Cafedev chia sẻ cho ace về Các bảng trong HTML cho phép các develop web sắp xếp dữ liệu thành các hàng và cột.

Ví dụ bảng sau:

2.0Phần tử(Elements) trong HTML
2.1Thuộc tính(Attributes) trong HTML
2.2Tìm hiểu về Tiêu đề(Heading), Văn bản(Paragraphs) trong HTML
2.3Kiểu dáng(Styles) trong HTML
2.4Định dạng văn bản trong HTML
<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table {
 font-family: arial, sans-serif;
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
}

td, th {
 border: 1px solid #dddddd;
 text-align: left;
 padding: 8px;
}

tr:nth-child(even) {
 background-color: #dddddd;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>HTML Table</h2>

<table>
 <tr>
  <th>STT</th>
  <th>Tỉnh</th>
  <th>Số Lượng</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>1</td>
  <td>HCM</td>
  <td>3</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2</td>
  <td>HN</td>
  <td>38</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>3</td>
  <td>Đà Nẵng</td>
  <td>80</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>4</td>
  <td>Tiền Giang</td>
  <td>89</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>5</td>
  <td>Tây Giang</td>
  <td>45</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>6</td>
  <td>Hà Giang</td>
  <td>66</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Copy and chạy code

1. Tạo bảng trong HTML

Thẻ <table> dùng để tạo bảng trong HTML.

Mỗi hàng trong bảng được xác định bằng thẻ <tr>. Mỗi tiêu đề bảng được xác định bằng thẻ <th>. Mỗi dữ liệu / ô của bảng được xác định bằng thẻ <td>.

Theo mặc định, văn bản trong các phần tử <th> được in đậm và căn giữa.

Theo mặc định, văn bản trong các phần tử <td> là thông thường và được căn trái.

 <table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th>
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Xuan</td>
  <td>60</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>David</td>
  <td>100</td>
 </tr>
</table> 

Copy and chạy code

Lưu ý: Các phần tử <td> là các thùng chứa dữ liệu của bảng.
Chúng có thể chứa tất cả các loại phần tử HTML; văn bản, hình ảnh, danh sách, bảng khác, vv

2. Table với viền(border)

Để thêm đường viền vào bảng, hãy sử dụng thuộc tính border trong CSS:

table, th, td {
 border: 1px solid black;
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Table With Border</h2>

<p>Use the CSS border property to add a border to the table.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Copy and chạy code

3. Table với border thu gọn

Để cho các đường viền thu gọn thành một đường viền, hãy thêm thuộc tính border-collapse trong CSS:

table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Collapsed Borders</h2>
<p>If you want the borders to collapse into one border, add the CSS border-collapse property.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Copy and chạy code

4. Table với Padding mỗi Ô

Padding mỗi ô chỉ định không gian giữa nội dung ô và viền của nó.

Nếu bạn không chỉ định phần đệm(Padding), các ô của bảng sẽ được hiển thị mà không cần phần đệm.

Để đặt phần đệm, hãy sử dụng thuộc tính phần padding CSS:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
th, td {
 padding: 15px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Cellpadding</h2>
<p>Cell padding specifies the space between the cell content and its borders.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

<p><strong>Tip:</strong> Try to change the padding to 5px.</p>

</body>
</html>

Copy and chạy code

5. Table với Left-align Headings, Border Spacing,

 • text-align

Theo mặc định, các tiêu đề bảng được in đậm và chính giữa.

Để căn chỉnh bên trái các tiêu đề bảng, hãy sử dụng thuộc tính text-align CSS:

th {
 text-align: left;
}
 • border-spacing

Khoảng cách viền chỉ định khoảng cách giữa các ô.

Để đặt khoảng cách viền cho bảng, hãy sử dụng thuộc tính border-spacing CSS:

table {
 border-spacing: 5px;
}

Ví dụ:

<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 padding: 5px;
}
table {
 border-spacing: 15px;
}
th {
 text-align: left;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Border Spacing + Text Align</h2>
<p>Theo mặc định, các tiêu đề bảng được in đậm và chính giữa.</p>
<p>Khoảng cách viền chỉ định khoảng cách giữa các ô.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

6. Table với span(kéo dài) nhiều cột và nhiều hàng

 • Span nhiều cột

Để tạo một khoảng ô nhiều hơn một cột, hãy sử dụng thuộc tính colspan:

<!--
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
-->

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
th, td {
 padding: 5px;
 text-align: left;  
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Một cell kéo dài 2 cột</h2>
<p>Để kéo dài bao nhiêu cột thì đổi giá trị colspan </p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Name</th>
  <th colspan="3">Telephone</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>David Xuan</td>
  <td>55577854</td>
  <td>55577855</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>
 • Span nhiều dòng

Để tạo một ô kéo dài hơn một hàng, hãy sử dụng thuộc tính rowspan:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
th, td {
 padding: 5px;
 text-align: left;  
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Một Cell kéo dài trong 2 dòng</h2>
<p>Thay đổi giá trị rowspan để một ô kéo dài nhiều dòng</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Name:</th>
  <td>Bill Gates</td>
 </tr>
 <tr>
  <th rowspan="2">Telephone:</th>
  <td>55577854</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>55577855</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

7. Table với chú thích – tạo style cho một table

 • Thêm chú thích cho table

Để thêm chú thích vào bảng, hãy sử dụng thẻ <caption>:

 <table style="width:100%">
 <caption>Monthly savings</caption>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$50</td>
 </tr>
</table> 

Lưu ý: Thẻ <caption> phải được chèn ngay sau thẻ <table>.

 • Tạo style cho một table

Để xác định kiểu đặc biệt cho một bảng cụ thể, hãy thêm thuộc tính id vào bảng:

 <table id="t01">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th>
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>David</td>
  <td>Xuan</td>
  <td>94</td>
 </tr>
</table> 

Bây giờ bạn có thể xác định một kiểu đặc biệt cho bảng này:

#t01 {
 width: 100%;
 background-color: #f1f1c1;
}
#t01 tr:nth-child(even) {
 background-color: #eee;
}
#t01 tr:nth-child(odd) {
 background-color: #fff;
}
#t01 th {
 color: white;
 background-color: black;
}

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!