Bài viết này thảo luận về các phương pháp để gán giá trị cho các biến trong python để các bạn hình dung được nó giống/khác với các ngôn ngữ khác như thế nào..

 1. Phương pháp 1: Phương pháp khởi tạo trực tiếp

C++

// C++ code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Direct Initialisation Method
 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
int main()
{
  // initialising variables directly
  int a = 5;
 
  // printing value of a
  cout << "The value of a is: " << a;
}

C

// C code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Direct Initialisation Method
 
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  // initialising variables directly
  int a = 5;
 
  // printing value of a
  printf("The value of a is: %d", a);
}

Java

// Java code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Direct Initialisation Method
 
import java.io.*;
 
class GFG {
  public static void main(String args[])
  {
 
    // initialising variables directly
    int a = 5;
 
    // printing value of a
    System.out.println("The value of a is: " + a);
  }
}

Python 3

# Python 3 code to demonstrate variable assignment
# upon condition using Direct Initialisation Method
 
# initialising variable directly
a = 5
 
# printing value of a
print ("The value of a is: " + str(a))

C#

// C# code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Direct Initialisation Method
using System;
 
class GFG{
   
public static void Main(String []args)
{
   
  // Initialising variables directly
  int a = 5;
 
  // Printing value of a
  Console.Write("The value of a is: " + a);
}
}
 

Javasript

<script>
 
// JavaScript code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Direct Initialisation Method
    // initialising variables directly
    var a = 5;
 
    // printing value of a
    document.write("The value of a is: " + a);
 
 
</script>

Kết qủa:

The value of a is: 5

2. Phương pháp 2: Sử dụng toán tử có điều kiện (? 🙂

C++

// C++ code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Conditional Operator
 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
int main()
{
  // initialising variables using Conditional Operator
  int a = 20 > 10 ? 1 : 0;
 
  // printing value of a
  cout << "The value of a is: " << a;
}

C

// C code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Conditional Operator
 
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  // initialising variables using Conditional Operator
  int a = 20 > 10 ? 1 : 0;
 
  // printing value of a
  printf("The value of a is: %d", a);
}

Java

// Java code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Conditional Operator
 
import java.io.*;
 
class GFG {
  public static void main(String args[])
  {
 
    // initialising variables using Conditional Operator
    int a = 20 > 10 ? 1 : 0;
 
    // printing value of a
    System.out.println("The value of a is: " + a);
  }
}

Python 3

# Python3 code to demonstrate variable assignment
# upon condition using Conditional Operator
 
# Initialising variables using Conditional Operator
a = 1 if 20 > 10 else 0
 
# Printing value of a
print("The value of a is: " , str(a))
 

C#

// C# code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Conditional Operator
 
using System;
 
class GFG {
  public static void Main(String []args)
  {
 
    // initialising variables using Conditional Operator
    int a = 20 > 10 ? 1 : 0;
 
    // printing value of a
    Console.Write("The value of a is: " + a);
  }
}

Javascript

<script>
 
// JavaScript code to demonstrate variable assignment
// upon condition using Conditional Operator
 
    // initialising variables using Conditional Operator
    var a = 20 > 10 ? 1 : 0;
 
    // printing value of a
    document.write("The value of a is: " + a);
 
// This code is contributed by shivanisinghss2110
 
</script>

Kết quả:

The value of a is: 1

3. Một lớp lót if-else thay vì Toán tử có điều kiện (? 🙂 trong Python

Python 3

# Python 3 code to demonstrate variable assignment
# upon condition using One liner if-else
 
# initialising variable using Conditional Operator
# a = 20 > 10 ? 1 : 0 is not possible in Python
# Instead there is one liner if-else
a = 1 if 20 > 10 else 0
 
# printing value of a
print ("The value of a is: " + str(a))

Kết qủa

The value of a is: 1

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!