1. Viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10.

Giả sử bạn là một nhân viên chịu trách nhiệm nhập tên danh sách báo danh của các học sinh đến độ tuổi vào lớp 10. Bạn cần viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

int tuoi;
cout << "Nhap tuoi hoc sinh : " << endl;
cin>>tuoi;
if(tuoi==16)
{
cout << "Tuoi cua hoc sinh la " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Hoc sinh du tuoi vao lop 10 !" << endl;
}
else
{
cout << "Tuoi cua hoc sinh la " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Hoc sinh khong du tuoi vao lop 10 !" << endl;
}
return 0;
}

2. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để nói cho người dùng biết số đó là lớn hay nhỏ hơn 100.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(){
int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl;
cin>>x;
if(x>100)
{
cout << x << " la lon hon 100." << endl;
}
else
{
cout << x << " la nho hon 100." << endl;
}
return 0;
}

3. Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int a,b,c,max;

   cin>>a>>b>>c;

   max=a; //Gia su gia tri dau tien la lon nhat

  if(max<b) max=b; // So sanh max voi b va cap nhat gia tri lon nhat nay

  if(max<c) max=c; //So sanh max voi c va cap nhat gia tri lon nhat nay

  cout<<"Gia tri lon nhat cua ba so la: "<<max; //Ket qua
  
  
  return 0; 
}

4. Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh dựa trên các điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ.

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh. Chương trình nhập 3 điểm là điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và xác định học lực dựa trên nguyên tắc:

Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A.

Điểm trung bình >=7.0 và < 9.0 là hạng B

Điểm trung bình >=5.0 và < 7.0 là hạng C

Điểm trung bình <5.0 là hạng F

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float x; 
  float y; 
  float z; 
  float trungbinh; 
  cout<<"Nhap ba diem (diem kiem tra, diem giua ky va diem cuoi ky) tuong ung la:"; 
  cin>>x>>y>>z; 
  trungbinh=(x+y+z)/3; 
    
  if(trungbinh>=9.0)cout<<"Hang A"; 
  else if((trungbinh>=7.0) && (trungbinh<90)) cout<<"Hang B"; 
  else if((trungbinh>=5.0) && (trungbinh<70))cout<<"Hang C"; 
  else if(trungbinh<5.0) cout<<"Hang F"; 
  else cout<<"Khong hop le"; 
  
  cout<<"\n"; 
  
  return 0; 
}

5. Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.

Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0. Theo các nguyên tắc:

Nếu a và b cùng bằng 0 thì phương trình vô nghiệm.

Nếu a=0 thì phương trình có một nghiệm là (-c/b).

Nếu b2-4ac là âm, thì phương trình vô nghiệm.

Nếu không, phương trình có hai nghiệm

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

  float a, b, c, d, x1, x2;
  cout << "Nhap ba he so a, b, c tuong ung la: " << endl;
  cin >> a >> b >> c;
  if(!a) {
    if(!b)
    cout << "Ca a va b khong the cung bang 0 trong phuong trinh ax^2 + bx + c = 0" << "\n";
      else
    {
      d = -c / b;
      cout << "Phuong trinh co nghiem duy nhat : " << d << endl;
    }
  }
  else
  {
    d = b * b - 4 * a * c;
    if(d > 0)
    x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
    x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
    cout << "Nghiem thu nhat x1 = " << x1 << endl;
    cout << "Nghiem thu hai x2 = " << x2 << endl;
  }

  return 0;
}

6. Viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được tùy theo mức doanh số bán hàng.

Cửa hàng của bạn nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty khác và sau mỗi tháng bạn cần tính toán số tiền hoa hồng bạn nhận được. Với mức hoa hồng theo doanh số bán hàng như sau:

5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu.

10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300 triệu.

20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu.

Dựa vào dữ liệu trên, bạn viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  long int doanhso;
  float hoahong;
  cout << "Nhap gia tri tong doanh so ban hang : " << endl;
  cin >> doanhso;
  if(doanhso <= 100)
  {
    hoahong = doanhso * 5 / 100;
    cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
    cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
  }
  else if(doanhso <= 300)
  {
    hoahong = doanhso * 10 / 100;
    cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
    cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
  }
  else if(doanhso > 300)
  {
    hoahong = doanhso * 20 / 100;
    cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
    cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
  }
  return 0;
}

7. Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số đã cho.

Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:

Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.

600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.

400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.

200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

  long int sophut, phi = 0;
  float tong;
  const int phicodinh = 25;
  cout << "Nhap so phut da su dung : ";
  cin >> sophut;
  if(sophut > 200)
  phi = (sophut - 200) * 200 + 150 * 400 + 50 * 600;
    else if(sophut > 50)
  phi = (sophut - 50) * 400 + 50 * 600;
    else
  phi = sophut * 600;
  tong = 0.01 * phi + phicodinh;
  cout << "Ban da goi " << sophut << " phut." << endl;
  cout << "So tien phai nop cua ban la " << tong;

  return 0;
}

8. Viết chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được) với các thông số đã cho.

Giả sử bạn là kế toán cho một công ty. Bạn cần viết một chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được). Với các thông số sau (mình chỉ đưa ra các con số này cho dễ tính toán):

30% thuế thu nhập nếu lương là 15 triệu

20% thuế thu nhập nếu lương từ 7 đến 15 triệu

10% thuế thu nhập nếu lương dưới 7 triệu

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{

  int thuesuat;
  float luong, sothue, luongrong = 0;
  cout << "Nhap so tien luong : ";
  cin >> luong;
  if(luong > 15)
  {
    sothue = luong * 30 / 100;
    thuesuat = 30;
  }
  else if(luong >= 7)
  {
    sothue = luong * 20 / 100;
    thuesuat = 20;
  }
  else
  {
    sothue = luong * 10 / 100;
    thuesuat = 10;
  }
  luongrong = luong - sothue;
  cout << "Luong = " << luong << endl;
  cout << "Thue thu nhap voi muc thue suat " << thuesuat << "% = " << sothue << endl;
  cout << "So tien luong ban nhan la = " << luongrong << endl;
  return 0;
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!