Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Writer trong java, các lớp con và các phương thức của nó với sự trợ giúp của một ví dụ.

lớp Writer của gói java.io là một lớp cha trừu tượng đại diện cho một dòng ký tự.

Vì Writer là một lớp trừu tượng nên bản thân nó không hữu ích. Tuy nhiên, các lớp con của nó có thể được sử dụng để ghi dữ liệu.

1. Các lớp phụ của Writer

Để sử dụng chức năng của Writer, chúng ta có thể sử dụng các lớp con của nó. Một số trong số đó là:

 • BufferedWriter
 • OutputStreamWriter
 • FileWriter
 • StringWriter

Chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các lớp con này trong hướng dẫn tiếp theo.

2. Tạo một Writer

Để tạo một Writer, trước tiên chúng ta phải nhập gói java.io.Writer. Sau khi chúng tôi nhập gói, đây là cách chúng ta có thể tạo trình viết.

// Creates a Writer
Writer output = new FileWriter();

Ở đây, chúng tôi đã tạo một trình viết có tên là đầu ra bằng cách sử dụng lớp FileWriter. Đó là bởi vì Writer là một lớp trừu tượng. Do đó chúng ta không thể tạo một đối tượng của Writer.

Lưu ý : Chúng ta cũng có thể tạo các writer từ các lớp con khác của lớp Writer.

3. Phương thức của Writer

lớp Writer cung cấp phương pháp khác nhau được thực hiện bởi lớp con của nó. Dưới đây là một số phương thức:

 • write(char[] array) – ghi các ký tự từ mảng được chỉ định vào luồng đầu ra
 • write(String data) – ghi chuỗi được chỉ định cho người viết
 • append(char c) – chèn ký tự được chỉ định cho người viết hiện tại
 • flush() – buộc ghi tất cả dữ liệu có trong trình ghi vào đích tương ứng
 • close() – đóng cửa người viết

4. Ví dụ: Writer Sử dụng FileWriter

Đây là cách chúng ta có thể triển khai lớp Writer bằng cách sử dụng FileWriter.

import java.io.FileWriter;
import java.io.Writer;

public class Main {

  public static void main(String args[]) {

    String data = "This is the data in the output file";

    try {
      // Creates a Writer using FileWriter
      Writer output = new FileWriter("output.txt");


      // Writes string to the file
      output.write(data);

      // Closes the writer
      output.close();
    }

    catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một trình viết bằng cách sử dụng lớp FileWriter. Người viết được liên kết với tệp output.txt .

Writer output = new FileWriter("output.txt");

Để ghi dữ liệu vào tệp output.txt , chúng ta đã thực hiện các phương thức này.

output.write();   // To write data to the file
output.close();   // To close the writer

Khi chúng ta chạy chương trình, tệp output.txt chứa đầy nội dung sau.

This is a line of text inside the file.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Java Writer (tài liệu Java chính thức) .

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!