• Chương trình C để in các số từ 1-10 theo thứ tự tăng dần

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, start, end;

  start = 1;
  end = 10;
  
  printf("In cac so theo thu tu tang dan:\n");
  for(i = start; i <= end; i++) 
   printf("%2d\n", i);

  return 0;
}

 • Chương trình C để in các số từ 1-10 theo thứ tự giảm dần

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, start, end;

  start = 1;
  end = 10;

  printf("In cac so theo thu tu giam dan:\n");

  for(i = end; i >= start; i--) 
   printf("%2d\n", i);

  return 0;
}

 • Chương trình C để in bảng số

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, count;
  
  printf("In bang so: \n");
  for(i = 1; i <= 10; i++) {
   for(j = i; j <=100; j += 10 )
     printf(" %3d", j);

   printf("\n");
  }

  return 0;
}

 • Chương trình C để in bảng nhân

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, n;

  n = 3;
  j = 1;
  
  printf("In bang nhan:\n");
  
  for(i = n; i <= (n*10); i+=n) {
   printf("%3d x %2d = %3d\n", n, j, i);
   j++;
  }

  return 0;
}

 • Chương trình C để in bảng cửu chương rút gọn

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, count;
  int start, end;

  start = 2, end = 10;

  printf("In bang cuu chuong rut gon:\n");
  for(i = start; i <= end; i++) {
   count = i;

   for(j = 1; j <= 10; j++) {
     printf(" %3d", count*j);
   }

   printf("\n");
  }

  return 0;
}

 • In các số chẵn trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;

  printf("In cac so chan:\n");
  for(i = 1; i <= 10; i++) {
   if(i%2 == 0)
     printf(" %2d\n", i);
  }
  return 0;
}

 • In các số lẻ trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;

  printf("In cac so le:\n");
  for(i = 1; i <= 10; i++) {
   if(i%2 != 0)
     printf("%d\n", i);
  }
  return 0;
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!