Vòng lặp được sử dụng trong lập trình để lặp lại một khối code nào đó. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một vòng lặp for trong lập trình Java.

Vòng lặp được sử dụng trong lập trình để lặp lại một khối code cụ thể cho đến khi điều kiện nhất định được đáp ứng (biểu thức kiểm tra là false).

Vòng lặp khiến cho máy tính trở thành những máy móc thú vị. Hãy tưởng tượng bạn cần in một câu 50 lần trên màn hình của bạn. Đúng, bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng câu lệnh in 50 lần (không sử dụng các vòng lặp). Vậy khi bạn cần in một câu nào đó một triệu lần thì sao? Bạn sẽ cần sử dụng các vòng lặp.

Đó chỉ là một ví dụ đơn giản. Bạn sẽ học cách sử dụng vòng lặp for để viết một số chương trình thú vị trong bài viết này.

1. Vòng lặp for trong Java 

Cú pháp của vòng lặp trong Java là:

for (initialization; testExpression; update)
{
  // codes inside for loop's body
}

2. Vòng lặp hoạt động thế nào?

 1. Biểu thức khởi tạo(initialization) chỉ được thực hiện một lần.
 2. Sau đó, biểu thức kiểm tra được đánh giá. Ở đây, biểu thức kiểm tra(testExpression) là một biểu thức boolean.
 3. Nếu biểu thức kiểm tra trả kết quả là true,
  • Phần code trong thân vòng lặp for được thực hiện.
  • Sau đó, biểu thức cập nhật(update) được thực hiện.
  • Một lần nữa, biểu thức kiểm tra được đánh giá.
  • Nếu biểu thức kiểm tra trả kết quả là true, phần code bên trong thân vòng lặp for được thực hiện và biểu thức cập nhật được thực hiện.
  • Quá trình này diễn ra cho đến khi biểu thức kiểm tra được cho kết quả false.
 4. Nếu biểu thức kiểm tra được ước tính false, vòng lặp for chấm dứt.

3. Sơ đồ vòng lặp for

4. Ví dụ 1: Vòng lặp for

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

// Program to print a sentence 10 times

class Loop {
  public static void main(String[] args) {
   
    for (int i = 1; i <= 10; ++i) {
      System.out.println("Line " + i);
    }
  }
}

Khi bạn chạy chương trình, kết quả sẽ là:

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
Line 8
Line 9
Line 10

Ở đây, biến i được khai báo và khởi tạo giá trị 1.

Sau đó, biểu thức kiểm tra i <= 10 được đánh giá. Vì, đó biểu thức trả kết quả là true nên phần thân của vòng lặp for được thực hiện và  Line 1 được in trên màn hình.

Sau đó, biểu thức cập nhật ++i được thực hiện. Bây giờ, giá trị của i được tăng lên thành 2. Một lần nữa biểu thức i <= 10 được kiểm tra và câu lệnh bên trong vòng lặp for được thực hiện sẽ in Line 2 trên màn hình.

Quá trình lặp này diễn ra cho đến khi i bằng 11. Khi i bằng 11, biểu thức i <= 10 là false và vòng lặp for kết thúc.

5. Ví dụ 2: Vòng lặp for

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

// Program to find the sum of natural numbers from 1 to 1000.

class Number {
  public static void main(String[] args) {
   
    int sum = 0;
	  
    for (int i = 1; i <= 1000; ++i) {
      sum += i;   // sum = sum + i
    }
	  
    System.out.println("Sum = " + sum);
  }
}

Khi bạn chạy chương trình, kết quả sẽ là:

Sum = 500500

Ở đây, biến sum được khởi tạo giá trị là 0. Sau đó, trong mỗi lần lặp của vòng lặp for, biến sum được gán là sum +i và giá trị của i được tăng cho đến khi i lớn hơn 1000. Để cho trực quan hơn,

1st iteration: i = 1 and sum = 0+1 = 1
2nd iteration: i = 2 and sum = 1+2 = 3
3rd iteration: i = 3 and sum = 3+3 = 6
4th iteration: i = 4 and sum = 6+4 = 10
... .. ...

999th iteration: i = 999 and sum = 498501 + 999 = 499500
1000th iteration: i = 1000 and sum = 499500 + 1000 = 500500

Để tìm hiểu thêm về biểu thức kiểm tra và cách tính toán, hãy truy cập các toán tử quan hệ và logic .

6. Vòng lặp for vô hạn

Nếu biểu thức kiểm tra không bao giờ cho kết quả false, vòng lặp for sẽ chạy mãi mãi. Điều này được gọi là vòng lặp for vô hạn. Hãy lấy một ví dụ:

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

// Infinite for Loop

class Infinite {
  public static void main(String[] args) {
   
    int sum = 0;

    for (int i = 1; i <= 10; --i) {
      System.out.println("Hello");
    }
  }
}

Ở đây, biểu thức kiểm tra i <= 10 không bao giờ trả kết quả false và hello được in vô hạn lần (ít nhất, theo lý thuyết là vậy).

Việc khởi tạo biến hay biểu thức cập nhật và biểu thức kiểm tra trong câu lệnh for là không bắt buộc. Đây là một ví dụ khác về vòng lặp for vô hạn.

for ( ; ; ) {

}

7. Vòng lặp for-each trong Java

Trong Java, có một cú pháp thay thế cho vòng lặp  for để làm việc với các mảng và collections (được gọi là vòng lặp for-each).

for (int a : array) {
  System.out.println(a);
}

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: Vòng lặp for-each trong Java 

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!