Tiếp theo phần 2, cafedev tiếp tục chọn lọc và tổng hợp các câu hỏi hay và thường được dùng khi phỏng vấn php developer hiện nay.

Ace nào chưa biết học php từ đâu, bạn có thể tham khảo series tự học sau đây.

31) Sự khác biệt giữa mảng được lập chỉ mục và mảng kết hợp là gì?

Mảng được lập chỉ mục giữ các phần tử ở dạng được lập chỉ mục được biểu thị bằng số bắt đầu từ 0 và tăng dần bằng 1. Ví dụ:

 1. $ season = array ( “mùa hè” , “mùa đông” , “mùa xuân” , “mùa thu” );    

Mảng kết hợp chứa các phần tử với tên. Ví dụ:

 1. $ Lương = array ( “Sonoo” => “350000” , “John” => “450000” , “Kartik” => “200000” );    

32) Làm thế nào để có được độ dài của chuỗi?

Hàm strlen() được dùng để lấy độ dài của chuỗi.

33) Giải thích một số hàm chuỗi PHP?

Có nhiều hàm mảng trong PHP:

 • strtolower ()
 • strtoupper ()
 • ucfirst ()
 • lcfirst ()
 • ucwords ()
 • strrev ()
 • strlen ()

34) Các phương pháp để gửi biểu mẫu trong PHP là gì?

Có hai phương pháp GET và POST.

35) Làm thế nào bạn có thể gửi biểu mẫu mà không có nút gửi?

Bạn có thể sử dụng hàm submit () của JavaScript để gửi biểu mẫu mà không cần nhấp vào bất kỳ nút gửi nào một cách rõ ràng.

36) Các cách để đưa tệp vào PHP là gì?

PHP cho phép bạn bao gồm tệp để nội dung trang có thể được sử dụng lại. Có hai cách để thêm tệp trong PHP.

 1. include
 2. require

37) Phân biệt giữa require và include ?

Yêu cầu và bao gồm cả hai được sử dụng để bao gồm một file, nhưng nếu dữ liệu không được tìm thấy, bao gồm gửi cảnh báo trong khi yêu cầu gửi lỗi nghiêm trọng .

38) Giải thích hàm setcookie () trong PHP?

Hàm setcookie () trong PHP được sử dụng để đặt cookie với phản hồi HTTP. Sau khi cookie được đặt, bạn có thể truy cập nó bằng biến superglobal $ _COOKIE.

Cú pháp:

 1. bool setcookie (string  $ name  [, string  $ value  [, int  $ expire  = 0 [, string  $ path     
 2. [, string  $ domain  [, bool  $ secure  = false [, bool  $ httponly  = false]]]]]])    

39) Bạn có thể lấy giá trị cookie bằng cách nào?

 1. echo $ _COOKIE  [ “người dùng” ];   

40) Phiên(session) là gì?

PHP Engine tạo một đối tượng logic để bảo toàn dữ liệu qua các yêu cầu HTTP tiếp theo, được gọi là phiên.

Các phiên thường lưu trữ dữ liệu tạm thời để cho phép nhiều trang PHP cung cấp một giao dịch chức năng hoàn chỉnh cho cùng một người dùng.

Đơn giản, nó duy trì dữ liệu của người dùng (trình duyệt).

41) Phương thức để đăng ký một biến vào một phiên là gì?

 1. <? php  
 2. Đăng ký phiên ( $ ur_session_var );  
 3. ?>  

42) $ _SESSION trong PHP là gì?

Một phiên tạo một file trong thư mục tạm thời trên máy chủ nơi các biến phiên đã đăng ký và id phiên của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ có sẵn cho tất cả các trang trên trang web trong lần truy cập đó.

Vùng của bản ghi tạm thời được kiểm soát bởi một cài đặt trong tài liệu php.ini được gọi là session.save_path.

Tại thời điểm khi một phiên bắt đầu, những điều sau đây sẽ xảy ra:

 1. Đầu tiên PHP tạo hai bản sao của một id phiên loại cho phiên cụ thể đó của máy khách, đó là một chuỗi tùy ý gồm 32 số thập lục phân, ví dụ: 3c7foj34c3jjhkyepop2fc937e3443.
 2. Một bản sao của id phiên duy nhất tự động được gửi đến máy tính của người dùng để đồng bộ hóa trong tương lai phía trước và một bản sao đang được duy trì ở phía máy chủ cho đến khi phiên hoạt động.
 3. Bất cứ khi nào bạn muốn truy cập vào trang của trang web hoặc ứng dụng web, thì id phiên của người dùng hiện tại sẽ được liên kết với tiêu đề HTTP và sẽ được so sánh với id phiên đang được duy trì tại máy chủ. Sau khi hoàn tất quá trình so sánh, bạn có thể dễ dàng truy cập trang của trang web hoặc ứng dụng web
 4. Một phiên kết thúc khi người dùng đóng trình duyệt hoặc sau khi rời khỏi trang web, máy chủ sẽ kết thúc phiên sau một khoảng thời gian định trước, thường là 30 phút.

43) Hàm session_start () và session_destroy () trong PHP là gì?

Hàm session_start () trong PHP được sử dụng để bắt đầu phiên làm việc. Nó bắt đầu mới hoặc tiếp tục phiên hiện tại. Nó trả về phiên hiện tại nếu phiên đã được tạo. Nếu phiên không khả dụng, nó sẽ tạo và trả về các phiên mới.

44) Sự khác biệt giữa phiên và cookie là gì?

Sự khác biệt chính giữa phiên và cookie là cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng ở định dạng tệp văn bản trong khi phiên được lưu trữ ở phía máy chủ .

Cookie không thể chứa nhiều biến, mặt khác, Session có thể chứa nhiều biến.

Bạn có thể đặt thời hạn cho cookie theo cách thủ công, trong khi chỉ phiên vẫn hoạt động miễn là trình duyệt mở.

45) Viết cú pháp để mở một file trong PHP?

Hàm fopen () trong PHP được sử dụng để mở tệp hoặc URL và trả về tài nguyên. Nó chấp nhận hai đối số: $ filename và $ mode.

Cú pháp:

 1. resource  fopen  (string  $ filename  , string  $ mode  [, bool  $ use_include_path  = false [, resource  $ context  ]])  

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!