• Tạo danh sách liên kết trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;

//hien thi list
void printList() {

  struct node *ptr = head;

  printf("\n[head] =>");
  //bat dau tu phan dau cua list
  while(ptr != NULL) {    
   printf(" %d =>",ptr->data);
   ptr = ptr->next;
  }

  printf(" [null]\n");
}

//chen link tai vi tri dau tien
void insert(int data) {
  //tao mot link
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));

  //link->key = key;
  link->data = data;

  //tro link do toi first node cu
  link->next = head;

  //tro first toi first node moi
  head = link;
}

int main() {
  insert(10);
  insert(20);
  insert(30);
  insert(1);
  insert(40);
  insert(56); 

  printList();
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để hiển thị danh sách liên kết theo chiều đảo ngược

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;

//hien thi list
void reverse_print(struct node *list) {
  if(list == NULL) {
   printf("[null] => ");
   return;
  }
  reverse_print(list->next);
  printf(" %d =>",list->data);
  
}

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));

  link->data = data;
  link->next = NULL;

  // neu head la trong, tao list moi
  if(head==NULL) {
   head = link;
   return;
  }


  current = head;
  
  // di chuyen toi phan cuoi list
  while(current->next!=NULL)
   current = current->next;
  
  // chen link vao phan cuoi cua list
  current->next = link; 
}

int main() {
  insert(10);
  insert(20);
  insert(30);
  insert(1);
  insert(40);
  insert(56); 

  reverse_print(head);
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Tìm kích cỡ của danh sách liên kết trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));

  link->data = data;
  link->next = NULL;

  // neu head la trong, tao list moi
  if(head==NULL) {
   head = link;
   return;
  }

  current = head;
  
  // di chuyen toi phan cuoi list
  while(current->next!=NULL)
   current = current->next;
  
  // chen link vao phan cuoi cua list
  current->next = link; 
}

void size_of_list() {
  int size = 0;
  
  if(head==NULL) {
   printf("Kich co cua Danh sach lien ket: %d ", size);
   return;
  } 

  current = head;
  size = 1;
  while(current->next!=NULL) {
   current = current->next;
   size++;
  }
  printf("Kich co cua Danh sach lien ket: %d ", size);
}
int main() {
  insert(10);
  insert(20);
  insert(30);
  insert(1);
  insert(40);
  insert(56); 

  size_of_list();
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));

  link->data = data;
  link->next = NULL;

  // neu head la trong, tao list moi
  if(head==NULL) {
   head = link;
   return;
  }

  current = head;
  
  // di chuyen toi phan cuoi list
  while(current->next!=NULL)
   current = current->next;
  
  // chen link vao phan cuoi cua list
  current->next = link; 
}

void find_data(int item) {
  int pos = 0;
  
  if(head==NULL) {
   printf("Danh sach lien ket chua duoc khoi tao");
   return;
  } 

  current = head;
  while(current->next!=NULL) {
   if(current->data == item) {
     printf("Tim thay %d tai vi tri %d\n", item, pos);
     return;
   }
   current = current->next;
   pos++;
  }
  printf("%d khong ton tai trong list", item);
}
int main() {
  insert(10);
  insert(20);
  insert(30);
  insert(1);
  insert(40);
  insert(56); 

  find_data(40);
  find_data(44);
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Cập nhật một phần tử của danh sách liên kết trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));

  link->data = data;
  link->next = NULL;

  // neu head la trong, tao list moi
  if(head==NULL) {
   head = link;
   return;
  }

  current = head;
  
  // di chuyen toi phan cuoi list
  while(current->next!=NULL)
   current = current->next;
  
  // chen link vao phan cuoi cua list
  current->next = link; 
}

void display() {
  struct node *ptr = head;

  printf("\n[head] =>");
  //bat dau tu phan dau cua list
  while(ptr != NULL) {
   printf(" %d =>",ptr->data);
   ptr = ptr->next;
  }

  printf(" [null]\n");
}

void update_data(int old, int new1) {
  int pos = 0;
  
  if(head==NULL) {
   printf("Danh sach lien ket chua duoc khoi tao");
   return;
  } 

  current = head;
  while(current->next!=NULL) {
   if(current->data == old) {
     current->data = new1;
     printf("\nTim thay %d tai vi tri %d, duoc thay the voi %d\n", old, pos, new1);
     return;
   }
   current = current->next;
   pos++;
  }
  printf("%d khong ton tai trong list\n", old);
}


int main() {
  insert(10);
  insert(20);
  insert(30);
  insert(1);
  insert(40);
  insert(56); 

  display();
  update_data(40, 44);
  display();
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để xóa một phần tử từ danh sách liên kết

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;
struct node *prev = NULL;

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));

  link->data = data;
  link->next = NULL;

  // neu head la trong, tao list moi
  if(head==NULL) {
   head = link;
   return;
  }

  current = head;
  
  // di chuyen toi phan cuoi list
  while(current->next!=NULL)
   current = current->next;
  
  // chen link vao phan cuoi cua list
  current->next = link; 
}

void display() {
  struct node *ptr = head;

  printf("head] =>");
  //bat dau tu phan dau cua list
  while(ptr != NULL) {    
   printf(" %d =>",ptr->data);
   ptr = ptr->next;
  }

  printf(" [null]\n");
}

void remove_data(int data) {
  int pos = 0;
  
  if(head==NULL) {
   printf("Danh sach lien ket chua duoc khoi tao");
   return;
  } 
  
  if(head->data == data) {
   if(head->next != NULL) {
     head = head->next;
     return;
   }else {
     head = NULL;
     printf("Bay gio List la trong");
     return;
   }
  }else if(head->data != data && head->next == NULL) {
   printf("Khong tim thay %d trong list\n", data);
   return;
  }
    
  
  
// prev = head;
  current = head;
  
  while(current->next != NULL && current->data != data) {
   prev = current;
   current = current->next;
  }    

  if(current->data == data) {
   prev->next = prev->next->next;
   free(current);
  }else
   printf("Khong tim thay %d trong list.", data);

}

int main() {
  insert(10);
  insert(20);
  insert(30);
  insert(1);
  insert(40);
  insert(56); 

  printf("Truoc khi xoa: ");
  display();
  remove_data(30);
  printf("Sau khi xoa: ");
  display();
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Nối hai danh sách liên kết trong C

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *even = NULL;
struct node *odd = NULL;
struct node *list = NULL;

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
  struct node *current;

  link->data = data;
  link->next = NULL;

  if(data%2 == 0) {
   if(even == NULL) {
     even = link;
     return;
   }else {
     current = even;

     while(current->next != NULL)
     current = current->next;

     // chen link vao phan cuoi cua list
     current->next = link; 
   }
  }else {
   if(odd == NULL) {
     odd = link;
     return;
   }else {
     current = odd;

     while(current->next!=NULL)
      current = current->next;

     // chen link vao phan cuoi cua list
     current->next = link; 
   }
  }
}

void display(struct node *head) {
  struct node *ptr = head;

  printf("[head] =>");
  
  while(ptr != NULL) {    
   printf(" %d =>",ptr->data);
   ptr = ptr->next;
  }

  printf(" [null]\n");
}

void combine() {
  struct node *link;

  list = even;
  link = list;
  
  while(link->next!= NULL) {
   link = link->next;
  }
    
  link->next = odd;
}

int main() {
  int i;

  for(i=1; i<=10; i++)
   insert(i);

  printf("Danh sach chan: ");
  display(even);

  printf("Danh sach le: ");
  display(odd);

  combine();
  
  printf("Sau khi noi: \n");
  display(list);
  
  return 0;
}

[/bg_collapse]

 • Chương trình C để chia một danh sách liên kết thành hai

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Xem bài giải” collapse_text=”Ẩn bài giải” ]

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *even = NULL;
struct node *odd = NULL;
struct node *list = NULL;

//tao danh sach lien ket
void insert(int data) {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
  struct node *current;
  
  link->data = data;
  link->next = NULL;
  
  if(list == NULL) {
   list = link;
   return;
  }
  current = list;
  
  while(current->next!=NULL)
   current = current->next;
  
  // chen link vao phan cuoi cua list
  current->next = link; 
}

void display(struct node *head) {
  struct node *ptr = head;

  printf("[head] =>");
  //bat dau tu phan dau cua list
  while(ptr != NULL) {    
   printf(" %d =>",ptr->data);
   ptr = ptr->next;
  }

  printf(" [null]\n");
}

void split_list() {
  // cap phat bo nho cho node moi;
  struct node *link;
  struct node *current;

  while(list != NULL) {
   struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
     
   link->data = list->data;
   link->next = NULL;
     
   if(list->data%2 == 0) {
     if(even == NULL) {
      even = link;
      list = list->next;
      continue;
     }else {
      current = even;
        
      while(current->next != NULL)
      current = current->next;
        
      // chen link vao phan cuoi cua list
      current->next = link; 
     }
     list = list->next;
   }else {
     if(odd == NULL) {
      odd = link;
      list = list->next;
      continue;
     }else {
      current = odd;
      while(current->next!=NULL)
      current = current->next;
        
      // chen link vao phan cuoi cua list
      current->next = link; 

     }
     list = list->next;
   }
  }
}
  
int main() {
  int i;
  
  for(i=1; i<=10; i++)
   insert(i);
  
  printf("Danh sach ban dau: \n");
  display(list);
  
  split_list();
  
  printf("\nDanh sach le: ");
  display(odd);

  printf("\nDanh sach chan: ");
  display(even);

  return 0;
}

[/bg_collapse]

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!