽ tiếp tục nhắc người dùng lựa chọn một lần nữa, nếu không, chương trình sẽ kết thúc.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;

void displaymenu() {
  cout << "===================================================" << "\n";
  cout << "             MENU                 " << "\n";
  cout << "===================================================" << "\n";
  cout << "   1. Cong" << "\n";
  cout << "   2. Tru" << "\n";
  cout << "   3. Nhan" << "\n";
  cout << "   4. Chia" << "\n";
  cout << "   5. Chia lay phan du" << "\n";
}
int Cong(int a, int b) {
  return(a + b);
}

int Tru(int a, int b) {
  return(a - b);
}

int Nhan(int a, int b) {
  return(a * b);
}
float Chia(int a, int b) {
  return(a / b);
}
int Phandu(int a, int b) {
  return(a % b);
}

int main(int argc, char * argv[])
{
  //hien thi menu
  displaymenu();
  int luachon;
  int a;
  int b;
  char confirm;
  do
  {
    cout << "Nhap lua chon cua ban (1-5):";
    cin >> luachon;
    cout << "Nhap hai so nguyen:";
    cin >> a >> b;
    cout << "\n";
    switch(luachon) {
    case 1: cout << "Ket qua:" << Cong(a, b);break;
    case 2: cout << "Ket qua:" << Tru(a, b);break;
    case 3: cout << "Ket qua:" << Nhan(a, b);break;
    case 4: cout << "Ket qua:" << Chia(a, b);break;
    case 5: cout << "Ket qua:" << Phandu(a, b);break;
    default: cout << "Khong hop le";
    }

    cout << "\nNhan y hoac Y de tiep tuc:";
    cin >> confirm;
  } while(confirm == 'y' || confirm == 'Y');

  return 0;
}

[/bg_collapse]

5. Viết chương trình C++ để in một bảng nhân như yêu cầu đề bài.

1*1=1          2*1=2                   3*1=3         ……  9*1=1
1+2=2         2*2=4                   3*2=6          ……  9*2=18
…….           …….                   …….           ……  …….
1*9=9         2*8=18                 3*9=27         ……  9*9=81

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void bangnhan(){ 
   int i,j; 
   for(i=1;i<10;i++){ 
   for(j=1;j<10;j++) 
   cout<<j<<"*"<<i<<"="<<j*i<<"\t"; 
   cout<<"\n";} 
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 bangnhan(); 
 
 return 0; 
}

[/bg_collapse]

6. Viết chương trình C++ nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và sau đó in các số nhỏ nhất và lớn nhất bởi sử dụng hàm trong C++.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
int giatrimax(int a,int b,int c){ 
   if(a>b){ 
   if(a>c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b>c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int giatrimin(int a,int b,int c){ 
   if(a<b){ 
   if(a<c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b<c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int a,b,c; 
 cout<<"Nhap ba so nguyen:"; 
 cin>>a>>b>>c; 
 cout<<"Gia tri lon nhat="<<giatrimax(a,b,c);cout<<"\n"; 
 cout<<"Gia tri nho nhat="<<giatrimin(a,b,c); 
 cout<<"\n"; 
 
 return 0; 
 }

[/bg_collapse]

7. Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng hàm trong C++.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

//ham
long giaithua(int);

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;

   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap so :";
   cin>>n;

   // Goi ham giaithua
   cout<<"Gia tri giai thua cua " <<n<< " la "<<giaithua(n);

   
   return 0;
 }

// Ham giaithua
long giaithua(int n)
{
  int counter;
  long fact = 1;

   //vong lap for
   for (int counter = 1; counter <= n; counter++)
   {
     fact = fact * counter;
   }

 return fact;
}

[/bg_collapse]

8. Sử dụng nạp chồng hàm để xếp thứ tự 10 số nguyên, hoặc 10 giá trị long hoặc 10 giá trị double trong cùng một chương trình C++.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void hamsapxep(int danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  int temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
 
void hamsapxep(float danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  float temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
void hamsapxep(double danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  double temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int danhsach[]={11,2,15,14,6,22,26,32,9,20}; 
 hamsapxep(danhsach); 
 
 return 0; 
 }

[/bg_collapse]

9. Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm để tính giá trị trung bình của các giá trị nguyên được nhập từ bàn phím. Các giá trị nguyên được lưu trữ trong mảng một chiều và được truyền tới hàm có tên là avg.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

double avg(int arr[],int size){ //khong xac dinh kich co mang giua hai dau [ va ]
  int sum=0;
  double r;
  for(int i=0;i<size;i++)
    sum+=arr[i];
  r=(double)sum/size;
  return(r);
}

int main(){
  int n;
  cout<<"Nhap so cac so nguyen:";
  cin>>n;
  int arr[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<"Gia tri "<<i+1<<": ";
    cin>>arr[i];
  }

cout<<"Gia tri trung binh="<<avg(arr,n)<<endl; //chi dat ten cho mang khi ham duoc goi


return 0;
}

[/bg_collapse]

10. Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm hàm đệ qui để tính tích sau: Sn= 11 * 22 * 33 * 44 *…* nn.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double bieuthuc(int);

int main(int argc, char *argv[])
{ 
 int n;
 cout<<"Nhap n bang: ";
 cin>>n;
 cout<<"Ket qua: "<<bieuthuc(n)<<endl;
 
 return 0;
}
double bieuthuc(int n){
  if(n==1) return 1; //co so co so
  else return(pow((float)n,n)* bieuthuc(n-1)); //co so chung
}

[/bg_collapse]

11. Viết chương trình C++ để tìm giá trị trung bình với hàm friend.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
class base
{
  int giatri1,giatri2;
  public:
  void get()
  {
    cout<<"Nhap hai gia tri:";
    cin>>giatri1>>giatri2;
  }
  friend float trungbinh(base ob);
};
float trungbinh(base ob)
{
  return float(ob.giatri1+ob.giatri2)/2;
}
int main()
{
  
  base obj;
  obj.get();
  cout<<"\n Gia tri trung binh la : "<<trungbinh(obj);
  return 0;
}    

[/bg_collapse]

12. Viết chương trình C++ để tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật bởi sử dụng khái niệm nạp chồng hàm trong C++ tùy theo lựa chọn của người dùng.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#define pi 3.14
using namespace std;
class fn
{
   public:
    void dientich(int); //hinh tron
    void dientich(int,int); //hinh chu nhat
    void dientich(float ,int,int); //hinh tam giac
};
 
void fn::dientich(int a)
{
   cout<<"Dien tich hinh tron la: "<<pi*a*a;
}
void fn::dientich(int a,int b)
{
   cout<<"Dien tich hinh chu nhat la: "<<a*b;
}
void fn::dientich(float t,int a,int b)
{
   cout<<"Dien tich hinh tam giac la: "<<t*a*b;
}
 
int main()
{
   int ch;
   int a,b,r;
   
   fn obj;
   cout<<"\n\t\tNap chong ham";
   cout<<"\n1. Dien tich hinh tron" "\n2. Dien tich hinh chu nhat" "\n3. Dien tich hinh tam giac" "\n4. Thoat";
   cout<<"\nNhap lua chon cua ban: ";
   cin>>ch;
 
   switch(ch)
   {
       case 1:
        cout<<"Nhap ban kinh duong tron: ";
        cin>>r;
        obj.dientich(r);
        break;
       case 2:
        cout<<"Nhap hai canh cua hinh chu nhat: ";
        cin>>a>>b;
        obj.dientich(a,b);
        break;
       case 3:
        cout<<"Nhap cac canh cua hinh tam giac: ";
        cin>>a>>b;
        obj.dientich(0.5,a,b);
        break;
       case 4:
        exit(0);
   }
return 0;
}

[/bg_collapse]

13. Tráo đổi giá trị giữa hai số bởi sử dụng khái niệm Function Template trong C++.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>

 
template<class t>
 
void swap(t &x,t &y)
{
  t temp=x;
  x=y;
  y=temp;
}
 
void fun(int a,int b,float c,float d)
{
  cout<<"\nGia tri a va b truoc khi trao doi la :"<<a<<"\t"<<b;
  swap(a,b);
  cout<<"\nGia tri a va b sau khi trao doi la :"<<a<<"\t"<<b;
  cout<<"\n\nGia tri c va d truoc khi trao doi la :"<<c<<"\t"<<d;
  swap(c,d);
  cout<<"\nGia tri c va d sau khi trao doi la :"<<c<<"\t"<<d;
}

int main()
{
  int a,b;
  float c,d;
  
  cout<<"Nhap gia tri A, B (so nguyen): ";
  cin>>a>>b;
  cout<<"Nhap gia tri C, D (so thuc): ";
  cin>>c>>d;
  fun(a,b,c,d);
  return 0;
}

[/bg_collapse]

14. Viết một chương trình C++ để nhập hai giá trị và tính tích và lập phương của chúng bởi sử dụng khái niệm inline function trong C++.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

class line
{
  public:
    inline float phepnhan(float x, float y)
  {
    return(x * y);
  }
  inline float lapphuong(float x)
  {
    return(x * x * x);
  }
};

int main()
{
  line obj;
  float giatri1, giatri2;

  cout << "Nhap hai gia tri:";
  cin >> giatri1 >> giatri2;
  cout << "\nGia tri cua phep tinh tich la: " << obj.phepnhan(giatri1, giatri2);
  cout << "\n\nGia tri cua phep tinh lap phuong la: " << obj.lapphuong(giatri1) << "\t" << obj.lapphuong(giatri2);
  return 0;
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!