• Chương trình C để so sánh hai số nguyên

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b;

  a = 11;
  b = 99;

  // de nhap gia tri tu ban phim, ban co the su dung phan code
  // ben trong phan comment duoi day:
  // printf("Nhap gia tri a: ");
  // scanf("%d", &a);
  // printf("Nhap gia tri b: ");
  // scanf("%d", &b);

  if(a > b)
   printf("a lon hon b");
  else
   printf("a khong lon hon b");

  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C tìm giá trị lớn nhất (So sánh ba số nguyên)

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b, c;

  a = 11;
  b = 22;
  c = 33;

  if ( a > b && a > c )
   printf("%d la so lon nhat.", a);
  else if ( b > a && b > c )
   printf("%d la so lon nhat.", b);
  else if ( c > a && c > b )
   printf("%d la so lon nhat.", c);
  else  
   printf("Gia tri cua cac so la khong duy nhat");

  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Kiểm tra số chẵn, lẻ trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include <stdio.h>

int main() {
  int even = 24;
  int odd = 31;
  
  if (even % 2 == 0) {
   printf("%d la so chan\n", even);
  } else {
   printf("%d la so le\n", even);
  }
  if (odd % 2 != 0 ) {
   printf("%d la so le\n", odd);
  } else {
   printf("%d la so chan\n", odd);
  }
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Kiểm tra số âm, dương trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include <stdio.h>

int main() {
  int number = -2;
  
  if (number >= 0)
   printf("%d la so duong\n", number);
  else
   printf("%d la so am\n", number);
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Kiểm tra năm nhuận trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include <stdio.h>

int main() {
  int year;
  year = 2016;
  
  if (((year % 4 == 0) && (year % 100!= 0)) || (year%400 == 0))
   printf("%d la mot nam nhuan", year);
  else
   printf("%d khong phai la nam nhuan", year);
   
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để tráo đổi giá trị bởi sử dụng biến thứ ba

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b, temp;

  a = 11;
  b = 121;

  printf("Gia tri truoc khi trao doi: \n a = %d, b = %d \n\n", a, b);

  temp = a;
  a = b;
  b = temp;

  printf("Gia tri sau khi trao doi: \n a = %d, b = %d \n", a, b);
}

[/bg_collapse]

 • Giải phương trình bậc hai trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{
  float a,b,c,d;
  printf("Nhap vao 3 so a, b, c: ");
  scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
  if(a==0)
  {
    if(b==0)
      {
        if(c==0)
          printf("Phuong trinh co vo so nghiem!");
        else
          printf("Phuong trinh vo nghiem!");
      }
    else
      printf("Phuong trinh co nghiem duy nhat la: %f",-c/b);
  }
  else
  {
    d=b*b-4*a*c;
    if (d<0)
      printf("Phuong trinh vo nghiem!!!");
    else if (d==0)
      printf("Phuong trinh co nghiem kep la: %f",-b/(2*a));
    else
      printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la: %f,%f",(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a));  
  }  
 
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!