Tiếp theo phần 1, cafedev tiếp tục chọn lọc và tổng hợp các câu hỏi hay và thường được dùng khi phỏng vấn php developer hiện nay.

Ace nào chưa biết học php từ đâu, bạn có thể tham khảo series tự học sau đây.

16) Sự khác biệt giữa $message và $$ message là gì?

$ message lưu trữ dữ liệu biến trong khi $$ message được sử dụng để lưu trữ biến của các biến .

$ message lưu trữ dữ liệu cố định trong khi dữ liệu được lưu trữ trong $$ message có thể được thay đổi động.

17) Các cách để định nghĩa một hằng số trong PHP là gì?

Hằng số PHP là tên hoặc mã định danh không thể thay đổi trong quá trình thực thi tập lệnh. Hằng số PHP được định nghĩa theo hai cách:

 • Sử dụng hàm define ()
 • Sử dụng hàm const ()

18) Hằng số ma thuật trong PHP là gì?

Hằng số ma thuật trong PHP là các hằng số được xác định trước, thay đổi dựa trên việc sử dụng chúng. Chúng bắt đầu bằng dấu gạch dưới kép (__) và kết thúc bằng dấu gạch dưới kép (__).

19) Có bao nhiêu kiểu dữ liệu trong PHP?

Các kiểu dữ liệu PHP được sử dụng để chứa các kiểu dữ liệu hoặc giá trị khác nhau. Có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy được phân loại thêm thành 3 kiểu:

 • Các kiểu cơ bản
 • Các kiểu kết hợp 
 • Loại đặc biệt

20) Làm thế nào để thực hiện comment đơn và nhiều dòng trong PHP?

Nhận xét(comment) dòng đơn trong PHP được thực hiện theo hai cách:

 • Sử dụng // (chú thích dòng đơn kiểu C ++)
 • Sử dụng # (chú thích dòng đơn kiểu Unix Shell)

Nhận xét nhiều dòng trong PHP được thực hiện bằng cách bao gồm tất cả các dòng bên trong.

21) Các loại vòng lặp khác nhau trong PHP là gì?

Vòng lặp for, while, do-while và foreach.

22) Việc sử dụng hàm count () trong PHP là gì?

Hàm count () trong PHP được sử dụng để đếm tổng số phần tử trong mảng hoặc một đối tượng nào đó .

23) Việc sử dụng hàm header () trong PHP là gì?

Hàm header () được sử dụng để gửi một tiêu đề HTTP thô đến một máy khách. Nó phải được gọi trước khi gửi đầu ra thực tế. Ví dụ: bạn không thể in bất kỳ phần tử HTML nào trước khi sử dụng chức năng này.

24) Chức năng của Isset () là gì?

Hàm Isset () sẽ kiểm tra xem biến có được khai báo hay không.

25) Giải thích các tham số của hàm PHP.

Các hàm tham số hóa trong PHP là các hàm có tham số. Bạn có thể chuyển bất kỳ số lượng tham số nào vào bên trong một hàm. Các tham số đã cho này hoạt động như các biến bên trong hàm của bạn. Chúng được chỉ định bên trong dấu ngoặc đơn, sau tên hàm. Đầu ra phụ thuộc vào các giá trị động được truyền dưới dạng tham số vào hàm.

26) Giải thích hàm có đối số với độ dài biến đổi trong PHP

PHP hỗ trợ hàm đối số có độ dài thay đổi. Nó có nghĩa là bạn có thể chuyển 0, 1 hoặc n số đối số trong hàm. Để làm điều này, bạn cần sử dụng 3 dấu chấm lửng (dấu chấm) trước tên đối số. Khái niệm 3 chấm được triển khai cho đối số độ dài thay đổi kể từ PHP 5.6.

27) Giải thích hàm có đối số với độ dài biến đổi trong PHP.

PHP hỗ trợ hàm đối số có độ dài thay đổi. Nó có nghĩa là bạn có thể chuyển 0, 1 hoặc n số đối số.

28) Mảng trong PHP là gì?

Một mảng được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một giá trị. Trong PHP, nó sắp xếp các bản đồ của các cặp khóa và giá trị. Nó lưu bộ sưu tập kiểu dữ liệu.

29) Có bao nhiêu kiểu mảng trong PHP?

Có ba loại mảng trong PHP:

 1. Mảng được lập chỉ mục: mảng sử dụng số để truy cập phần tử.
 2. Mảng liên kết: một mảng mà mỗi khóa là giá trị cụ thể của nó.
 3. Mảng đa chiều: mảng chứa một hoặc nhiều mảng bên trong chính nó.

30) Giải thích một số hàm mảng trong PHP?

Có nhiều hàm mảng trong PHP:

 • array()
 • array_change_key_case ()
 • array_chunk ()
 • count()
 • sort()
 • array_reverse ()
 • array_search ()
 • array_intersect ()

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!