Cafedev – Một phần tử trong HTML được định nghĩa bởi thẻ bắt đầu, một số nội dung và thẻ kết thúc.

1. Phần tử trong HTML

Một phần tử HTML được xác định bởi thẻ bắt đầu, một số nội dung và thẻ kết thúc:

 <tagname>Content goes here...</tagname> 

Một Phần tử HTML đều bắt đầu từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p> 
Thẻ bắt đầu Nội dung của phần tửThẻ kết thúc
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
<br>nonenone

Lưu ý: Một số phần tử HTML không có nội dung (như phần tử “<br>”
). Các phần tử này được gọi là các phần tử trống. Các phần tử trống không có thẻ kết thúc!

2. Các phần tử HTML lồng nhau

Các phần tử HTML có thể được lồng nhau (điều này có nghĩa là các phần tử có thể chứa các phần tử khác).

Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.

Ví dụ sau có chứa bốn phần tử HTML (<html>, <body>, <h1> và <p>):

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html> 

Run code

Giải thích ví dụ

Phần tử <html> là phần tử gốc và nó định nghĩa toàn bộ tài liệu HTML.

Nó có thẻ bắt đầu <html> và thẻ kết thúc </html>.

Sau đó, bên trong phần tử <html> có phần tử <body>:


<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body> 

Phần tử <body> định nghĩa phần thân của tài liệu.

Nó có thẻ bắt đầu <body> và thẻ kết thúc </body>.

Sau đó, bên trong phần tử <body> có hai phần tử khác: <h1> <p>:


<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p> 

Phần tử <h1> định nghĩa một tiêu đề.

Nó có thẻ bắt đầu <h1> và thẻ kết thúc </h1>:


<h1>My First Heading</h1>

Phần tử <p> định nghĩa một đoạn văn.

Nó có thẻ bắt đầu <p> và thẻ kết thúc </p>:


<p>My first paragraph.</p>

3. Không bao giờ bỏ qua thẻ kết thúc

Một số phần tử HTML sẽ hiển thị chính xác, ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc:

Tuy nhiên, đừng bao giờ dựa vào điều này! Kết quả và lỗi bất ngờ có thể xảy ra nếu bạn quên thẻ kết thúc! trong một UI phức tạp

4. Thành Phần tử rỗng

Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là các phần tử trống.

Thẻ <br> xác định ngắt dòng và là phần tử trống không có thẻ đóng:

 <p>This is a <br> paragraph with a line break.</p> 

Run code

5. HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường

Thẻ HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường: <P> có nghĩa giống như <p>.

Tiêu chuẩn HTML không yêu cầu thẻ chữ thường, nhưng cafedev khuyên bạn nên dùng chữ thường trong HTML và yêu cầu chữ thường cho các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!