• Chương trình C để in một mảng

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop;

  printf("In tat ca phan tu cua mang: \n\n");
  for(loop = 0; loop < 10; loop++)
   printf("%d ", array[loop]);
   
  return 0;
}

 • Chương trình C để in một mảng theo chiều đảo ngược

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop;

  printf("In tat ca phan tu cua mang theo chieu dao nguoc: \n\n");
  for(loop = 9; loop >= 0; loop--)
   printf("%d ", array[loop]);
   
  return 0;
}

 • Chương trình C để tính tổng giá trị các phần tử trong mảng

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int sum, loop;

  sum = 0;
  
  printf("Chuong trinh tinh tong gia tri cac phan tu mang: \n\n");
  for(loop = 9; loop >= 0; loop--) {
   sum = sum + array[loop];   
  }

  printf("Tong gia tri cua mang la: %d.", sum);  

  return 0;
}

 • Chương trình C để tính giá trị trung bình của một mảng

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int sum, loop;
  float avg;

  sum = avg = 0;
  
  printf("Chuong trinh tinh gia tri trung binh cua mang: \n\n");
  for(loop = 0; loop < 10; loop++) {
   sum = sum + array[loop];
  }
  
  avg = (float)sum / loop;
  
  printf("Gia tri trung binh cua mang la: %.2f", avg);  
  
  return 0;
}

 • Cách tìm phần tử lớn nhất của mảng trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop, largest;

  largest = array[0];
  
  printf("Chuong trinh tim phan tu lon nhat cua mang:\n\n"); 
  for(loop = 1; loop < 10; loop++) {
   if( largest < array[loop] ) 
     largest = array[loop];
  }
  
  printf("Phan tu lon nhat cua mang la: %d", largest);  
  
  return 0;
}

 • Cách tìm phần tử lớn thứ hai của mảng trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {101, 11, 3, 4, 50, 69, 7, 8, 9, 0};
  int loop, largest, second;

  if(array[0] > array[1]) {
   largest = array[0];
   second = array[1];
  }else {
   largest = array[1];
   second = array[0];
  }

  printf("Chuong trinh tim phan tu lon nhat va lon thu hai cua mang:\n\n"); 
  for(loop = 2; loop < 10; loop++) {
   if( largest < array[loop] ) {
     second = largest;
     largest = array[loop];
   }else if( second < array[loop] ) {
     second = array[loop];
   }
  }

  printf("Phan tu lon nhat: %d \nPhan tu lon thu hai: %d \n", largest, second);  

  return 0;
}

 • Cách tìm phần tử nhỏ nhất của mảng trong C

/**
* Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
*
* @author cafedevn
* Contact: cafedevn@gmail.com
* Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
* Instagram: https://instagram.com/cafedevn
* Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
*/

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop, smallest;

  smallest = array[0];
  
  printf("Chuong trinh tim phan tu nho nhat cua mang:\n\n");
  for(loop = 1; loop < 10; loop++) {
   if( smallest > array[loop] ) 
     smallest = array[loop];
  }
  
  printf("Phan tu nho nhat cua mang la: %d", smallest);  
  
  return 0;
}

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!