• Chương trình C để đọc, in tên và thông tin khác của các sinh viên bởi sử dụng struct trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#define SIZE 50

struct student {
  char name[30];
  int rollno;
  int sub[3];
};

int main() {
  int i, j, max, count, total, n, a[SIZE], ni;
  struct student st[SIZE];

  printf("Nhap so luong sinh vien: ");
  scanf("%d", &n);

  /* vong lap for de nhap ten va ma sinh vien*/
  for (i = 0; i < n; i++) {
   printf("\nNhap ten va ma sv cho sinh vien %d: ", i);
   scanf("%s", &st[i].name);
   scanf("%d", &st[i].rollno);
  }

  /* vong lap for de doc mon hoc thu i cua sinh vien thu i*/
  for (i = 0; i < n; i++) {
   for (j = 0; j <= 2; j++) {
     printf("\nNhap diem thi %d cho mon hoc %d: ", i, j);
     scanf("%d", &st[i].sub[j]);
   }
  }

  /* (i) vong lap for de tinh tong diem cua moi sinh vien*/

  for (i = 0; i < n; i++) {
   total = 0;
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     total = total + st[i].sub[j];
   }
   printf("\nTong diem cua sinh vien %s la: %d", st[i].name,total);
   a[i] = total;
  }

  /* (ii) vong lap for de liet ke cac ma sv co diem thi cao
  nhat trong moi mon hoc */

  for (j = 0; j < 3; j++) {
   max = 0;
   for (i = 0; i < n; i++) {
     if (max < st[i].sub[j]) {
      max = st[i].sub[j];
      ni = i;
     }
   }
   printf("\nSinh vien %s dat diem cao nhat = %d voi mon hoc: %d",st[ni].name, max, j);
  }

  max = 0;

  for (i = 0; i < n; i++) {
   if (max < a[i]) {
     max = a[i];
     ni = i;
   }
  }

  printf("\nSinh vien %s co tong diem cao nhat.", st[ni].name);
  return(0);
}

 • Chương trình C để sắp xếp mảng các struct trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#define M 50

struct state {
  char name[50];
  long int population;
  float literacyRate;
  float income;
} st[M]; /* khai bao mang cac struct */

int main() {
  int i, n, ml, mi, maximumLiteracyRate, maximumIncome;
  float rate;
  ml = mi = -1;
  maximumLiteracyRate = maximumIncome = 0;

  printf("Nhap so thanh pho:");
  scanf("%d", &n);

  for (i = 0; i < n; i++) {
   printf("\nNhap chi tiet thanh pho thu %d: ", i);

   printf("\nNhap ten thanh pho: ");
   scanf("%s", &st[i].name);

   printf("\nNhap tong so dan: ");
   scanf("%ld", &st[i].population);

   printf("\nNhap ti le biet doc viet: ");
   scanf("%f", &rate);
   st[i].literacyRate = rate;

   printf("\nNhap tong thu nhap: ");
   scanf("%f", &st[i].income);
  }

  for (i = 0; i < n; i++) {
   if (st[i].literacyRate >= maximumLiteracyRate) {
     maximumLiteracyRate = st[i].literacyRate;
     ml++;
   }
   if (st[i].income > maximumIncome) {
     maximumIncome = st[i].income;
     mi++;
   }
  }

  printf("\nThanh pho co ti le biet doc viet cao nhat: %s", st[ml].name);
  printf("\nThanh pho co tong thu nhap cao nhat: %s", st[mi].name);

  return (0);
}

 • Chương trình C để sử dụng struct bên trong union và hiển thị nội dung các phần tử của struct

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main() {
  struct student {
   char name[30];
   char sex[1];
   int rollno;
   float mark;
  };

  union details {
   struct student st;
  };
  union details set;

  printf("Nhap thong tin sinh vien:");

  printf("\nNhap ten sinh vien: ");
  scanf("%s", &set.st.name);
  printf("\nNhap ma sinh vien: ");
  scanf("%d", &set.st.rollno);


  printf("\nNhap gioi tinh: ");
  scanf("%s", &set.st.sex);
  printf("\nNhap diem thi:");
  scanf("%f", &set.st.mark);

  printf("\nHien thi thong tin sinh vien: \n");
  printf("\Ho ten: %s", set.st.name);
  printf("\nMSV: %d", set.st.rollno);
  printf("\nGioi tinh: %s", set.st.sex);
  printf("\nDiem thi: %f", set.st.mark);

  return(0);
}

 • Chương trình C để tìm kích cỡ của struct

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

struct stud {
  int roll;
  char name[10];
  int marks;
};
 
int main() {
  int size;
  struct stud s;
 
  size = sizeof(s);
  printf("\nKich co cua struct: %d", size);
 
  return(0);
}

 • Chương trình C để sắp xếp các struct dựa vào phần tử của Struct và sau đó hiển thị thông tin

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<string.h>

struct tennis {
  char pname[20];
  char tname[20];
  int avg;
} player[3], temp;

int main() {
  int i, j, n;

  for (i = 0; i < 3; i++) {
   printf("\nNhap ten nguoi choi: ");
   scanf("%s", &player[i].pname);
   printf("\nNhap ten truong: ");
   scanf("%s", &player[i].tname);
   printf("\nNhap diem so: ");
   scanf("%d", &player[i].avg);
   printf("\n");
  }
  n = 3;

  for (i = 1; i < n; i++)
   for (j = 0; j < n - i; j++) {
     if (strcmp(player[j].tname, player[j + 1].tname) > 0) {
      temp = player[j];
      player[j] = player[j + 1];
      player[j + 1] = temp;
     }
   }

  for (i = 0; i < n; i++) {
   printf("\n%s\t%s\t%d",player[i].pname,player[i].tname,player[i].avg);
  }
  return(0);
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!