Chào các bạn, hôm nay cafedev chia sẻ cho ace một bộ tài liệu tiếng Việt đầy đủ kiến thức, bài tập có hướng dẫn nhằm giúp ace ôn luyện, học tập và tìm hiểu về sql một cách đầy đủ nhất.

Ace có thể tham khảo series tự học SQL tại đây.

1. Nội dung tài liệu

GIỚI THỆU CHUNG
CHƯƠNG 1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
1.	CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN
1.1	BÀI TOÁN
1.2.	CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
1.3.	BẢNG DỮ LIỆU CHI TIẾT
2.	CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG
2.1.	BÀI TOÁN
2.2.	CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2.3.	BẢNG DỮ LIỆU CHI TIẾT

---------CAFEDEV.VN----------

CHƯƠNG 2.  CÂU LỆNH TRUY VẤN SQL

A.	KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1.	Câu lệnh truy vấn với cấu trúc đơn giản
2.	Câu lệnh truy vấn với cấu trúc phức tạp
2.1.	Cấu trúc lồng nhau
2.2.	Cấu trúc lượng từ
2.3.	Cấu trúc tập hợp
3.	Bổ sung, cập nhật, xoá dữ liệu
3.1.	Lệnh INSERT
3.2.	Lệnh UPDATE
3.3.	Lệnh DELETE
B.	PHÂN LOẠI BÀI TẬP
DẠNG 1: CÂU LỆNH TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN
Bài số 1: Câu lệnh SQL không kết nối
Bài số 2: Câu lệnh SQL có kết nối
BÀI TẬP TỰ GIẢI
DẠNG 2:  CÂU LỆNH TRUY VẤN CÓ PHÂN NHÓM
Bài số 1: Câu lệnh SQL  có từ khoá GROUP BY không điều kiện.
Bài số 2: Câu lệnh SQL có từ khoá GROUP BY với điều kiện lọc.
Bài số 3: Câu lệnh SQL có từ khoá GROUP BY với điều kiện nhóm
Bài số 4: Câu lệnh SQL có từ khoá TOP
BÀI TẬP TỰ GIẢI:
DẠNG 3: CÂU LỆNH TRUY VẤN VỚI CẤU TRÚC LỒNG NHAU
Bài số 1: Cấu trúc lồng nhau phủ định (KHÔNG, CHƯA)
Bài số 2: Cấu trúc lồng nhau không kết nối.
BÀI TẬP TỰ GIẢI
DẠNG 4: CÂU LỆNH TRUY VẤN VỚI LƯỢNG TỪ ALL, ANY, EXISTS
Bài số 1: Lượng từ ALL
Bài số 2: Lượng từ ANY
Bài số 3: Lượng từ EXISTS
DẠNG 5: CÂU LỆNH TRUY VẤN VỚI CẤU TRÚC TẬP HỢP
DẠNG 6: CÂU LỆNH BỔ SUNG, CẬP NHẬT, XOÁ DỮ DIỆU
Bài số 1: Lệnh INSERT bổ sung dữ liệu
Bài số 2: Lệnh DELETE xoá dữ liệu
Bài số 3: Lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu

---------CAFEDEV.VN----------

CHƯƠNG 3:  LẬP TRÌNH VỚI SQL
A.	KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1.	Khai báo và sử dụng biến
2.	Một số cấu trúc lệnh cơ bản
2.1.	Cấu trúc IF…
2.2.	Cấu trúc CASE
2.3.	Cấu trúc WHILE
3.	THỦ TỤC (Stored Procedure)
4.	HÀM (Function)
5.	CON TRỎ (Cursor)
6.	Một số hàm cơ bản:
6.1.	Các hàm toán học:
6.2.	Các hàm xử lý chuỗi
6.3.	Hàm xử lý ngày tháng
6.4.	Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
B.	PHÂN LOẠI BÀI TẬP
DẠNG 1: HÀM
Bài số 1: Viết hàm xếp loại dựa vào điểm
Bài số 2: Viết hàm tách tên từ chuỗi Họ tên
Bài số 3: Viết hàm đọc điểm nguyên ra thành chữ tương ứng
Bài số 4: Viết hàm đọc điểm 1 chữ số thập phân ra thành chữ tương ứng 43 Bài số 4: Các dạng hàm liên quan đến tính toán trong CSDL
BÀI TẬP TỰ GIẢI:
DẠNG 2: THỦTỤC
DẠNG BÀI 1: Tạo thủ tuc cập nhật, bổ sung , xoá dữ liệu.
DẠNG BÀI 2: Tạo thủ tục hiển thị dữ liệu với các điều kiện chỉ định.
BÀI TẬP TỰ GIẢI
DẠNG 3: CON TRỎ
Bài số 1: Tạo thủ tục đánh Số báo danh theo từng lớp chỉ định
Bài số 2: Tạo thủ tục đánh số báo danh tự động
Bài số 3: Tạo thủ tục cập nhật mã thẻ sinh viên với công thức như sau
Bài số 4: Viết thủ tục phân lớp theo yêu cầu khác nhau

---------CAFEDEV.VN----------

CHƯƠNG 4:  MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TIỆN ÍCH KHÁC
A.	KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1.	TRANSACTION
2.	TRIGGER
B.	PHÂN LOẠI BÀI TẬP
DẠNG 1: Tạo bẫy lỗi INSERT
DẠNG 2: Bẫy lỗi DELETE
DẠNG 3: Bẫy lỗi UPDATE
BÀI TẬP TỰ GIẢI
PHẦN ĐỌC THÊM
ỨNG DỤNG SQL TRONG LẬP TRÌNH C# CƠ BẢN
Bài số 1. Tạo Form kết nối
Bài số 2:  Tạo Form hiển thị danh sách sinh viên
Bài số 3: Tạo Form Lọc danh sách sinh viên theo lớp
Bài số 4: Tạo Form nhập dữ liệu cho bảng SINHVIEN

Link tải tài liệu:


Nơi tải tài liệu

2. Các tài liệu liên quan

Full series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!