Cafedevn, hôm nay sẽ chia sẽ cho các bạn toàn bộ các control tương ứng của SwiftUi với UIKit để các bạn có thể nắm được cơ bản tới nâng cao về các control này. Và giúp ích cho phát triển ứng dụng sau này.

Yêu cầu

View Controllers

UIKitSwiftUIGhi chú
UIViewControllerView
UITableViewControllerList
UICollectionViewControllerHiện tại chư có UI tương ứng cho SwiftUI cho cái này, nhưng bạn có thể mô phỏng một số bố cục với việc soạn Danh sách như trong bài này
UISplitViewControllerNavigationViewHỗ trợ một phần trong phiên bản beta 5, nhưng vẫn chưa hoàn thiệt cho mấy
UINavigationControllerNavigationView
UIPageViewController
UITabBarControllerTabView
UISearchController
UIImagePickerController
UIVideoEditorController
UIActivityViewController
UIAlertControllerAlert

Views and Controls

UIKitSwiftUIGhi chú
UILabelText
UITabBarTabView
UITabBarItemTabView.tabItem ở dưới TabView
UITextFieldTextFieldSử dụng mật khẩu (isSecureTextEntry) với SecureField
UITableViewListVStackForm
UINavigationBarNavigationViewMột phần của NavigationView
UIBarButtonItemNavigationView.navigationBarItems trong NavigationView
UICollectionView
UIStackViewHStack.axis == .Horizontal
UIStackViewVStack.axis == .Vertical
ZStack
UIScrollViewScrollView
UIActivityIndicatorView
UIImageViewImage
UIPickerViewPicker
UIButtonButton
UIDatePickerDatePicker
UIPageControl
UISegmentedControlPickerKiểu dáng (SegmentedPickerStyle) của Picker
UISliderSlider
UIStepperStepper
UISwitchToggle
UIToolBar
UIAlertActionActionSheet
Modal
Spacer
Divider

Framework để tích hợp – UIKit vào SwiftUI

Tích hợp các View trong SwiftUI vào các ứng dụng hiện có và nhúng các View đó và controller của UIKit vào hệ thống phân cấp View của SwiftUI.

UIKitSwiftUIGhi chú
UIViewUIViewRepresentable
UIViewControllerUIViewControllerRepresentable

Framework để tích hợp – SwiftUI vào UIKit

Tích hợp các View trong SwiftUI vào các ứng dụng hiện có và nhúng các View đó và controller của UIKit vào hệ thống phân cấp View của SwiftUI.

UIKitSwiftUIGhi chú
UIView (UIHostingController)ViewKhông có chuyển đổi trực tiếp thành UIView, nhưng bạn có thể sử dụng chế độ view container để thêm VIew từ UIViewControll vào cấu trúc phân cấp các view trong App
UIViewController (UIHostingController)

Một số nguồn tham khảo khác