• Cộng hai số bởi sử dụng con trỏ trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

int main() {
  int a = 20;
  int b = 15;
	
  int *ptr1, *ptr2;
  ptr1 = &a;
  ptr2 = &b;
  int num;

  num = *ptr1 + *ptr2;

  printf("Tong hai so = %d", num);
  return (0);
}

[/bg_collapse]

 • Tráo đổi hai giá trị bởi sử dụng con trỏ trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>

//viet mot ham de trao doi hai gia tri
void swap(int *num1, int *num2) {
  int temp;
  temp = *num1;
  *num1 = *num2;
  *num2 = temp;
}
 
int main() {
  int num1, num2;
 
  printf("\nNhap so thu nhat: ");
  scanf("%d", &num1);
  printf("\nNhap so thu hai: ");
  scanf("%d", &num2);
 
  swap(&num1, &num2);
  
  printf("\n\nSau khi trao doi:");
  printf("\nSo thu nhat: %d", num1);
  printf("\nSo thu hai: %d", num2);
 
  return (0);
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để tính tổng giá trị các phần tử trong mảng bởi sử dụng con trỏ

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main() {
  int numArray[10];
  int i, sum = 0;
  int *ptr;
 
  printf("\nNhap 10 phan tu: ");
 
  for (i = 0; i < 10; i++)
   scanf("%d", &numArray[i]);
 
  ptr = numArray; /* a=&a[0] */
 
  for (i = 0; i < 10; i++) {
   sum = sum + *ptr;
   ptr++;
  }
 
  printf("Tong cac phan tu cua mang la: %d", sum);
  return(0);
}

[/bg_collapse]

 • Tìm độ dài chuỗi bởi sử dụng con trỏ trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int string_ln(char*);

int main() {
  char str[20];
  int length;
  
  printf("\nNhap chuoi bat ky: ");
  gets(str);
  
  length = string_ln(str);
  printf("\nDo dai chuoi %s la: %d", str, length);
 return(0);
}

int string_ln(char*p) /* p=&str[0] */
{
  int count = 0;
  while (*p != '\0') {
   count++;
   p++;
  }
  return count;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C sử dụng con trỏ để duyệt một mảng các số nguyên và in các giá trị theo thứ tự đảo ngược

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 30

int main() {
  int size, i, arr[MAX];
  int *ptr;

  ptr = &arr[0];

  printf("\nNhap kich co mang: ");
  scanf("%d", &size);

  printf("\Nhap %d so nguyen vao trong mang: \n", size);
  for (i = 0; i < size; i++) {
   scanf("%d", ptr);
   ptr++;
  }

  ptr = &arr[size - 1];

  printf("\nHien thi cac phan tu mang theo chieu dao nguoc:");

  for (i = size - 1; i >= 0; i--) {
   printf("\nPhan tu %d la %d: ", i, *ptr);
   ptr--;
  }

  return(0);
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!