• Chương trình C để in dãy Fibonacci bởi sử dụng đệ qui

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int day_fibonaci(int i)
{
  if(i == 0)
  {
   return 0;
  }
  if(i == 1)
  {
   return 1;
  }
  return day_fibonaci(i-1) + day_fibonaci(i-2);
}

int main()
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++)
  {
    printf("%d\t%n", day_fibonaci(i));
  }
  printf("\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot! \n");
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Tính tổng n số bởi sử dụng đệ qui trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

int calculateSum(int);

int main() {
  int i, num;
  int result;

  printf("Nhap mot so bat ky: ");
  scanf("%d", &num);

  result = calculateSum(num);
  printf("\nTong cac so tu 1 toi %d la: %d", num, result);

  return (0);
}

int calculateSum(int num) {
  int res;
  if (num == 1) {
   return (1);
  } else {
   res = num + calculateSum(num - 1);
  }
  return (res);
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để giải bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi)

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/


#include<stdio.h>

void TOH(int num, char x, char y, char z);

int main() {
  int num;
  printf("\nNhap so dia:");
  scanf("%d", &num);

  TOH(num - 1, 'A', 'B', 'C');
  return (0);
}

void TOH(int num, char x, char y, char z) {
  if (num > 0) {
   TOH(num - 1, x, z, y);
   printf("\n%c -> %c", x, y);
   TOH(num - 1, z, y, x);
  }
}

[/bg_collapse]

 • Tính giai thừa bởi sử dụng đệ qui trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int tinhgiaithua(unsigned int i)
{
  if(i <= 1)
  {
   return 1;
  }
  return i * tinhgiaithua(i - 1);
}
int main()
{
  int i = 10;
  printf("Gia tri giai thua cua %d la %d\n", i, tinhgiaithua(i));
  
  printf("\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot! \n");
  return 0;
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!