Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về comment trong Kotlin, tại sao cần sử dụng comment phải và cách sử dụng comment như thế nào.

Trong lập trình, comment là một phần của chương trình dành cho bạn và các lập trình viên khác để giúp chúng ta hiểu code. Chúng (comment) bị trình biên dịch Kotlin (Kompiler) bỏ qua hoàn toàn.

Tương tự như Java, có hai loại comment trong Kotlin

  • /* … */
  • // ….

1. Comment thông thường / * … * /

Đây là một Comment nhiều dòng có thể trải dài trên nhiều dòng. Trình biên dịch Kotlin bỏ qua mọi thứ từ  /* đến  */. Ví dụ,

/* This is a multi-line comment.
 * The problem prints "Hello, World!" to the standard output.
 */
fun main(args: Array<String>) {

   println("Hello, World!")
}

Comment thông thường cũng được sử dụng để ghi lại mã Kotlin (KDoc) với một chút thay đổi. Các comment ​​KDoc bắt đầu bằng /** và kết thúc bằng */.

2. Comment 1 dòng //

Trình biên dịch bỏ qua mọi thứ từ  // đến cuối dòng. Ví dụ,

// Kotlin Hello World Program
fun main(args: Array<String>) {

   println("Hello, World!")      // outputs Hello, World! on the screen
}

Chương trình trên có hai comment 1 dòng:

// Kotlin Hello World Program

// outputs Hello, World! on the screen

3. Sử dụng comment đúng cách

Không nên dùng comments để giải thích những đoạn code thiếu chuyên nghiệp. Hãy viết code có cấu trúc tốt và dễ đọc, sau đó hãy dùng comments.
Một số người nói code nên là mã tự ghi và nên hạn chế việc sử dụng comments. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn đồng ý với điều này (Theo ý kiến ​​cá nhân của tôi). Không có gì sai với việc sử dụng comments để giải thích các thuật toán, biểu thức chính quy hoặc các script phức tạp cũng như để giải thích tại sao dùng cách này để giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn dùng cách kia,v.v.

Tóm lại, hãy sử dụng comments để giải thích ‘tại sao’ thay vì giải thích ‘làm thế nào’.