Trong hướng dẫn Java này, bạn có thể tìm hiểu về các hàm tạo enum với sự trợ giúp của một ví dụ làm việc.

Trước khi bạn tìm hiểu về các hàm tạo enum, hãy đảm bảo bạn biết về các enum trong Java .

Trong Java, một lớp enum có thể bao gồm một phương thức khởi tạo giống như một lớp thông thường. Các hàm tạo enum này là

 • riêng tư(private) – có thể truy cập trong lớp
  hoặc
 • gói-riêng tư(package-private) – có thể truy cập trong gói

Ví dụ: enum Constructor

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/
enum Size {

  // enum constants calling the enum constructors 
  SMALL("The size is small."),
  MEDIUM("The size is medium."),
  LARGE("The size is large."),
  EXTRALARGE("The size is extra large.");

  private final String pizzaSize;

  // private enum constructor
  private Size(String pizzaSize) {
   this.pizzaSize = pizzaSize;
  }

  public String getSize() {
   return pizzaSize;
  }
}

class Main {
  public static void main(String[] args) {
   Size size = Size.SMALL;
   System.out.println(size.getSize());
  }
}

Đầu ra

The size is small.

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo một enum Size. Nó bao gồm một phương thức private khởi tạo enum. Hàm tạo nhận một giá trị chuỗi làm tham số và gán giá trị cho biến pizzaSize.

Vì phương thức khởi tạo là private, chúng ta không thể truy cập nó từ bên ngoài lớp. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng hằng số enum để gọi hàm tạo.

bên trong lớp Main, chúng TA đã gán SMALL cho một biến enum ksize. Hằng số SMALL sau đó gọi hàm tạo Size với chuỗi làm đối số.

Cuối cùng, chúng ta gọi getSize() bằng cách sử dụng size.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!