MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Java(Java Core) từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Java là một ngôn ngữ lập lập trình, được phát triển bởi Sun Microsystem vào năm 1995, là ngôn ngữ kế thừa trực tiếp từ C/C++ và là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Với tiêu chí hàng đầu của Ngôn ngữ Lập trình Java là “Write Once, Run Anywhere” (Viết một lần, chạy mọi nơi)

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Java
  • Lộ trình học Java(Java Core) từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Java
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online Java cho người mới
0.2 Video học Java(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về về java
1.1 Chương trình Java “Hello, World!”
1.2 Java JDK, JRE và JVM là gì?
1.3 Biến và các kiểu dữ liệu (cơ bản)
1.4 Tìm hiểu các Toán tử(Operator)
1.5 Tìm hiểu cách Input and Output trong Java
1.6 Biểu thức, câu lệnh và khối câu lệnh trong Java
1.7 Comments trong java
 
Phần 2 Flow Control trong Java
2.0 Câu lệnh if, if…else trong Java
2.1 Câu lệnh Switch trong Java
2.2 Vòng lặp for trong Java
2.3 Vòng lặp for-each trong Java (Vòng lặp for nâng cao)
2.4 Vòng lặp while và do … while trong Java
2.5 Câu lệnh break trong Java
2.6 Câu lệnh continue trong Java
 
Phần 3 Mảng (Array) trong Java
3.0 Mảng trong Java
3.1 Mảng đa chiều trong Java
3.2 Sao chép mảng trong Java
 
Phần 4 Lập trình hướng đối tượng trong Java
4.0 Đối tượng và class trong Java
4.1 Phương thức trong Java
4.2 Hàm tạo (constructor) trong Java
4.3 Quyền truy cập(Access Modifier) trong Java
4.4 Từ khóa “this” trong Java
4.5 Từ khoá static(tĩnh) trong Java
4.6 Biểu thức lambda trong Java
4.7 Kỹ thuật đệ quy(recursion) trong Java
4.8 Toán tử instanceof trong Java
4.9 Tính kế thừa(Inheritance) trong Java
4.10 Ghi đè(Overriding) phương thức trong Java
4.11 Từ khóa Super trong Java
4.12 Class trừu tượng(Abstract) và phương thức trừu tượng trong Java
4.13 Interface trong Java
4.14 Tính đa hình trong Java
4.15 Tính đóng gói trong Java
4.16 Class lồng bên trong Class trong Java
4.17 Singleton trong Java
4.18 Enum trong Java
4.19 Chuỗi trong Java
4.20 Từ khoá final trong Java
4.21 Lớp static lồng nhau trong java
4.22 Lớp ẩn danh trong Java
4.23 Hàm tạo enum trong Java
4.24 Giá trị Chuỗi với enum trong Java
4.25 Phản ánh, phản xạ, phản chiếu trong Java
 
Phần 5 List trong Java
5.0 Tìm hiểu về collections framework trong Java
5.1 Collection interface trong Java
5.2 List trong Java
5.3 Class ArrayList trong Java
5.4 Class Vector trong Java
5.5 Class stack trong Java
5.6 LinkedList trong Java
 
Phần 6 Queue trong Java
6.0 Queue interface trong Java
6.1 PriorityQueue trong Java
6.2 Deque Interface trong Java
6.3 BlockingQueue trong Java
6.4 ArrayBlockingQueue trong Java
6.5 ArrayDeque trong java
6.6 LinkedBlockingQueue trong Java
 
Phần 7 Map trong Java
7.0 Map interface trong Java
7.1 Hashmap trong Java
7.2 LinkedHashMap trong Java
7.3 WeakHashMap trong Java
7.4 EnumMap trong Java
7.5 TreeMap trong Java
7.6 ConcurrentMap Interface trong Java
7.7 NavigableMap Interface trong Java
7.8 ConcurrentHashMap trong Java
7.9 SortedMap Interface trong Java
 
Phần 8 Set trong Java
8.0 Set Interface trong Java
8.1 Class Hashset trong Java
8.2 Enumset trong Java
8.3 LinkedHashset trong Java
8.4 SortedSet Interface trong Java
8.5 NavigableSet Interface trong Java
8.6 TreeSet trong Java
8.7 Các thuật toán trong collection của Java
8.8 Iterator Interface trong Java
8.9 ListIterator Interface trong Java
 
Phần 9 Xử lý ngoại lệ(exceptions) trong Java
9.0 Giới thiệu về Ngoại lệ(exceptions) trong Java
9.1 Xử lý ngoại lệ trong Java
9.2 Try...catch trong Java
9.3 throw-throws trong Java
9.4 Bắt nhiều ngoại lệ trong Java
9.5 try-with-resource trong Java
9.6 Chú thích(Annotations) trong Java
9.7 Các loại chú thích(Annotation) Java
9.8 Ghi Log(Logging) trong Java
9.9 Assertions trong Java
 
Phần 10 I/O Streams trong Java
10.0 Giới thiệu I/O Streams trong Java
10.1 InputStream Class trong Java
10.2 Lớp OutputStream trong Java
10.3 Lớp FileInputStream trong Java
10.4 Lớp FileOutputStream trong Java
10.5 Lớp ByteArrayInputStream trong Java
10.6 Lớp ByteArrayOutputStream trong Java
10.7 Lớp ObjectInputStream trong Java
10.8 Lớp ObjectOutputStream trong Java
10.9 Lớp BufferedInputStream trong Java
10.10 Lớp BufferedOutputStream trong Java
10.11 Lớp PrintStream trong Java
 
Phần 11 Reader/Writer trong Java
11.0 Lớp Writer trong Java
11.1 Lớp Reader trong Java
11.2 Lớp InputStreamReader trong Java
11.3 Lớp OutputStreamWriter trong Java
11.4 Lớp FileReader trong Java
11.5 Lớp FileWriter trong Java
11.6 Lớp BufferedReader trong Java
11.7 Lớp BufferedWriter Java
11.8 Lớp StringReader trong Java
11.9 Lớp StringWriter trong Java
11.10 Lớp PrintWriter trong Java
 
Phần 12 Các bài viết hay khác với Java
12.0 Lớp Scanner trong Java
12.1 Ép kiểu(Casting) trong java
12.2 Generics trong Java
12.3 Lớp File trong Java
 
Phần 13 Tổng hợp các bài tập cơ bản bạn nên làm khi học Java(Full đáp án hay nhất)
 

Lưu ý: Dưới đây là danh sách các bài tập của C/C++ nhưng bạn có thể viết nó bằng Java, từ đó nâng cao trình độ cũng như kỹ năng lập trình với Java của bạn. Chúc bạn thành công.

13.0 Bài tập làm quen với Java
13.1 Bài tập Java về Vòng lặp
13.2 Bài tập Java về mảng một chiều
13.3 Bài tập Java về mảng hai chiều
13.4 Bài tập Java về Chuỗi
13.5 Bài tập Java về Đệ qui
13.6 Bài tập Java về Con trỏ
13.7 Bài tập Java về Danh sách liên kết (Linked List)
13.8 Bài tập Java về Struct
13.9 Bài tập Java về Biến và Kiểu dữ liệu
13.10 Bài tập Java về lệnh IF-ELSE
13.11 Bài tập Java về Vòng lặp
13.12 Bài tập Java về Mảng
13.13 Bài tập ôn luyện về các cú pháp cơ bản của lập trình Java
13.14 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 1) trong C++
13.15 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 2) trong C++
13.16 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 3) trong C++
13.17 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 4) trong C++
 
Phần 14 Tổng hợp các bài tập nâng cao bạn nên biết khi học Java(Full đáp án hay nhất)
114.0 Phần 1
14.1 Phần 2
14.2 Phần 3
14.3 Phần 4
14.4 Phần 5
 

Các bài viết liên quan