Qua các series tự học về Design Pattern, Hôm nay cafedevn chia sẻ cho ace ví dụ và code cụ thể về cách sử dụng Iterator design pattern với ngôn ngữ lập trình C++. Nhằm giúp ace hiểu rõ cách sử Pattern này với C++ một cách nhanh nhất và áp dụng nó vào thực tế.

Mô tả code

 1. Thiết kế một lớp “iterator” cho lớp “container”
 2. Thêm thành viên createIterator() vào lớp vùng chứa
 3. Khách hàng yêu cầu đối tượng vùng chứa tạo một đối tượng iterator
 4. Khách hàng sử dụng giao thức first(), isDone(), next() và currentItem() 

Phần code

#include <iostream>
using namespace std;

class Stack
{
  int items[10];
  int sp;
 public:
  friend class StackIter;
  Stack()
  {
    sp = - 1;
  }
  void push(int in)
  {
    items[++sp] = in;
  }
  int pop()
  {
    return items[sp--];
  }
  bool isEmpty()
  {
    return (sp == - 1);
  }
  StackIter *createIterator()const; // 2. Add a createIterator() member
};

class StackIter
{
  // 1. Design an "iterator" class
  const Stack *stk;
  int index;
 public:
  StackIter(const Stack *s)
  {
    stk = s;
  }
  void first()
  {
    index = 0;
  }
  void next()
  {
    index++;
  }
  bool isDone()
  {
    return index == stk->sp + 1;
  }
  int currentItem()
  {
    return stk->items[index];
  }
};

StackIter *Stack::createIterator()const
{
 return new StackIter(this);
}

bool operator == (const Stack &l, const Stack &r)
{
 // 3. Clients ask the container object to create an iterator object
 StackIter *itl = l.createIterator();
 StackIter *itr = r.createIterator();
 // 4. Clients use the first(), isDone(), next(), and currentItem() protocol
 for (itl->first(), itr->first(); !itl->isDone(); itl->next(), itr->next())
  if (itl->currentItem() != itr->currentItem())
   break;
 bool ans = itl->isDone() && itr->isDone();
 delete itl;
 delete itr;
 return ans;
}

int main()
{
 Stack s1;
 for (int i = 1; i < 5; i++)
  s1.push(i);
 Stack s2(s1), s3(s1), s4(s1), s5(s1);
 s3.pop();
 s5.pop();
 s4.push(2);
 s5.push(9);
 cout << "1 == 2 is " << (s1 == s2) << endl;
 cout << "1 == 3 is " << (s1 == s3) << endl;
 cout << "1 == 4 is " << (s1 == s4) << endl;
 cout << "1 == 5 is " << (s1 == s5) << endl;
}

Kết quả:

1 == 2 is 1
1 == 3 is 0
1 == 4 is 0
1 == 5 is 0

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!