Các mẫu có thể được in trong python bằng cách sử dụng vòng lặp for đơn giản. Vòng lặp bên ngoài đầu tiên được sử dụng để xử lý số hàng và vòng lặp lồng bên trong được sử dụng để xử lý số cột . Bằng việc thao tác các câu lệnh in, các mẫu số, các mẫu bảng chữ cái hoặc các mẫu hình sao khác nhau đều có thể được in.
Một số mẫu được hiển thị trong bài viết này.

1. Mô hình kim tự tháp đơn giản

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python 3.x code to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern 
def pypart(n): 
   
  # outer loop to handle number of rows 
  # n in this case 
  for i in range(0, n): 
   
    # inner loop to handle number of columns 
    # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
      # printing stars 
      print("* ",end="") 
    
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
# Driver Code 
n = 5
pypart(n) 

Kết quả:

* 
* * 
* * * 
* * * * 
* * * * * 

Cách khác:
Sử dụng List trong Python 3, điều này có thể được thực hiện theo cách đơn giản hơn

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python 3.x code to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern 
def pypart(n): 
  myList = [] 
  for i in range(1,n+1): 
    myList.append("*"*i) 
  print("\n".join(myList)) 
 
# Driver Code 
n = 5
pypart(n) 

2. Sau khi xoay 180 độ


# Python 3.x code to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern 
def pypart2(n): 
   
  # number of spaces 
  k = 2*n - 2
 
  # outer loop to handle number of rows 
  for i in range(0, n): 
   
    # inner loop to handle number spaces 
    # values changing acc. to requirement 
    for j in range(0, k): 
      print(end=" ") 
   
    # decrementing k after each loop 
    k = k - 2
   
    # inner loop to handle number of columns 
    # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
      # printing stars 
      print("* ", end="") 
   
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
# Driver Code 
n = 5
pypart2(n) 

Kết quả:

    * 
   * * 
  * * * 
 * * * * 
* * * * * 

3. In tam giác


# Python 3.x code to demonstrate star pattern # -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

 
# Function to demonstrate printing pattern triangle 
def triangle(n): 
   
  # number of spaces 
  k = 2*n - 2
 
  # outer loop to handle number of rows 
  for i in range(0, n): 
   
    # inner loop to handle number spaces 
    # values changing acc. to requirement 
    for j in range(0, k): 
      print(end=" ") 
   
    # decrementing k after each loop 
    k = k - 1
   
    # inner loop to handle number of columns 
    # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
      # printing stars 
      print("* ", end="") 
   
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
# Driver Code 
n = 5
triangle(n) 

Kết quả:

  * 
  * * 
 * * * 
 * * * * 
* * * * * 

4. Hình chử nhật với số


# Python 3.x code to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern of numbers 
def numpat(n): 
   
  # initialising starting number 
  num = 1
 
  # outer loop to handle number of rows 
  for i in range(0, n): 
   
    # re assigning num 
    num = 1
   
    # inner loop to handle number of columns 
      # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
        # printing number 
      print(num, end=" ") 
     
      # incrementing number at each column 
      num = num + 1
   
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
# Driver code 
n = 5
numpat(n) 

Kết quả:

1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 

5. Số không cần gán lại

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python 3.x code to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern of numbers 
def contnum(n): 
   
  # initializing starting number 
  num = 1
 
  # outer loop to handle number of rows 
  for i in range(0, n): 
   
    # not re assigning num 
    # num = 1 
   
    # inner loop to handle number of columns 
    # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
      # printing number 
      print(num, end=" ") 
     
      # incrementing number at each column 
      num = num + 1
   
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
n = 5
 
# sending 5 as argument 
# calling Function 
contnum(n) 

Kết quả:

1 
2 3 
4 5 6 
7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

6. In tam giác với ký tự

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python 3.x code to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern of alphabets 
def alphapat(n): 
   
  # initializing value corresponding to 'A' 
  # ASCII value 
  num = 65
 
  # outer loop to handle number of rows 
  # 5 in this case 
  for i in range(0, n): 
   
    # inner loop to handle number of columns 
    # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
      # explicitely converting to char 
      ch = chr(num) 
     
      # printing char value 
      print(ch, end=" ") 
   
    # incrementing number 
    num = num + 1
   
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
# Driver Code 
n = 5
alphapat(n) 

Kết quả:

A 
B B 
C C C 
D D D D 
E E E E E 

7. In tam giác với ký tự liên tục# Python code 3.x to demonstrate star pattern 
 
# Function to demonstrate printing pattern of alphabets 
def contalpha(n): 
   
  # initializing value corresponding to 'A' 
  # ASCII value 
  num = 65
 
  # outer loop to handle number of rows 
-  for i in range(0, n): 
   
    # inner loop to handle number of columns 
    # values changing acc. to outer loop 
    for j in range(0, i+1): 
     
      # explicitely converting to char 
      ch = chr(num) 
     
      # printing char value 
      print(ch, end=" ") 
     
      # incrementing at each column 
      num = num +1
   
   
    # ending line after each row 
    print("\r") 
 
# Driver code 
n = 5
contalpha(n) 

Kết quả:

A 
B C 
D E F 
G H I J 
K L M N O 

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!