1. Viết chương trình C++ để nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1-15 , sau đó in kết quả ra màn hình.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  int x;
  cout << "Nhap mot so nguyen : ";
  cin >> x;
  cout << "Boi so cua no voi " << x << " so dau tien la : ";
  for(int y = 1;y < 16;y + +)
  cout << "\n" << x << "x" << y << "=" << x * y;

  return 0;
}

2. Viết chương trình C++ để nhập một câu, đếm số từ và ký tự trong câu đó, và in kết quả ra màn hình.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  int demkytu = 0;
  int demtu = 1;
  cout << "Ban nhap mot cau gom cac chu thuong: " << endl;
  char ch = 'a';
  while(ch != '\r')
  {
    ch = getch();
    if(ch == ' ')
    demtu + + ;
      else
    demkytu + + ;
  }
  cout << "\n So tu trong cau la = " << demtu << endl;
  cout << "\nSo ky tu trong cau la = " << demkytu - 1 << endl;
  return 0;
}

3. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và in kết quả ra màn hình dưới dạng số đảo ngược (về thứ tự) của số nguyên vừa nhập đó.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  long int so1, so2, sodaonguoc = 0;
  cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl;
  cin >> so1;
  so2 = so1;
  do
  {
    sodaonguoc = sodaonguoc * 10;
    int digit = so1 % 10;
    sodaonguoc += digit;
    so1 /= 10;
  }
  while(so1);
  cout << "So nguyen ban da nhap la " << so2 << "." << endl;
  cout << "So nguyen dao nguoc la " << sodaonguoc << "." << endl;
  return 0;
}

4. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên x và tính giá trị của x – 1/3!x3 + 1/5!x5 – 1/7!x5 + 1/9!x9.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{

  float giaithua = 1;
  float num, tong, term, bieuthuc;
  int i, n = 20, index, j = 1;
  cout << "Nhap mot so : \n";
  cin >> num;
  tong = num;
  bieuthuc = num;
  for(i = 2, index = 3;i <= n;i + +, index += 2)
  {
    for(j = 1, giaithua = 1;j <= index;j + +)
    giaithua *= j;
    tong = tong * pow((double)(-1), (double)(2 * i - 1)) * num * num;
    term = tong / giaithua;
    bieuthuc += term;
  }
  cout << "Gia tri cua bieu thuc = " << bieuthuc << endl;

  return 0;
}

5. Viết chương trình C++ để tìm số nguyên tố bởi sử dụng vòng lặp FOR.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>  // khai bao math.h cho ham sqrt

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int n;

   // Lay gia tri dau vao
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   cout<<"Danh sach cac so nguyen to la "<<n<<endl;

   //vong lap for de tim so nguyen to

   for (int i=2; i<n; i++)
    for (int j=2; j*j<=i; j++)
    {
      if (i % j == 0)
        break;
      else if (j+1 > sqrt(i)) {
        cout << i << endl;
      }
    }
   return 0;
 }

6. Viết chương trình C++ để in dãy Fibonacci bất kỳ

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;
   long last=1,next=0,sum;
   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   //Tinh chuoi Fibonacci 
   while(next<n/2)
   {
   cout<<last <<" ";
   sum=next+last;
   next=last;
   last=sum;
   }
   return 0;
 }

7. Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng vòng lặp FOR trong C++.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int x, n, fact = 1;

   // Nhap gia tri dau vao
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   //Vong lap for
   for (int x = 1; x <= n; x++)
   {
     fact = fact * x;
   }

   cout<<n<<" Gia tri cua giai thua la "<<fact;
   
   return 0;
 }

8. Viết chương trình C++ để vẽ tam giác sao.

Viết chương trình C++ để vẽ tam giác sao như sau:

******
****
***
**
*

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int i=7; 
 int j=7; 
 
 for(i=1;i<=7;i++){ 
 for(j=7-i;j>=1;--j)cout<<"*"; 
 cout<<"\n"; 
} 
  
  cout<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}

9. Viết chương trình C++ để nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char * argv[])
{
  int x;
  do {
    cout << "Nhap mot so:";cin >> x;
    cout << "\n";
  } while(x > 0);
}

10. Viết một chương trình C++ để xử lý tình huống khi người dùng lựa chọn một tùy chọn nào thì chương trình của bạn sẽ in một dòng thông báo về tùy chọn đó.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  int luachon;
  cout << "1. Talk" << endl;
  cout << "2. Eat" << endl;
  cout << "3. Play" << endl;
  cout << "4. Sleep" << endl;
  cout << "Nhap lua chon cua ban : " << endl;
  cin >> luachon;
  switch(luachon)
  {
  case 1: cout << "Ban da chon talk...buon chuyen qua nhieu khong la thoi quen tot." << endl;
    break;
  case 2: cout << "Ban da chon eat...an uong du chat dinh duong la tot cho suc khoe." << endl;
    break;
  case 3: cout << "Ban da chon play...choi game nhieu la khong tot." << endl;
    break;
  case 4: cout << "Ban da chon sleep...ngu 8 tieng mot ngay la tot cho suc khoe." << endl;
    break;
  default: cout << "Ban da khong chon lua chon nao...vi the se thoat chuong trinh." << endl;
  }
  return 0;
}

11. Viết một chương trình C++ để tính số tiền lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng.

Giả sử là một nhân viên ngân hàng chẳng hạn. Bạn muốn tính số tiền lãi mà ngân hàng bạn phải trả cho khách hàng với số tiền gửi ban đầu, lãi suất và thời gian gửi tiền đã cho. Viết chương trình C++ để xử lý tình huống trên.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  int x;
  float tienlai, tiengui, laisuat, thoihan;
  for(x = 4;x >= 0;x - -)
  {
    cout << "Nhap tien gui ban dau, lai suat va thoi han : " << endl;
    cin >> tiengui >> laisuat >> thoihan;
    tienlai = (tiengui * laisuat * thoihan) / 100;
    cout << "Tien gui ban dau = " << tiengui << endl;
    cout << "Lai suat = " << laisuat << "%" << endl;
    cout << "Thoi han = " << thoihan << " nam" << endl;
    cout << "So tien lai = " << tienlai << endl;
  }
  return 0;
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!