Hôm nay cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập liên quan tới các thao tác tạo, thêm, sửa, xoá dữ liệu trong sql cơ bản nhất cho ace mới bắt đầu học.

1. Tạo bảng theo yêu cầu sau

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK)
Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, ngày đăng ký và doanh số (tổng trị giá các hóa đơn của khách hàng thành viên này).

NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)
Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, mỗi nhân viên phân biệt với nhau bằng mã nhân viên.

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã số, một tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất và một giá bán.

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
Tân từ: Khi mua hàng, mỗi khách hàng sẽ nhận một hóa đơn tính tiền, trong đó sẽ có số hóa đơn, ngày mua, nhân viên nào bán hàng, trị giá của hóa đơn là bao nhiêu và mã số của khách hàng nếu là khách hàng thành viên.

CTHD (SOHD,MASP,SL)
Tân từ: Diễn giải chi tiết trong mỗi hóa đơn gồm có những sản phẩm gì với số lượng là bao nhiêu. (sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các bảng)

2. Tạo câu lệnh Insert, update và xoá dữ liệu

 • Tạo câu lệnh truy vấn insert các dữ liệu sau
 1. Tạo các quan hệ và khai báo các khóa chính, khóa ngoại của quan hệ.
 2. Thêm vào thuộc tính GHICHU có kiểu dữ liệu varchar(20) cho quan hệ SANPHAM.
 3. Thêm vào thuộc tính LOAIKH có kiểu dữ liệu là tinyint cho quan hệ KHACHHANG.
 4. Cập nhật tên “Nguyễn Văn B” cho dữ liệu Khách Hàng có mã là KH01
 5. Cập nhật tên “Nguyễn Văn Hoan” cho dữ liệu Khách Hàng có mã là KH09 và năm đăng ký là 2007
 6. Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính GHICHU trong quan hệ SANPHAM thành varchar(100).
 7. Xóa thuộc tính GHICHU trong quan hệ SANPHAM.
 8. Xoá tất cả dữ liệu khách hàng có năm sinh 1971
 9. Xoá tất cả dữ liệu khách hàng có năm sinh 1971 và năm đăng ký 2006
 10. Xoá tất hoá đơn có mã KH = KH01

3. Một số lời giải


Tạo và insert dữ liệu
-- 1 > DDL
-- Trong file cafedev_database_bt1
-- 1.1 Tao quan he
-- Trong file cafedev_database_bt1
-- 1.2 
alter table SANPHAM add GHICHU varchar(20)
-- 1.3
alter table KHACHHANG add LOAIKH tinyint
-- 1.4
alter table SANPHAM alter column GHICHU varchar(100)
-- 1.5
alter table SANPHAM drop column GHICHU

4. Series lý thuyết ôn tập

Full series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

-->

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!