Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về OutputStream trong Java và các phương thức của nó với sự trợ giúp của một ví dụ.

lớp OutputStream của gói java.io là một lớp cha trừu tượng đại diện cho một dòng sản phẩm của byte.

Vì OutputStream là một lớp trừu tượng nên bản thân nó không hữu ích. Tuy nhiên, các lớp con của nó có thể được sử dụng để ghi dữ liệu.

1. Các lớp con của OutputStream

Để sử dụng hàm của OutputStream, chúng ta có thể sử dụng các lớp con của nó. Một số trong số đó là:

 • FileOutputStream
 • ByteArrayOutputStream
 • ObjectOutputStream

Chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các lớp con này trong hướng dẫn tiếp theo.

2. Tạo luồng đầu ra

Để tạo một trước tiên chúng ta phải nhập gói OutputStream, java.io.OutputStream. Khi chúng tôi nhập gói, đây là cách chúng ta có thể tạo luồng đầu ra.

// Creates an OutputStream
OutputStream object = new FileOutputStream();

Ở đây, chúng ta đã tạo một đối tượng của luồng đầu ra bằng cách sử dụng FileOutputStream. Vì OutputStream là một lớp trừu tượng, nên chúng ta không thể tạo một đối tượng của OutputStream.

Lưu ý : Chúng ta cũng có thể tạo luồng xuất từ ​​các lớp con khác của lớp OutputStream.

3. Các phương thức của OutputStream

lớp OutputStream cung cấp phương thức khác nhau được thực hiện bởi lớp con của nó. Dưới đây là một số phương thức:

 • write() – ghi byte được chỉ định vào luồng đầu ra
 • write(byte[] array) – ghi các byte từ mảng được chỉ định vào luồng đầu ra
 • flush() – buộc phải ghi tất cả dữ liệu có trong luồng đầu ra đến đích
 • close() – đóng luồng đầu ra

4. Ví dụ: OutputStream Sử dụng FileOutputStream

Đây là cách chúng ta có thể triển khai OutputStream bằng cách sử dụng lớp FileOutputStream.

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.OutputStream;

public class Main {

  public static void main(String args[]) {
    String data = "This is a line of text inside the file.";

    try {
      OutputStream out = new FileOutputStream("output.txt");

      // Converts the string into bytes
      byte[] dataBytes = data.getBytes();

      // Writes data to the output stream
      out.write(dataBytes);
      System.out.println("Data is written to the file.");

      // Closes the output stream
      out.close();
    }

    catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một luồng đầu ra bằng cách sử dụng lớp FileOutputStream. Luồng xuất hiện được liên kết với tệp output.txt .

OutputStream out = new FileOutputStream("output.txt");

Để ghi dữ liệu vào tệp output.txt , chúng tôi đã thực hiện các phương thức này.

output.write();   // To write data to the file
output.close();   // To close the output stream

Khi chúng ta chạy chương trình, tệp output.txt chứa đầy nội dung sau.

This is a line of text inside the file.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Java OutputStream (tài liệu Java chính thức) .

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!