• Cách in một chuỗi trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  char str[] = "Hello World";

  printf("%s\n", str);

  return 0;
}
 • Cách tìm độ dài chuỗi trong C (không sử dụng hàm)

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  char s1[] = "VietJack";
  int i = 0;
   
  while(s1[i] != '\0') {
   i++;
  }
  
  printf("Do dai cua chuoi '%s' la: %d", s1, i);
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong chuỗi

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  char s[] = "cafedev.vn";   // Khai bao mot chuoi
  char ch = 'e';       // ky tu de dem
	
  int i = 0;
  int count = 0;       // bien dem
   
  while(s[i] != '\0') {
   if(s[i] == ch)
     count++;

   i++;
  }
  
  if(count > 0) {
   if(count == 1)
     printf("Ky tu %c xuat hien %d lan trong chuoi '%s'", ch, count, s);
   else
     printf("Ky tu %c xuat hien %d lan trong chuoi '%s'", ch, count, s);
  }else
   printf("Ky tu%c khong co mat trong chuoi %s", ch, s);
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để đếm số nguyên âm, phụ âm trong chuỗi

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  char s[] = "cafedev.vn";   // khai bao mot chuoi
  int i = 0;
  int vowels = 0;      // bien de dem so nguyen am
  int consonants = 0;    // bien de dem so phu am
   
  while(s[i++] != '\0') {
   if(s[i] == 'a' || s[i] == 'e' || s[i] == 'i' || s[i] == 'o' || s[i] == 'u' )
     vowels++;
   else
     consonants++;
  }
  
  printf("Chuoi '%s' co chua: %d nguyen am va %d phu am.", s, vowels, consonants);

  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Sắp xếp các ký tự của chuỗi trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main (void) {
  char string[] = "cafedev.vn";
  char temp;

  int i, j;
  int n = strlen(string);

  printf("Chuoi truoc khi sap xep: %s \n", string);

  for (i = 0; i < n-1; i++) {
   for (j = i+1; j < n; j++) {
     if (string[i] > string[j]) {
      temp = string[i];
      string[i] = string[j];
      string[j] = temp;
     }
   }
  }
  
  printf("\nChuoi sau khi sap xep %s \n", string);
  return 0;
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!