Hàm map() trả về  đối tượng map (là một trình lặp) của các kết quả sau khi áp dụng hàm đã cho cho từng mục của một có thể lặp nhất định (danh sách, tuple, v.v.)

Cú pháp

map(fun, iter)

Tham số

fun: Nó là một hàm mà map chuyển từng phần tử của một đối tượng lặp lại đã cho.

iter: Nó là một tệp có thể lặp lại sẽ được ánh xạ.

LƯU Ý: Bạn có thể chuyển một hoặc nhiều hàm có thể lặp lại cho hàm map ().

Returns :

Trả về danh sách kết quả sau khi áp dụng hàm đã cho

cho từng mục của một đối tượng có thể lặp lại nhất định (danh sách, bộ tuple, v.v.)

LƯU Ý: Giá trị trả về từ map () (đối tượng map) sau đó có thể được chuyển cho các hàm như list () (để tạo danh sách), set () (để tạo một tập hợp).

# Python program to demonstrate working
# of map.
  
# Return double of n
def addition(n):
    return n + n
  
# We double all numbers using map()
numbers = (1, 2, 3, 4)
result = map(addition, numbers)
print(list(result))

Output

[2, 4, 6, 8]

Chúng ta cũng có thể sử dụng biểu thức lambda với bản đồ để đạt được kết quả trên.

# Double all numbers using map and lambda
  
numbers = (1, 2, 3, 4)
result = map(lambda x: x + x, numbers)
print(list(result))

output

[2, 4, 6, 8]

CODE 3

# Add two lists using map and lambda
  
numbers1 = [1, 2, 3]
numbers2 = [4, 5, 6]
  
result = map(lambda x, y: x + y, numbers1, numbers2)
print(list(result))

output

[5, 7, 9]

Code 4

# List of strings
l = ['sat', 'bat', 'cat', 'mat']
  
# map() can listify the list of strings individually
test = list(map(list, l))
print(test)

output

[['s', 'a', 't'], ['b', 'a', 't'], ['c', 'a', 't'], ['m', 'a', 't']]

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!