MIỄN PHÍ 100% | Series tự học Python từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

Python đã được phát triển chủ yếu tập trung vào khả năng đọc code. Cú pháp của nó cho phép lập trình viên có thể lập trình với ít dòng code hơn. Python là một ngôn ngữ lập trình cho phép các developer có thể làm việc nhanh chóng và có thể tích hợp các hệ thống hiệu quả hơn.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học Python
  • Lộ trình học Python từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách Python
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online Python cho người mới
0.2 Video học Python(Đang cập nhật...)
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về Python
1.1 Python là ngôn ngữ lập trình thể hệ mới, các tính năng cực chất của nó và lý do nó hot?
1.2 Các ưu điểm và ứng dụng của ngôn ngữ Python hiện nay
1.3 Hướng dẫn tải, cài đặt và chạy chương trình Python”
1.4 Namespace và Phạm vi trong Python
1.5 Cấu trúc của một chương trình trong Python
1.6 Python là ngôn ngữ lập trình thể hệ mới, các tính năng cực chất của nó và lý do nó hot?
1.7 Cách gán giá trị cho các biến trong Python qua ví dụ
1.8 Cách keyword thường cần biết trong python - phần 1
1.9 Cách keyword thường cần biết trong python - phần 2
1.10 Làm cách nào để kiểm tra xem một chuỗi nào đó có phải là một từ khóa hợp lệ trong Python hay không?
1.11 Làm thế nào để in mà không có dòng mới trong Python?
1.12 Tìm hiểu về câu lệnh, thụt lề, và comment trong python
 
Phần 2 Input/Output trong Python
2.0 Nhập dữ liệu đầu vào trong Python
2.1 Lấy dữ liệu đầu vào từ chương trình console trong Python
2.2 Lấy nhiều dữ liệu đầu vào từ người dùng trong Python
2.3 Phương thức nhập liệu trong Python để nâng cao hiệu suất
2.4 Lỗ hổng trong hàm input() trong Python 2.x
2.5 Đầu ra sử dụng hàm print() trong Python
2.6 Làm thế nào để in mà không có dòng mới trong Python?
2.7 Tham số end ở hàm print() trong Python
2.8 Tham số sep ở hàm print() trong Python
2.9 Định dạng output trong Python
 
Phần 3 Kiểu dữ liệu trong Python
3.0 Bộ 3 (Strings, Lists, Tuples, Iterations) trong Python
3.1 String trong Python
3.2 List trong Python
3.3 Tuple trong Python
3.4 Set trong Python
3.5 Kiểu Dictionary(Từ điển) trong Python
3.6 Array trong Python
 
Phần 4 Biến(Variables) trong Python
4.0 Biến, biểu thức,các điều kiện và hàm trong python
4.1 Giá trị tối đa có thể có của một số nguyên trong Python là gì?
4.2 Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python
4.3 Đóng gói và giải nén đối số trong Python
4.4 Tham số kết thúc của hàm print() trong Python
4.5 Chuyển đổi kiểu trong Python
4.6 Đối tượng Byte vs String trong Python
4.7 In một biến và nhiều biến trong Python
4.8 Hoán đổi hai biến trong một dòng trong Python
4.9 Các biến private trong Python
4.10 __name__ (Một biến đặc biệt) trong Python
 
Phần 5 Cấu trúc điều khiển(Control flow) trong Python
5.0 Tìm hiểu về If else trong python
5.1 Vòng lặp while trong python
5.2 Vòng lặp trong Python
5.3 Áp dụng vòng lặp trong việc in tam giác qua các ví dụ
5.4 Cách tạo một Switch Case trong Python
5.5 Hiểu rõ về Kỹ thuật lặp trong Python
5.6 Sử dụng iterator để lặp hiệu quả trong Python
5.7 Sử dụng câu lệnh điều kiện else với vòng lặp for trong python
5.8 Hiểu rõ về Kỹ thuật lặp trong Python
5.9 So sánh Range() so với xrange() trong Python
5.10 Hiểu về Itertools trong Python
5.9 Tìm hiểu __iter__() và __next__() | Chuyển đổi một đối tượng thành một trình lặp qua ví dụ
 
Phần 6 Operator(Toán tử) trong Python
6.0 Các toán tử cơ bản trong Python
6.1 Toán tử phủ định logic (Logical Not) và Toán tử phủ định chuỗi bits (Bitwise Not)
6.2 Toán tử ba ngôi trong Python
6.3 Toán tử chia trong Python
6.4 Nạp chồng toán tử trong Python
6.5 Any và All trong Python
6.6 Toán tử Inplace và toán tử Standard trong Python
6.7 Các hàm toán tử trong Python(Phần 1)
6.8 Các hàm toán tử trong Python(Phần 2)
6.9 Toán tử In-place trong Python | Phần 1 (iadd(), isub(), iconcat()…)
6.10 Toán tử In-place trong Python | Phần 2 (ixor(), iand(), ipow()…)
6.11 Các Cổng Logic trong Python
6.12 a += b không phải luôn luôn là a = a + b
6.13 Sự khác nhau giữa == và toán tử is trong Python
6.14 Các toán tử kiểm tra sự tồn tại và toán tử kiểm tra kiểu dữ liệu | in, not in, is, is not
6.15 Kết hợp các toán tử so sánh trong Python
 
Phần 7 Hàm trong Python
7.0 Hàm trong Python
7.1 Phương thức của Class và Phương thức static trong Python
7.2 Cách viết một empty function – hàm rỗng trong Python và câu lệnh pass
7.3 Khi nào nên sử dụng câu lệnh yield thay vì câu lệnh return trong Python?
7.4 Việc trả về nhiều giá trị trong ngôn ngữ Python
7.5 Hàm bộ phận – Partial functions trong Python
7.6 First Class functions – Hàm hạng nhất trong Python
7.7 Xử lý độ chính xác trong Python
7.8 *args và **kwargs trong Python
7.9 Closure trong Pythona
7.10 Decorator trong Python
7.11 Các Decorators có tham số trong Python
7.12 Function Decorators trong Python
7.13 Kỹ thuật Memoization bằng cách sử dụng các Decorators trong Python
7.14 Hàm help() trong Pythona
7.15 Hàm __import() trong Python
7.16 Hàm range() không trả về iterator
7.17 Coroutine trong Python
7.18 Các hàm về bit dành cho kiểu int trong Python (bit_length, to_bytes, và from_bytes)
 
Phần 8 Hướng đối tượng trong Python
8.0 Python3 – Class
8.1 Lập trình hướng đối tượng trong Python | Phần 1 (lớp, đối tượng và các thành viên của lớp)
8.2 Lập trình hướng đối tượng trong Python | Phần 2 (che giấu dữ liệu và in đối tượng)
8.3 Lập trình hướng đối tượng trong Python | Phần 3 (Kế thừa, ví dụ về đối tượng, hàm issubclass() và super())
8.4 Đa hình trong Python
8.5 Class variable và Static variable trong Python
8.6 Class method và static method trong Python
8.7 Thay đổi các biến thành viên trong Python
8.8 Hàm constructor trong Python
8.9 Hàm destructor trong Python
8.10 Hàm str() và hàm repr() trong Python
8.11 Metaprogramming bằng các Meta-classes trong Python
8.12 Các thuộc tính của Lớp và Các thuộc tính của Thể hiện trong Python
8.13 Reflection trong Python
8.14 Barrier Object trong Python
8.15 Timer objects trong Python
8.16 Garbage Collection trong Python
 
Phần 9 Xử lý lỗi – Exception Handling
9.0 Xử lý ngoại lệ trong Python – Exception Handling
9.1 Các ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa trong Python
9.2 Tổng hợp ngoại lệ – Exceptions có sẵn trong Python
9.3 Khai báo các Clean Up Actions – các hành động dọn dẹp trong Python
9.4 Lỗi NZEC trong Python
9.5 Try và Except trong Python
9.6 Lỗi(Errors) and ngoại lệ(Exceptions) trong Python
 
Phần 10 Tổng hợp bài tập python từ dễ tới nâng cao + full hướng dẫn
10.0 Tổng hợp và chọn lọc các bài tập + full bài giải python cực đơn giản và cơ bản dành cho người mới[Phần 1]
10.1 Tổng hợp và chọn lọc các bài tập + full bài giải python cực đơn giản và cơ bản dành cho người mới[Phần 2]
10.2 Tổng hợp các bài tập tính toán, nhập xuất, vòng lặp, class, string, hàm..ở mức độ dễ
10.3 Tổng hợp các bài tập tính toán, nhập xuất, vòng lặp, class, string, hàm..ở mức độ trung bình
10.4 Tổng hợp các bài tập tính toán, nhập xuất, vòng lặp, class, string, hàm..ở mức độ khó
10.5 Bài tập hướng đối tượng trong python
10.6 Bài tập với json trong python
10.7 Bài tập với Cơ sở dữ liệu trong python
10.8 Bài tập với Thread-Multithread trong python
10.9 Bài tập GUI trong python
10.10 Bài tập GAME trong python
10.11 Bộ bài tập vừa dễ và khó + full bài giải
 
Phần 11 Nâng cao – Modules + Hàm đặc biệt trong python
11.0 Các module trong Python
11.1 Các hàm toán học trong Python – Phần 1. Các hàm số học
11.2 Các hàm toán học trong Python – Phần 2. Các hàm logarit và số mũ
11.3 Các hàm toán học trong Python – Phần 3. Các hàm lượng giác và hàm góc
11.4 Các hàm toán học trong Python – Phần 4. Các hàm đặc biệt và hằng số
 
Phần 12 Nâng cao – Làm việc với Cơ sở dữ liệu(SQL + Oracle,PostgreSQL) trong python
12.0 Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python – Phần 1. Kết nối với SQL
12.1 Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python – Phần 2. Insert, Update, Delete bản ghi dữ liệu và vẽ biểu đồ trong SQLite
12.2 Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python – Phần 3. Xử lý dữ liệu lớn
12.3 Sử dụng Python để thêm các biến vào bảng cơ sở dữ liệu
12.4 Kết nối MySQLdb trong Python
12.5 Quản lý cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL trong Python
12.6 Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle trong Python
 
Phần 13 Các bài viết cực hay nên biết khi làm việc với python
13.0 Đọc và ghi text file trong python qua ví dụ cụ thể.
13.1 Cách đọc JSON file sử dụng python qua ví dụ đơn giản nhất
13.2 Cách sử dụng hàm map trong Python
 

Các bài viết liên quan