Series tự học Python từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học Python cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Series tự học python bao gồm các phần chính: lý thuyết(phần 1-8) và bài tập(phần 9…). Nhằm giúp ace tự học, ổn luyện và thành thạo python từ cơ bản tới nâng cao… Hãy cùng chia sẻ, cùng học hỏi nào ace ơi.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Phần mở đầu – Sách và tài liệu

Kho sách Python
Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây

Phần 1 – Giới thiệu

1.0Giới thiệu về Python
1.1Hướng dẫn tải, cài đặt và chạy chương trình Python
1.2Namespace và Phạm vi trong Python
1.3Cấu trúc của một chương trình trong Python

Phần 2 – Input/Output trong Python

2.0Nhập dữ liệu đầu vào trong Python
2.1Lấy dữ liệu đầu vào từ chương trình console trong Python
2.2Lấy nhiều dữ liệu đầu vào từ người dùng trong Python
2.3Phương thức nhập liệu trong Python để nâng cao hiệu suất
2.4Lỗ hổng trong hàm input() trong Python 2.x
2.5Đầu ra sử dụng hàm print() trong Python
2.6Làm thế nào để in mà không có dòng mới trong Python?
2.7Tham số end ở hàm print() trong Python
2.8Tham số sep ở hàm print() trong Python
2.9Định dạng output trong Python

Phần 3 – Kiểu dữ liệu trong Python

3.0Bộ 3 (Strings, Lists, Tuples, Iterations) trong Python
3.1String trong Python
3.2List trong Python
3.3Tuple trong Python
3.4Set trong Python
3.5Kiểu Dictionary(Từ điển) trong Python
3.6Array trong Python

Phần 4 – Biến(Variables) trong Python

4.0Biến, biểu thức,các điều kiện và hàm trong python
4.1Giá trị tối đa có thể có của một số nguyên trong Python là gì?
4.2Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python
4.3Đóng gói và giải nén đối số trong Python
4.4Tham số kết thúc của hàm print() trong Python
4.5Chuyển đổi kiểu trong Python
4.6Đối tượng Byte vs String trong Python
4.7In một biến và nhiều biến trong Python
4.8Hoán đổi hai biến trong một dòng trong Python
4.9Các biến private trong Python

Phần 5 – Cấu trúc điều khiển(Control flow) trong Python

5.0Tìm hiểu về If else trong python
5.1Vòng lặp while trong python
5.2Vòng lặp trong Python
5.3Áp dụng vòng lặp trong việc in tam giác qua các ví dụ
5.4Cách tạo một Switch Case trong Python
5.5Hiểu rõ về Kỹ thuật lặp trong Python
5.6Sử dụng iterator để lặp hiệu quả trong Python
5.7Sử dụng câu lệnh điều kiện else với vòng lặp for trong python
5.8Hiểu rõ về Kỹ thuật lặp trong Python
5.9So sánh Range() so với xrange() trong Python

Phần 5 – Operator trong Python

5.0 Các toán tử cơ bản trong Python
5.1Toán tử phủ định logic (Logical Not) và Toán tử phủ định chuỗi bits (Bitwise Not)
5.2Toán tử ba ngôi trong Python
5.3Toán tử chia trong Python
5.4Nạp chồng toán tử trong Python
5.5Any và All trong Python
5.6Toán tử Inplace và toán tử Standard trong Python
5.7Các hàm toán tử trong Python(Phần 1)
5.8Các hàm toán tử trong Python(Phần 2)
5.9Toán tử In-place trong Python | Phần 1 (iadd(), isub(), iconcat()…)
5.10 Toán tử In-place trong Python | Phần 2 (ixor(), iand(), ipow()…)
5.11Các Cổng Logic trong Python
5.12a += b không phải luôn luôn là a = a + b
5.13Sự khác nhau giữa == và toán tử is trong Python
5.14Các toán tử kiểm tra sự tồn tại và toán tử kiểm tra kiểu dữ liệu | in, not in, is, is not
5.15Kết hợp các toán tử so sánh trong Python

Phần 6 – Hàm trong Python

6.0Hàm trong Python
6.1Phương thức của Class và Phương thức static trong Python
6.1Cách viết một empty function – hàm rỗng trong Python và câu lệnh pass
6.2Khi nào nên sử dụng câu lệnh yield thay vì câu lệnh return trong Python?
6.2Việc trả về nhiều giá trị trong ngôn ngữ Python
6.3Hàm bộ phận – Partial functions trong Python
6.4First Class functions – Hàm hạng nhất trong Python
6.5Xử lý độ chính xác trong Python
6.6*args và **kwargs trong Python
6.7Closure trong Python
6.8Decorator trong Python
6.9Các Decorators có tham số trong Python
6.10Function Decorators trong Python
6.11Kỹ thuật Memoization bằng cách sử dụng các Decorators trong Python
6.12Hàm help() trong Python
6.13Hàm __import() trong Python
6.14Hàm range() không trả về iterator
6.15Coroutine trong Python
6.16 Các hàm về bit dành cho kiểu int trong Python (bit_length, to_bytes, và from_bytes)

Phần 7 – Hướng đối tượng trong Python

7.1Python3 – Class
7.2 Lập trình hướng đối tượng trong Python | Phần 1 (lớp, đối tượng và các thành viên của lớp)
7.3Lập trình hướng đối tượng trong Python | Phần 2 (che giấu dữ liệu và in đối tượng)
7.4Lập trình hướng đối tượng trong Python | Phần 3 (Kế thừa, ví dụ về đối tượng, hàm issubclass() và super())
7.5Đa hình trong Python
7.6Class variable và Static variable trong Python
7.7Class method và static method trong Python
7.8Thay đổi các biến thành viên trong Python
7.9Hàm constructor trong Python
7.10 Hàm destructor trong Python
7.11Hàm str() và hàm repr() trong Python
7.12Metaprogramming bằng các Meta-classes trong Python
7.13Các thuộc tính của Lớp và Các thuộc tính của Thể hiện trong Python
7.14Reflection trong Python
7.15Barrier Object trong Python
7.16Timer objects trong Python
7.17Garbage Collection trong Python

Phần 8 – Xử lý lỗi – Exception Handling

8.0Xử lý ngoại lệ trong Python – Exception Handling
8.1Các ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa trong Python
8.2Tổng hợp ngoại lệ – Exceptions có sẵn trong Python
8.3Khai báo các Clean Up Actions – các hành động dọn dẹp trong Python
8.4Lỗi NZEC trong Python
8.5Try và Except trong Python
8.6Lỗi(Errors) and ngoại lệ(Exceptions) trong Python

Phần 9 – Tổng hợp bài tập python từ dễ tới nâng cao + full hướng dẫn

9.0 Tổng hợp và chọn lọc các bài tập + full bài giải python cực đơn giản và cơ bản dành cho người mới[Phần 1]
9.1Tổng hợp và chọn lọc các bài tập + full bài giải python cực đơn giản và cơ bản dành cho người mới[Phần 2]
9.2Tổng hợp các bài tập tính toán, nhập xuất, vòng lặp, class, string, hàm..ở mức độ dễ
9.3Tổng hợp các bài tập tính toán, nhập xuất, vòng lặp, class, string, hàm..ở mức độ trung bình
9.4Tổng hợp các bài tập tính toán, nhập xuất, vòng lặp, class, string, hàm..ở mức độ khó
9.5Bài tập hướng đối tượng trong python
9.6Bài tập với json trong python
9.7Bài tập với Cơ sở dữ liệu trong python
9.8Bài tập với Thread-Multithread trong python
9.9Bài tập GUI trong python
9.10 Bài tập GAME trong python

Bộ bài tập vừa dễ và khó + full bài giải

Phần 10 – Nâng cao – Modules + Hàm đặc biệt trong python

10.0Các module trong Python
10.1Các hàm toán học trong Python – Phần 1. Các hàm số học
10.2Các hàm toán học trong Python – Phần 2. Các hàm logarit và số mũ
10.3Các hàm toán học trong Python – Phần 3. Các hàm lượng giác và hàm góc
10.4Các hàm toán học trong Python – Phần 4. Các hàm đặc biệt và hằng số

Phần 11 – Nâng cao – Làm việc với Cơ sở dữ liệu(SQL + Oracle,PostgreSQL) trong python

11.0Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python – Phần 1. Kết nối với SQL
11.1 Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python – Phần 2. Insert, Update, Delete bản ghi dữ liệu và vẽ biểu đồ trong SQLite
11.2Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python – Phần 3. Xử lý dữ liệu lớn
11.3Sử dụng Python để thêm các biến vào bảng cơ sở dữ liệu
11.4Kết nối MySQLdb trong Python
11.5Quản lý cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL trong Python
11.6Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle trong Python

=>> Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập 2 link sau:

->Nơi đăng ký 1

->Nơi đăng ký 2