Hôm nay cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập liên quan tới Bài tập thực hành câu lệnh select dữ liệu từ cơ bản tới nâng cao trong SQL cho ace mới bắt đầu học.

Để biết được cấu trúc bảng bạn có thể tham khảo bài tập trước tại đây.

1. Bài tập thực hành câu lệnh select

  1. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất.
  2. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có đơn vị tính là “cay”, ”quyen”.
  3. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) có mã sản phẩm bắt đầu là “B” và kết thúc là “01”.
  4. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quốc” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000.
  5. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” hoặc “Thai Lan” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000.
  6. In ra các số hóa đơn, trị giá hóa đơn bán ra trong ngày 1/1/2007 và ngày 2/1/2007.
  7. In ra các số hóa đơn, trị giá hóa đơn trong tháng 1/2007, sắp xếp theo ngày (tăng dần) và trị giá của hóa đơn (giảm dần).
  8. In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007.
  9. In ra số hóa đơn, trị giá các hóa đơn do nhân viên có tên “Nguyen Van B” lập trong ngày 28/10/2006.
  10. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) được khách hàng có tên “Nguyen Van A” mua trong tháng 10/2006.

2. Bài hướng dẫn

/*
Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
@author cafedevn
Contact: cafedevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
Instagram: https://instagram.com/cafedevn
Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
*/

-- 1
SELECT MASP , TENSP
FROM SANPHAM 
WHERE NUOCSX = 'Trung Quoc'
-- 2 
SELECT MASP , TENSP
FROM SANPHAM
WHERE DVT IN ('cay','quyen')
-- 3
select masp,tensp from SANPHAM where masp like 'B%01'
-- 4
SELECT MASP , TENSP
FROM SANPHAM
WHERE NUOCSX = 'Trung Quoc' AND GIA BETWEEN 30000 AND 40000
-- 5
SELECT MASP,TENSP
FROM SANPHAM
WHERE (NUOCSX ='Trung Quoc' OR NUOCSX = 'Thai Lan') AND GIA BETWEEN 30000 AND 40000
-- 6
SELECT SOHD,TRIGIA
FROM HOADON
WHERE NGHD IN ('01/01/2007','02/01/2007')
-- 7
SELECT SOHD,TRIGIA , NGHD
FROM HOADON
WHERE YEAR(NGHD) = '2007' AND MONTH(NGHD) = '01'
ORDER BY NGHD ASC , TRIGIA DESC
-- 8
SELECT A.MAKH , HOTEN 
FROM KHACHHANG A, HOADON B
WHERE A.MAKH = B.MAKH AND NGHD = '1/1/2007'
-- 9
SELECT SOHD , TRIGIA 
FROM HOADON A , NHANVIEN B
WHERE A.MANV = B.MANV AND HOTEN = 'Nguyen Van B' AND NGHD = '10/28/2006'
-- 10
SELECT SANPHAM.MASP , TENSP
FROM (KHACHHANG JOIN HOADON ON KHACHHANG.MAKH = HOADON.MAKH) JOIN ( SANPHAM JOIN CTHD ON SANPHAM.MASP = CTHD.MASP ) ON A.SOHD = B.SOHD
WHERE HOTEN = 'Nguyen Van A' AND MONTH(NGHD)= 10 AND YEAR(NGHD) = 2006

3. Series lý thuyết ôn tập

Full series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!