• Kiểm tra ma phương (Magic Square) trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main() {
  int size = 3;
  int matrix[3][3]; // = {{4,9,2},{3,5,7},{8,1,6}};
  int row, column = 0;
  int sum, sum1, sum2;
  int flag = 0;

  printf("\nNhap ma tran: ");
  for (row = 0; row < size; row++) {
   for (column = 0; column < size; column++)
     scanf("%d", &matrix[row][column]);
  }

  printf("In ma tran vua nhap: \n");
  for (row = 0; row < size; row++) {
   printf("\n");
   for (column = 0; column < size; column++) {
     printf("\t%d", matrix[row][column]);
   }
  }

  //Kiem tra tong phan tu tren cac duong cheo
  sum = 0;
  for (row = 0; row < size; row++) {
   for (column = 0; column < size; column++) {
     if (row == column)
      sum = sum + matrix[row][column];
   }
  }

  //Kiem tra tong phan tu tren cac hang
  for (row = 0; row < size; row++) {
   sum1 = 0;
   for (column = 0; column < size; column++) {
     sum1 = sum1 + matrix[row][column];
   }
   if (sum == sum1)
     flag = 1;
   else {
     flag = 0;
     break;
   }
  }

  //Kiem tra tong phan tu tren cac cot
  for (row = 0; row < size; row++) {
   sum2 = 0;
   for (column = 0; column < size; column++) {
     sum2 = sum2 + matrix[column][row];
   }
   if (sum == sum2)
     flag = 1;
   else {
     flag = 0;
     break;
   }
  }

  if (flag == 1)
   printf("\nDay so nay la Magic square!");
  else
   printf("\nDay so nay khong phai la Magic square!");

  return 0;
}

 • Trừ hai ma trận trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include <cstdlib>

int main() {
  int i, j, mat1[10][10], mat2[10][10], mat3[10][10];
  int row1, col1, row2, col2;

  printf("\nNhap so hang cua Mat1: ");
  scanf("%d", &row1);
  printf("\nNhap so cot cua Mat1: ");
  scanf("%d", &col1);

  printf("\nNhap so hang cua Mat2: ");
  scanf("%d", &row2);
  printf("\nNhap so cot cua Mat2: ");
  scanf("%d", &col2);

  /* Truoc khi nhap cac phan tu, kiem tra xem so hang va so cot
  cua hai ma tran co bang nhau khong */
  if (row1 != row2 || col1 != col2) {
   printf("\nHai ma tran khong cung kich co!!!");
   exit(0);
  }

  //Nhap cac phan tu cua ma tran 1
  printf("\nNhap ma tran 1\n");
  for (i = 0; i < row1; i++) {
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     printf("Nhap phan tu a[%d][%d]: ", i, j);
     scanf("%d", &mat1[i][j]);
   }
  }

  //Nhap cac phan tu cua ma tran 2
  printf("\nNhap ma tran 2\n");
  for (i = 0; i < row2; i++)
   for (j = 0; j < col2; j++) {
     printf("Nhap phan tu b[%d][%d]: ", i, j);
     scanf("%d", &mat2[i][j]);
   }

  //Tru hai ma tran
  for (i = 0; i < row1; i++)
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     mat3[i][j] = mat1[i][j] - mat2[i][j];
   }

  //Hien thi ma tran ket qua
  printf("\nKet qua cua phep tru hai ma tran la: \n");
  for (i = 0; i < row1; i++) {
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     printf("%d\t", mat3[i][j]);
   }
   printf("\n");
  }

  return (0);
}

 • Cộng hai ma trận trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include <cstdlib>

int main() {
  int i, j, mat1[10][10], mat2[10][10], mat3[10][10];
  int row1, col1, row2, col2;

  printf("\nNhap so hang cua Mat1: ");
  scanf("%d", &row1);
  printf("\nNhap so cot cua Mat1: ");
  scanf("%d", &col1);

  printf("\nNhap so hang cua Mat2: ");
  scanf("%d", &row2);
  printf("\nNhap so cot cua Mat2: ");
  scanf("%d", &col2);

  /* Truoc khi nhap cac phan tu, kiem tra xem so hang va so cot
  cua hai ma tran co bang nhau khong */
  if (row1 != row2 || col1 != col2) {
   printf("\nHai ma tran khong cung kich co!!!");
   exit(0);
  }

  //Nhap cac phan tu cua ma tran 1
  printf("\nNhap ma tran 1\n");
  for (i = 0; i < row1; i++) {
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     printf("Nhap phan tu a[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat1[i][j]);
   }
  }

  //Nhap cac phan tu cua ma tran 2
  printf("\nNhap ma tran 2\n");
  for (i = 0; i < row2; i++)
   for (j = 0; j < col2; j++) {
     printf("Nhap phan tu b[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat2[i][j]);
   }

  //Cong hai ma tran
  for (i = 0; i < row1; i++)
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     mat3[i][j] = mat1[i][j] + mat2[i][j];
   }

  //Hien thi ma tran ket qua
  printf("\nKet qua cua phep cong hai ma tran la: \n");
  for (i = 0; i < row1; i++) {
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     printf("%d\t", mat3[i][j]);
   }
   printf("\n");
  }

  return (0);
}

 • Tính đường chéo của ma trận trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>


int main() {

  int i, j, mat[10][10], row, col;
  int sum = 0;

  printf("\nNhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);

  printf("\nNhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);

  //Nhap cac phan tu cua ma tran m x n
  printf("\nNhap ma tran: \n");
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("\nNhap phan tu a[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat[i][j]);
   }
  }

  //Cong tat ca phan tu tren duong cheo chinh
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     if (i == j)
      sum = sum + mat[i][j];
   }
  }

  //Hien thi ket qua
  printf("\nTong duong cheo cua ma tran la: %d", sum);

  return (0);
}

 • Chương trình C để tính tổng tất cả các phần tử của ma trận

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

int main() {
  int i, j, mat[10][10], row, col;
  int sum = 0;

  printf("\nNhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);

  printf("\nNhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);

  //Nhap cac phan tu cua ma tran
  printf("\nNhap ma tran: \n");
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("\nNhap phan tu mat[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat[i][j]);
   }
  }

  //Cong tat ca cac phan tu cua ma tran
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     sum = sum + mat[i][j];
   }
  }

  //Hien thi ket qua
  printf("\nTong tat ca cac phan tu cua ma tran la: %d", sum);
  return (0);
}

 • Tìm ma trận chuyển vị trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main() {
  int arr[10][10], size, i, j, temp;

  printf("\nNhap kich co cua ma tran: ");
  scanf("%d", &size);

  printf("\nNhap ma tran:\n");
  for (i = 0; i < size; i++) {
   for (j = 0; j < size; j++) {
     scanf("%d", &arr[i][j]);
   }
  }

  printf("\nMa tran vua nhap la: \n");
  for (i = 0; i < size; i++) {
   printf("\n");
   for (j = 0; j < size; j++) {
     printf("%d\t", arr[i][j]);
   }
  }

  /* Tim ma tran chuyen vi */
  for (i = 1; i < size; i++) {
   for (j = 0; j < i; j++) {
     temp = arr[i][j];
     arr[i][j] = arr[j][i];
     arr[j][i] = temp;
   }
  }

  printf("\nMa tran chuyen vi cua ma tran da cho la:\n");
  for (i = 0; i < size; i++) {
   printf("\n");
   for (j = 0; j < size; j++) {
     printf("%d\t", arr[i][j]);
   }
  }

  return (0);
}

 • Chương trình C để tìm ma trận nghịch đảo

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

//viet mot ham de tim cac phan tu cua ma tran nghich dao
//          a     3    i     i
void reduction(float a[][6], int size, int pivot, int col) {
  int i, j;
  float factor;
  factor = a[pivot][col];

  for (i = 0; i < 2 * size; i++) {
   a[pivot][i] /= factor;
  }

  for (i = 0; i < size; i++) {
   if (i != pivot) {
     factor = a[i][col];
     for (j = 0; j < 2 * size; j++) {
      a[i][j] = a[i][j] - a[pivot][j] * factor;
     }
   }
  }
}

int main() {
  float matrix[3][6];
  int i, j;

  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 6; j++) {
     if (j == i + 3) {
      matrix[i][j] = 1;
     } else {
      matrix[i][j] = 0;
     }
   }
  }

  printf("\nNhap ma tran co kich co 3 X 3:\n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     scanf("%f", &matrix[i][j]);
   }
  }

  for (i = 0; i < 3; i++) {
   reduction(matrix, 3, i, i);
  }

  printf("\nMa tran nghich dao cua ma tran da cho la:\n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   printf("\n");
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     printf("%8.3f", matrix[i][j + 3]);
   }
  }
  return(0);
}

 • Nhân hai ma trận trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

int main() {
  int a[10][10], b[10][10], c[10][10], i, j, k;
  int sum = 0;

  printf("\nNhap ma tran dau tien:\n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     scanf("%d", &a[i][j]);
   }
  }

  printf("\nNhap ma tran thu hai:\n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     scanf("%d", &b[i][j]);
   }
  }

  printf("Ma tran dau tien: \n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     printf(" %d ", a[i][j]);
   }
   printf("\n");
  }

  printf("Ma tran thu hai: \n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     printf(" %d ", b[i][j]);
   }
   printf("\n");
  }

  //phep nhan ma tran
  for (i = 0; i <= 2; i++) {
   for (j = 0; j <= 2; j++) {
     sum = 0;
     for (k = 0; k <= 2; k++) {
      sum = sum + a[i][k] * b[k][j];
     }
     c[i][j] = sum;
   }
  }

  printf("\nTich cua hai ma tran la: \n");
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     printf(" %d ", c[i][j]);
   }
   printf("\n");
  }

  return (0);
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!