1. Viết chương trình C++ để in các dòng text đã cho trước.

Viết chương trình C++ để in các dòng sau:

Tôi là một developer.

Cafedevn – kênh thông tin cho dân IT.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int age; 
  age=10; 
  cout<<" Tôi là một developer. Với số tuổi: "<<age<<" \n"; 
  cout<<" Cafedevn - kênh thông tin cho dân IT.\n"; 
  
  return 0; 
}

2. Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo yêu cầu đã cho.

Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo dạng sau:

*****

*****

*****

*****

*****

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}

3. Viết chương trình C++ để khai báo hai biến nguyên và một biến thực, sau đó in kết quả

trên màn hình.

Viết chương trình C++ để khai báo hai biến nguyên, một biến thực và gán các giá trị tương ứng 10, 15 và 12.6 cho chúng. Sau đó in kết quả trên màn hình.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int x; 
  int y; 
  float z; 
  x=10; 
  y=15; 
  z=12.6; 
  cout<<"x="<<x<<"\t"<<"y="<<y<<"\t"<<"z="<<z; 
  cout<<"\n"; 
    
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 

4. Viết chương trình C++ để nhắc người dùng nhập tên của họ, sau đó in kết quả trên màn hình.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  char name[20]; 
  cout<<"Nhap ten cua ban:"; 
  cin>>name; 
  cout<<"Cafedevn xin chao "<<name<<"! \n"; 
    
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 

5. Viết chương trình C++ để nhập ba số nguyên đã biết, sau đó in ra màn hình theo thứ tự tăng dần và giảm dần.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int val1; 
  int val2; 
  int val3; 
  cout<<"Ban hay nhap ba so nguyen:"; 
  cin>>val1>>val2>>val3; 
  
  cout<<"\nThu tu tang dan cua chung la:\n"; 
  cout<<val1<<"\n"<<val2<<"\n"<<val3<<"\n"; 
  cout<<"Thu tu giam dan cua chung la:\n"; 
  cout<<val3<<"\n"<<val2<<"\n"<<val1<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 

6. Viết chương trình C++ để in một số nguyên, một số thực, một ký tự đã được định nghĩa trước.

Giả sử bạn có các giá trị được định nghĩa trước là một số nguyên x, một số thực y và một ký tự z. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là làm cách nào để in chúng trên màn hình chuẩn.

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{
 
 int x = 10;
 float y = 10.1;
 char z = 'a';
 cout << "x = " << x;
 cout << "y = " << y;
 cout << "z = " << z;
 return 0;
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!