Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về interface SortedSet trong Java và các phương thức của nó với sự trợ giúp của một ví dụ.

Các SortedSet interface của framework trong Java Collections được sử dụng để lưu trữ các yếu tố với một số thứ tự trong một bộ.

Nó mở rộng interface Set .

1. Lớp triển khai SortedSet

Để sử dụng các hàm của SortedSet interface, chúng ta cần sử dụng lớp TreeSet triển khai nó.

2. Làm thế nào để sử dụng SortedSet?

Để sử dụng SortedSet, chúng ta phải nhập gói java.util.SortedSet trước.

// SortedSet implementation by TreeSet class
SortedSet<String> animals = new TreeSet<>();

Chúng ta đã tạo một tập hợp được sắp xếp có tên là động vật sử dụng lớp TreeSet.

Ở đây chúng ta không sử dụng đối số nào để tạo một tập hợp được sắp xếp. Do đó tập hợp sẽ được sắp xếp tự nhiên.

3. Các phương thức của SortedSet

Các SortedSet interface bao gồm tất cả các phương thức của interface Set . Đó là vì Set là một interface siêu của SortedSet.

Bên cạnh các phương thức có trong Set interface, SortedSet interface cũng bao gồm các phương thức sau:

 • comparator () – trả về một bộ so sánh có thể được sử dụng để sắp xếp các phần tử trong tập hợp
 • first () – trả về phần tử đầu tiên của tập hợp
 • last () – trả về phần tử cuối cùng của tập hợp
 • headSet (element) – trả về tất cả các phần tử của tập hợp trước phần tử được chỉ định
 • tailSet (element) – trả về tất cả các phần tử của tập hợp sau phần tử được chỉ định bao gồm phần tử được chỉ định
 • subSet (element1, element2) – trả về tất cả các phần tử giữa phần tử1 và phần tử2 kể cả phần tử1

4. Triển khai SortedSet trong lớp TreeSet

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/

import java.util.SortedSet;
import java.util.TreeSet;

class Main {

  public static void main(String[] args) {
    // Creating SortedSet using the TreeSet
    SortedSet<Integer> numbers = new TreeSet<>();

    // Insert elements to the set
    numbers.add(1);
    numbers.add(2);
    numbers.add(3);
    numbers.add(4);
    System.out.println("SortedSet: " + numbers);

    // Access the element
    int firstNumber = numbers.first();
    System.out.println("First Number: " + firstNumber);

    int lastNumber = numbers.last();
    System.out.println("Last Number: " + lastNumber);

    // Remove elements
    boolean result = numbers.remove(2);
    System.out.println("Is the number 2 removed? " + result);
  }
}

Đầu ra

SortedSet: [1, 2, 3, 4]
First Number: 1
Last Number: 4
Is the number 2 removed? true

Để tìm hiểu thêm về TreeSet, hãy truy cập Java TreeSet trong series này.

Bây giờ chúng ta đã biết về SortedSet interface, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc triển khai nó bằng cách sử dụng TreeSet lớp.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!